Navigace  |  Obsah  |  Vyhledávání
Náměstí Míru
Náměstí Míru
v Jindřichově Hradci nabízí unikátní podívanou v podobě řady historických staveb, jako jsou Langrův dům, Hotel Concertino nebo budova staré radnice. Dominantu náměstí tvoří 20 metrů vysoké barokní sousoší Nejsvětější Trojice.

Město Jindřichův Hradec

oficiální stránky města
Turisté tudy ->

Přeskočit navigaci

Navigace

 

Kontakty

Městský úřad
Jindřichův Hradec

Klášterská 135/II
377 22 Jindřichův Hradec

tel. ústředna: 384 351 111
e-podatelna: podatelna@jh.cz
ID datové schránky: dc7b3kp

Pracovní doba MěÚ:

pondělí* 7:30–17:00 hodin
úterý 7:30–15:30 hodin
středa* 7:30–17:00 hodin
čtvrtek 7:30–15:30 hodin
pátek* 7:30–13:30 hodin

* úřední den

Více informací


Anketa

Kolik altánů je v Mertových sadech?
 
11% (51)
 
8% (36)
 
68% (307)
 
12% (52)
Všechny ankety a kvízy

Záložky

 

Správní poplatky

Odbor dopravy

Vydání stavebního povolení na silniční stavbu: 3000 Kč
Vydání rozhodnutí o změně stavby před dokončením nebo o prodloužení platnosti stavebního povolení: 300 Kč
Vydání povolení zvláštního užívání silnice II., III. třídy a místních komunikací na dobu 10 dní a na dobu kratší než 10 dní: 100 Kč
Vydání povolení zvláštního užívání silnice II., III. třídy a místních komunikací na dobu 6 měsíců a na dobu kratší než 6 měsíců: 500 Kč
Vydání povolení zvláštního užívání silnice II., III. třídy a místních komunikací na dobu delší než 6 měsíců: 1000 Kč
Vydání povolení k připojení sousední nemovitosti na silnici II. nebo III. třídy anebo na místní komunikaci: 500 Kč
Vydání dokladu, průkazu, osvědčení nebo obdobné listiny náhradou za doklad, průkaz, osvědčení nebo obdobnou listinu, jsou-li poškozené, zničené, ztracené, odcizené, neupotřebitelné, nebo za doklad, průkaz, osvědčení nebo obdobnou listinu obsahující neoprávněně provedené zápisy (vydání duplikátu): 100 Kč
Vydání řidičského průkazu: 50 Kč
Změna v řidičském průkazu nebo v mezinárodním řidičském průkazu: 10 Kč
Vydání paměťové karty vozidla: 700 Kč
Vydání paměťové servisní karty: 700 Kč
Vydání paměťové karty řidiče: 700 Kč
Vydání registrace k provozování autoškoly: 2000 Kč
Změna rozsahu registrace k provozování autoškoly: 1000 Kč
Vydání průkazu profesní způsobilosti řidiče: 200 Kč
Zápis do registru vozidel, jde-li o motocykl do 50 cm3: 300 Kč
Zápis do registru vozidel, jde-li o motocykl nad 50 cm3 včetně motocyklu s přívěsným nebo postranním vozíkem nebo motorové tříkolky, popřípadě motorové čtyřkolky: 500 Kč
Zápis do registru vozidel, jde-li o motorové vozidlo s nejméně čtyřmi koly: 800 Kč
Zápis do registru vozidel, jde-li o přípojné vozidlo do 750 kg hmotnosti včetně: 500 Kč
Zápis do registru vozidel, jde-li o přípojné vozidlo nad 750 kg hmotnosti: 700 Kč
Dočasné vyřazení vozidla z registru vozidel: 100 Kč
Vydání tabulky registrační značky: 200 Kč za každou tabulku
Vydání tabulky zvláštní registrační značky: 500 Kč za každou tabulku
Zápis změny do technického průkazu vozidla a do registru vozidel: 50 Kč za každou změnu
Schválení technické způsobilosti jednotlivě vyrobeného nebo jednotlivě dovezeného vozidla: 2000 Kč
Schválení technické způsobilosti jednotlivě dovezeného vozidla, jemuž bylo uděleno osvědčení o homologaci ES: 1500 Kč
Schválení technické způsobilosti vozidla po přestavbě nebo schválení technické způsobilosti jednotlivě vyrobeného nebo dovezeného samostatného technického celku anebo schválení užití vozidla k výcviku v autoškole: 1000 Kč
Schválení technické způsobilosti vozidla po přestavbě spočívající v úpravě na alternativní palivo benzín – zkapalněný plyn nebo propan-butan: 500 Kč
Udělení oprávnění k provozování stanice měření emisí: 1500 Kč
Vydání osvědčení k provozování stanice měření emisí: 300 Kč
Změny v oprávnění nebo v osvědčení k provozování stanice technické kontroly nebo stanice měření emisí: 200 Kč

