1234

Ještě do konce února je možné podávat podněty do návrhu změny č. 2 územního plánu města

územní plán

Lhůta pro podávání písemných podnětů do návrhu změny č. 2 územního plánu byla prodloužena do 28. 2. 2023. Všechny podněty budou projednány výborem pro územní plán a následně výsledky projednání budou součástí návrhu druhé zprávy o uplatňování územního plánu jako pokyny pro vypracování změny č. 2. 

Pro správní území Města Jindřichův Hradec je v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v aktuálním znění (dále jen „stavební zákon“) zpracována územně plánovací dokumentace „Územní plán Jindřichův Hradec“ (dále jen „ÚP“). Změna č. 1 nabyla účinnosti 18. 10. 2022. V současné době je tedy podkladem pro rozhodování v území „Územní plán Jindřichův Hradec po změně č. 1“.

Dne 29. 9. 2021 rozhodlo zastupitelstvo Města Jindřichův Hradec o zahájení pořizování návrhu 2. zprávy o uplatňování ÚP, která bude obsahovat pokyny pro vypracování návrhu změny č. 2.

V období od 29. 9. 2021 došlo k dokončení změny č. 1 a také k personálním změnám po komunálních volbách 2022. Z těchto důvodů je zveřejněna nová lhůta pro podávání písemných podnětů do návrhu změny č. 2 a to do konce února 2023. Všechny podněty uplatněné do začátku ledna 2022 a do konce února 2023 budou projednány s určeným zastupitelem Radime Staňkem a výborem pro územní plán (v novém personálním složení). Výsledky tohoto projednání budou součástí návrhu 2. zprávy o uplatňování ÚP jako pokyny pro vypracování změny č. 2.

Návrh 2. zprávy včetně pokynů bude v souladu s §55 a přiměřeně dle §47 stavebního zákona zveřejněn veřejnou vyhláškou a předložen dotčeným orgánům, krajskému úřadu a sousedním obcím k vyjádření.

Po schválení zprávy včetně pokynů zastupitelstvem města bude vybrán zpracovatel změny č. 2 a bude pokračováno v pořizování změny č. 2.

Důležitá upozornění:

  • Podněty lze uplatnit pouze do 28. 2. 2023 (včetně), k později uplatněným podnětům nebude přihlíženo a nebudou součástí změny č. 2 Územního plánu Jindřichův Hradec.

  • Podněty lze uplatnit pouze písemně, formou podání s uvedením kontaktních údajů na podatele, identifikací podnětu včetně odůvodnění a případně zákresu do katastrální mapy.

  • Podněty doručujte MěÚ Jindřichův Hradec, odd. územního plánování a to poštou, datovou schránkou nebo osobně.

  • Podněty doposud uplatněné jsou nadále součástí pokynů pro zpracování změny č. 2 a není nutné jejich opětovné podání.

  • Pokud již dříve uplatněný podnět není aktuální, oznamte tuto skutečnost písemně také do konce února 2023.

  • Případné vysvětlení nebo bližší informace podá pořizovatel Ing. Petra Vozábalová, tel. 384 351 253, vozabalova@jh.cz


Vytvořeno 5.1.2023 9:42:04 | přečteno 568x | eliska.cermakova
load