Navigace  |  Obsah  |  Vyhledávání
Fontána Masarykovo náměstí
Fontána Masarykovo náměstí
Od července roku 2008 zdobí Masarykovo náměstí fontána akademického sochaře Františka Häckela. Jeho dílo je tvořeno dvěma půlkruhovými bloky z hrubozrnné červené žuly. V letních měsících je posezení u fontány příjemným zpestřením pro obyvatele i návštěvníky města.

Město Jindřichův Hradec

oficiální stránky města
Turisté tudy ->

Přeskočit navigaci

Navigace

 

Kontakty

Městský úřad
Jindřichův Hradec

Klášterská 135/II
377 22 Jindřichův Hradec

tel. ústředna: 384 351 111
e-podatelna: podatelna@jh.cz
ID datové schránky: dc7b3kp

Pracovní doba MěÚ:

pondělí* 7:30–17:00 hodin
úterý 7:30–15:30 hodin
středa* 7:30–17:00 hodin
čtvrtek 7:30–15:30 hodin
pátek* 7:30–13:30 hodin

* úřední den

Více informací


Anketa

Kolik altánů je v Mertových sadech?
 
11% (51)
 
8% (36)
 
68% (307)
 
12% (52)
Všechny ankety a kvízy

Záložky

 

Povinné informace

Povinně zveřejňované informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, resp. podle vyhlášky č. 442/2006, kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup, ve znění vyhlášky č. 416/2008 Sb.

1. podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím:

a) podle § 5 odst. 1 a 2 citovaného zákona a vyhlášky č. 442/2006 Sb. - informace o městě Jindřichův Hradec (body 1-17),

b) podle § 5 odst. 3 citovaného zákona - přehled žádostí o poskytnutí informací a přehled informací, které na základě nich byly poskytnuty žadatelům (bod 17),

c) podle § 5 odst. 5 citovaného zákona - veřejně přístupný obsah obcí vedených rejstříků, registrů, evidencí a seznamů (bod 18),

2. podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů - informace o zpracovávání osobních údajů (bod 19),

3. podle zákona č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy (§ 5 odst. 2, písm. h/)  - informace o obecním informačním systému (bod 20),

4. podle zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu neboli stavebního zákona (§ 165 odst. 2) - údaje o vydaném územním plánu, regulačním plánu a místech, kde je možné do této územně plánovací dokumentace a do její dokladové dokumentace nahlížet, zastupitelstvem obce schválená zpráva o uplatňování územního plánu (bod 22).


01. Oficiální název Město Jindřichův Hradec
02. Důvod a způsob založení

Město Jindřichův Hradec vzniklo jako územně samosprávný celek v souladu s §§ 1 a 2 zákona č. 367/1990 Sb., o obcích k 23.11.1990. Podle současného platného právního předpisu – zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů je město základním územním samosprávným společenstvím občanů; tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území města. Je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývajících, je tedy právnickou osobou ve smyslu § 18 odst. 2 písmeno c) zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a to právnickou osobou s plnou právní subjektivitou.

Posláním města je zajištění veřejné správy. Město spravuje své záležitosti samostatně (v samostatné působnosti ); v přenesené působnosti vykonává státní správu, která mu byla svěřena zákony. Státní správu vykonává i v obvodu pověřeného úřadu a úřadu obce s rozšířenou působností.

Veřejnou správu zajišťuje prostřednictvím městského úřadu v rámci něhož působí odbory a samostatné oddělení, které vykonávají své činnosti na základě působností svěřených jim v organizačním řádu.

03. Organizační struktura

Organizační struktura
Organizační složky města
Příspěvkové organizace města
Obchodní společnosti
Spoluúčast města v organizacích

04. Kontaktní spojení
04.1. Poštovní adresa - sídlo

Městský úřad Jindřichův Hradec
Adresa :
Klášterská 135/II
377 22 Jindřichův Hradec

04.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
 • Budova Klášterská
  Klášterská 135/II
  377 22 Jindřichův Hradec
 • Budova Janderova
  Janderova 147/II,
  377 22 Jindřichův Hradec
 • 04.3. Úřední hodiny

  Úřední hodiny :

  Pondělí : 
  7.30 hod. - 17.00 hod.

  Středa : 
  7.30 hod. - 17.00 hod.

  Pátek : 
  7.30 hod. - 13.30 hod.

  Úřední hodiny pro vidimaci listin, legalizaci podpisů a služby Czech Point:

  Pondělí : 
  7.30 hod. - 17.00 hod.

  Úterý :
  7.30 hod. - 15.30 hod.

  Středa : 
  7.30 hod. - 17.00 hod.

  Čtvrtek :
  7.30 hod. - 15.30 hod.

  Pátek : 
  7.30 hod. - 13.30 hod.