Odbor finanční

1. Přijetí žádosti nebo návrhu

a) o vyslovení neúčinnosti doručení nebo navrácení lhůty v předešlý stav: 300 Kč
b) o prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání, hlášení nebo vyúčtování: 300 Kč
c) o povolení posečkání daně, zálohy na daň nebo cla anebo o povolení jejich zaplacení ve splátkách: 400 Kč

2. Vydání potvrzení

a) o bezdlužnosti nebo o stavu osobního daňového účtu: 100 Kč

3. Je-li jednou žádostí požadováno provedení více úkonů uváděných pod různými písmeny této položky, vybírá se poplatek ve výši součtu sazeb poplatků.

Odbor kanceláře starosty

Uzavření dohody o splátkách a uznání dluhu: 400 Kč

Odbor rozvoje

Žádné správní poplatky

Odbor sociálních věcí

Správní poplatek ve výši 30 Kč při vyhotovení průkazky mimořádných výhod pro občany zdravotně postižené dle vyhlášky 182/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů

Odbor správy majetku města

Žádné správní poplatky

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy

Žádné správní poplatky

Odbor vnitřní správy

Ověřování podpisu: 1 podpis 30 Kč
Ověřování listin: 1 strana 30 Kč

Czech point: Výpis z rejstříku trestů: 100 Kč
Výpis z obchodního rejstříku: 1.stránka 100 Kč a každá další stránka 50 Kč
Výpis z katastru: 1. stránka 100 Kč a každá další stránka 50 Kč
Výpis ze živnostenského rejstříku: 1. stránka 100 Kč a každá další stránka 50 Kč

Odbor výstavby a územního plánování

1. Vydání stavebního povolení

a) ke stavbě pro bydlení s nejvýše 3 byty: 300 Kč
b) ke stavbě pro bydlení s více než 3 byty: 1000 Kč
c) ke stavbě pro individuální rekreaci nebo stavbě zemědělské účelové stavby, nepřesahuje-li zastavěná plocha 70 m2: 300 Kč
d) ke stavbě garáže nejvýše se 3 stáními: 300 Kč
e) ke stavbě řadových garáží: 300 Kč a 150 Kč za čtvrté a každé další stání, nejvýše 2500 Kč
f) ke změně stavby (nástavby, přístavby nebo stavební úpravy) uvedené v písmenech a) až e), ke stavbě studny, čistírny odpadních vod, přípojky na veřejnou rozvodnou síť a na kanalizaci pro stavbu uvedenou v písmenech a) až e): 300 Kč
g) k drobným stavbám a jejich změnám: 300 Kč
h) k dočasným stavbám zařízení staveniště: 300 Kč
i) ke stavbě neuvedené v písmenech a) až h): 3000 Kč
- k její nástavbě a přístavbě: 2500 Kč
- k její stavební úpravě nebo ke stavbě přípojky na veřejnou rozvodnou síť a na kanalizaci pro stavbu uvedenou v tomto písmenu: 1000 Kč