  Pracovní doba všech pracovišť Městského úřadu
  úterý: 7.30 hod. – 15.30 hod.
  čtvrtek: 7.30 hod. – 15.30 hod.

  v pracovní době bude zajištěn provoz na všech pracovištích MěÚ, kdy bude zabezpečeno poskytování služeb veřejnosti v nezbytném rozsahu nebo na základě domluvy

  04.4. Telefonní čísla
  • +420 384 351 111
  04.5. Číslo faxu
  • +420 384 361 503
  04.6. Adresa Internetové stránky
  04.7. Adresa e-podatelny
  05. Bankovní spojení (číslo účtu)
  • Základní běžný účet : 
   0603140379/0800
  • Příjmový účet : 
   19-0603140379/0800
  • Výdajový účet : 
   27-0603140379/0800

  06. Identifikační číslo (IČ)

  • 00246875
  07. Daňové identifikační číslo (DIČ)
  • CZ00246875
  08. Dokumenty
  08.1. Seznamy hlavní dokumentů
  08.2. Rozpočet
  09. Žádat o informace lze:
  • Osobně na Městkém úřadě Jindřichův Hradec v úředních dnech a hodinách
  • Telefonicky na čísle +420 384 351 111
   Není-li žadateli na ústně (osobně či telefonicky) podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci takto poskytnutou za dostačující, je třeba podat žádost písemně
  • Formulář písemné žádosti můžete doručit:
  • elektronicky (e-mailem) na adresu
  • Poštou na adresu: Městský úřad Jindřichův Hradec, Klášterská 135/II, 377 22 Jindřichův Hradec
  • faxem na číslo +420 384 361 503
  • Ze žádosti musí být patrno, kterému subjektu je určena a kdo ji podal. Neobsahuje-li žádost tyto údaje, žádost se odloží.

  10. Příjem žádostí a dalších podání

  • Osobně na Městkém úřadě Jindřichův Hradec v úředních dnech a hodinách
  • Telefonicky na čísle +420 384 351 111
  • elektronicky (e-mailem) na adresu
  • Poštou na adresu: Městský úřad Jindřichův Hradec, Klášterská 135/II, 377 22 Jindřichův Hradec
  • faxem na číslo +420 384 361 503
  11. Opravné prostředky Opravné prostředky lze podávat písemně:
  • Osobně na Městkém úřadě Jindřichův Hradec v úředních dnech a hodinách
  • Poštou na adresu: Městský úřad Jindřichův Hradec, Klášterská 135/II, 377 22 Jindřichův Hradec

  Opravné prostředky

  12. Formuláře
  13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací
  14. Předpisy
  14. 1. Nejdůležitější používané předpisy
  14. 2. Vydané právní předpisy - vyhlášky
  15. Úhrady za poskytování informací
  15.1. Sazebník úhrad za poskytování informací

  a) Materiál:
  - černobílá listina A4 - 1,50 Kč*
  - barevná listina A4 - 3,50 Kč*
  - CD-ROM - 12 Kč
  b) Poštovní služby:
  - dle platného ceníku České pošty
  c) Hodinová sazba za mimořádně rozsáhlé a složité vyhledávání informací:
  - 250 Kč za každou započatou hodinu

  * Při oboustranném tisku nebo větších formátech se náklady násobí
  16. Licenční smlouvy
  • Město neposkytuje žádné licence.
  17. Výroční zprávy podle zákona č. 106/1999 Sb. Městský úřad Jindřichův Hradec jako povinný subjekt dle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (dále jen zákon), v souladu s ustanovením § 18 zákona předkládá ke zveřejnění údaje, které se týkají jeho činnosti v oblasti poskytování informací, podle zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění.
  18. Obsah městským úřadem vedených veřejně přístupných rejstříků, registrů, evidencí a seznamů
  • 1. Živnostenský rejstřík - pro přístup k živnostenskému rejstříku použijte následující odkaz Centrální registr živnostenského podnikání a do pole "Obec" vyhledávacího formuláře zadejte heslo "Jindřichův Hradec" a okres "Jindřichův Hradec"
  • 2. Rejstříky pracoviště CZECHPOINT
  • 3. Rejstřík honebních společenstev – je k nahlédnutí na odboru ŽPSÚ u pracovníka vykonávajícího státní správu myslivosti.
  19. Informace o zpracovávání osobních údajů Informace dle § 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Městského úřadu Jindřichův Hradec provádí následující zpracování osobních údajů, které mu ukládá zvláštní zákon:
  • Evidenci obyvatel s údaji o jménech, příjmeních, bydlišti, rodných číslech, osobním stavu, číslech občanských průkazů.
  • Adresní a identifikační údaje žadatele o ověření podpisu, nebo listiny.
  • Evidenci nájemníků bytových, nebytových prostor a pozemků
  • Evidenci daní a poplatků
  • Agendu k zajištění voleb (vydávání voličských průkazů, evidenci členů volebních komisí, seznam voličů)
  • Agendu k poskytování informací občanům na základě zákona č.106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
  • Personální a mzdovou agendu
  20. Informace o městském informačním systému
  • Informace o informačním systému města jsou dostupné v oddělení ICT městského úřadu

  Prohlášení
  Městský úřad Jindřichův Hradec nevytváří žádné číselníky dle §5 odst. f) zákona číslo 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, v platném znění.

  21. ID datové schránky dc7b3kp
  22. Územní plán Města

  Územní plán

  4.4.2011 14:06:06 - aktualizováno 13.3.2014 7:08:21 | přečteno 26439x | Vladislav Sochna

  Vyhledávání   
  Městský úřad Jindřichův Hradec © 2011  |  Klášterská 135/II, 377 01 Jindřichův Hradec, Česká republika
  telefon: +420 384 351 111  |  fax: +420 384 361 503  |  Podatelna
  Mobilní verze stránek
  Registr oznámení  |  Prohlášení o přístupnosti  |  Webmaster  | 
  load