2. Vydání rozhodnutí o změně stavby před dokončením (včetně změny podmínek stavebního povolení) nebo o prodloužení platnosti stavebního povolení: 300 Kč

3. Vydání povolení informačního, reklamního nebo propagačního zařízení: 1000 Kč

4. Vydání povolení terénních úprav: 1000 Kč

5. Podání žádosti o  vydání osvědčení o jmenování autorizovaným inspektorem: 10 000 Kč

Předmětem poplatku není

Písemné sdělení stavebního úřadu k ohlášení drobné stavby, její změny ani k ohlášení informačního, reklamního nebo propagačního zařízení.

Osvobození

Od poplatku podle bodu 1 písmene f) této položky je osvobozeno vydání stavebního povolení ke změně stavby pro bydlení z důvodu ztíženého užívání této stavby občanovi se zvlášť těžkým zdravotním postižením, kterému byly přiznány mimořádné výhody II. nebo III. stupně (držiteli průkazu ZTP a ZTP/P), má-li ve stavbě pro bydlení místo trvalého pobytu.

Poznámky

1. Je-li jedním stavebním povolením povolováno více staveb, které jsou uvedeny pod různými písmeny této položky, vybírá se poplatek ve výši součtu sazeb poplatků stanovených v jednotlivých písmenech této položky.
2. Stavby ubytovacích zařízení, stavby hromadných garáží, liniové stavby nebo stavby vodních děl se posuzují jako stavby uvedené v bodě 1, písmenu i) této položky.
3. Správním úřadem, příslušným k vybrání poplatku podle této položky, je i speciální stavební úřad ve smyslu zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 137/1982 Sb., zákona č. 103/1990 Sb., zákona č. 425/1990 Sb., zákona č. 519/1991 Sb., zákona č. 262/1992 Sb., zákona č. 43/1994 Sb., zákona č. 19/1997 Sb., zákona č. 83/1998 Sb., zákona č. 95/2000 Sb., zákona č. 96/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 151/2000 Sb., zákona č. 239/2000 Sb., zákona č. 59/2001 Sb., zákona č. 254/2001 Sb., zákona č. 405/2002 Sb., zákona č. 422/2002 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb.
4. Zemědělskou účelovou stavbou se pro účely tohoto zákona rozumí stavba pro drobné pěstitelství, stavba pro drobné chovatelství a stavba vinného sklepu. Zastavěná plocha těchto staveb se měří nad podnožím.
5. Za vydání dodatečného povolení stavby se vybírá poplatek podle bodu 1 této položky.

Položka 18

a) Vydání územního rozhodnutí o umístění stavby, rozhodnutí o změně využití území nebo rozhodnutí o změně stavby a o změně vlivu stavby na využití území: 1000 Kč
b) Vydání územního rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků: 500 Kč

Předmětem poplatku není

Vydání rozhodnutí uvedené v písmenu a) této položky, je-li sloučeno územní řízení se stavebním řízením, a vydává se jen stavební povolení.

Položka 19

a) Vydání povolení ke změně užívání stavby: 500 Kč
b) Vydání povolení k odstranění stavby: 100 Kč

Předmětem poplatku není

Změna dokončené stavby, je-li nový nebo změněný účel užívání stavby součástí výroku kolaudačního rozhodnutí vydaného podle zvláštního právního předpisu.

Poznámka

Poplatek podle písmene b) této položky se vybírá za každou stavbu, jejíž odstranění je povoleno.

Položka 20

Místní šetření

a) za každou započatou hodinu v pracovní době správního úřadu: 100 Kč
b) za každou započatou hodinu mimo pracovní dobu v pracovních dnech: 150 Kč
c) za každou započatou hodinu ve dnech pracovního klidu: 300 Kč

Osvobození

Od poplatku podle této položky je osvobozeno místní šetření prováděné při mimořádných hromadných událostech nebo nehodách, místní šetření prováděné podle zvláštního právního předpisu upravujícího správu daní a poplatků, místní šetření prováděné katastrálním úřadem podle zvláštního právního předpisu upravujícího katastr nemovitostí České republiky a místní šetření prováděné za účelem vyřízení stížností, podnětů a oznámení, podaných podle vládní vyhlášky č. 150/1958 Ú. l., o vyřizování stížností, oznámení a podnětů pracujících.

Předmětem poplatku není

Místní šetření prováděné za účelem vydání rozhodnutí zpoplatňovaného podle položek 17 až 19, 21 a 60, dále místní šetření při kolaudaci nezbytných úprav, které nařídil správní úřad, nebo místní šetření prováděné při kolaudaci ve lhůtě stanovené ve stavebním povolení.

Poznámky

1. Poplatek podle této položky se vybírá za místní šetření při kolaudaci, byl-li návrh na kolaudaci podán po lhůtě k dokončení stavby stanovené ve stavebním povolení nebo pokud stavební úřad výslovně určil provedení kolaudace v dodatečném povolení stavby.

2. Poplatek podle této položky se vybírá i za místní šetření z podnětu účastníka řízení, které provedl správní úřad na dožádání jiného správního úřadu vyřizujícího podání účastníka řízení.

3. Poplatek podle této položky se vyměřuje po ukončení místního šetření.

Odbor živnostenský a správních činností

Oddělení živnostenské:
Zápis zemědělského podnikatele do evidence: 1000 Kč
Změna zápisu zemědělského podnikatele v evidenci: 500 Kč
Změna zápisu identifikačních údajů v evidenci zemědělského podnikatele: 100 Kč
Ohlášení živnosti při vstupu do živnostenského podnikání: 1000 Kč
Další ohlášení živnosti: 500 Kč
Přijetí žádosti o koncesi při vstupu do živnostenského podnikání: 1000 Kč
Přijetí další žádosti o koncesi: 500 Kč
Změna rozhodnutí o udělení koncese: 500 Kč
Vydání rozhodnutí o schválení odpovědného zástupce pro koncesovanou živnost: 500 Kč
Vydání výpisu z živnostenského rejstříku po provedení oznámené změny: 100 Kč
Vydání úplného nebo částečného výpisu z živnostenského rejstříku na žádost: 20 Kč za každou i započatou stránku
Přijetí podání kontaktním místem veřejné srpávy: 50 Kč

Odělení matriky:
Nahlédnutí do matriční knihy nebo sbírky listin: 20 Kč za každou událost
Vydání potvrzení ze sbírky listin nebo matriční knihy: 50 Kč
Vydání stejnopisu rodného, oddacího, úmrtního listu: 100 Kč
Vydání ověřeného výstupu z informačního systému veřejné správy: 100 Kč za první stránku a 50 Kč za každou další i započatou stránku
Ověření listiny za každou i započatou stránku: 30 Kč
Provedení autorizované konverze dokumentů za každou i započatou stránku: 30 Kč
Opětovné vydání přístupových údajů k datové schránce: 200 Kč
Ověření podpisu nebo otisku razítka na listině: 30 Kč
Vydání povolení změny příjmení hanlivého, výstředního, směšného, zkomoleného, cizojazyčného: 100 Kč
Povolení změny jména nebo příjmení v ostatních případech 1000 Kč
Uzavření manželství mezi snoubenci, nemají-li trvalý pobyt na území ČR: 3000 Kč
Uzavření manželství mezi snoubenci, z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území ČR: 2000 Kč
Svatební obřad v obřadní síni v měsících květenzáří: 300 Kč
Svatební obřad v obřadní síni v měsících říjenduben: 500 Kč
Svatební obřad v kapli sv. Máří Magdaleny v měsících květen–září: 500 Kč

Svatební obřad v kapli sv. Máří Magdaleny v měsících říjen–duben: 800 Kč

Svatební obřad v Refektáři Národního muzea fotografie: 1500 Kč

Svatební obřad na jiném vhodném místě: 500 Kč

Svatební obřad v zámeckém rondelu: 3630 Kč

Vydání povolení uzavřít manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo úředně stanovenou místnost: 1000 Kč

Vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství: 500 Kč

Oddělení občanských průkazů, cestovních dokladů a evidence obyvatel:
Vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem: 500 Kč
Vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti 1 měsíc: 100 Kč
Vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti na 3 měsíce: 100 Kč
Vydání občanského průkazu občanu mladšímu 15 let: 50 Kč
Vydání občanského průkazu občanu staršímu 15 let, který nemá trvalý pobyt na území České republiky: 100 Kč
Vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji za průkaz poškozený, zničený, ztracený, odcizený nebo za průkaz obsahující neoprávněně provedené zápisy: 100 Kč
Vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji z důvodu zápisu titulu nebo vědecké hodnosti anebo jeho vydání z jiného osobního důvodu v době delší než půl roku před uplynutím platnosti dosavadního občanského průkazu: 200 Kč
Převzetí občanského průkazu se strojově čitelnými údaji u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který občan uvedl v žádosti: 100 Kč
Odblokování elektronické autentizace občanského průkazu: 100 Kč

Vydání cestovního pasu: 600 Kč
Vydání cestovního pasu občanům mladším 15 let: 100 Kč
Vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě: 4000 Kč
Vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě občanům mladším 15 let: 2000 Kč
Převzetí cestovního pasu u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který občan uvedl v žádosti: 100 Kč

Ohlášení změny místa trvalého pobytu za osoby uvedené na jednom přihlašovacím lístku: 50 Kč
Podání žádosti o zprostředkování kontaktu: 500 Kč
Vydání potvrzení o trvalém pobytu z informačního systému evidence obyvatel: 50 Kč
Podání návrhu na zrušení údaje o místu trvalého pobytu občana nebo cizince – za každou osobu uvedenou v návrhu: 100 Kč
Ohlášení ukončení trvalého pobytu na území ČR na ohlašovně: 100 Kč
Ohlášení ukončení trvalého pobytu na území ČR na zastupitelském úřadě: 100 Kč

Odbor životního prostředí

Lovecké lístky pro české občany
Na 1 rok: 150 Kč
Na dobu neurčitou: 1000 Kč

Lovecké lístky pro cizince
Jednodenní: 30 Kč
Pětidenní: 50 Kč
Měsíční: 70 Kč
Půlroční: 100 Kč
Roční: 150 Kč

Rybářské lístky pro české občany a cizince
Roční: do 15 let 50 Kč / nad 15 let 100 Kč
Na 3 roky: do 15 let 100 Kč / nad 15 let 200 Kč
Na 10 let: do 15 let 250 Kč / nad 15 let 500 Kč

Udělení licence odborného lesního hospodáře: 100 Kč

Vodní hospodářství
Povolení stavby, domovní ČOV, domovní studny: 300 Kč
Jiné stavby vodních děl: 3000 Kč
Stavební úpravy stávajících vodních děl: 1000 Kč
Změny podmínek stavebního povolení a prodloužení platnosti stavebního povolení: 300 Kč
Místní šetření (o kolaudační souhlas požádáno po lhůtě k dokončení stavby): 100 Kč

5.4.2011 14:04:17 - aktualizováno 8.2.2012 16:22:05 | přečteno 17076x | Vladislav Sochna

Vyhledávání 
Městský úřad Jindřichův Hradec © 2011  |  Klášterská 135/II, 377 01 Jindřichův Hradec, Česká republika
telefon: +420 384 351 111  |  fax: +420 384 361 503  |  Podatelna
Mobilní verze stránek
Registr oznámení  |  Prohlášení o přístupnosti  |  Webmaster  | 
load