1234

Pozvánka na dvacáté zastupitelstvo města

Jindřichův Hradec

Město Jindřichův Hradec vás zve na 20. zasedání zastupitelstva města, které se uskuteční ve středu 29. června 2016 v 16:00 hodin v sále Kulturního domu Střelnice. 

Program

1. Zahájení

2. Schválení návrhové komise a ověřovatelů zápisu

3. Schválení předloženého programu

4. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Sdružení měst a obcí Bukovská voda za rok 2015

5. Vzdání se práva na vymáhání pohledávky a její účetní odpis pro nedobytnost

6. Rozpočtová opatření schválená radou města

7. Poskytnutí finančních dotací v rámci Dotačního programu města Jindřichův Hradec na podporu sociální oblasti 2016

8. Návrh navýšení příspěvku na provoz 3. mateřské školy Jindřichův Hradec III, Vajgar 594 a návrh na rozpočtové opatření č. 34/2016

9. Návrh rozpočtového opatření č. 36/2016

10. Návrh na provedení rozpočtového opatření č. 39/2016

11. Návrh rozpočtového opatření č. 40/2016

12. Aktualizace Plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací

13. Uzavření smlouvy o dílo - Chodník do Radouňky podél silnice II/128, Jindřichův Hradec

14. Zadání Regulačního plánu Městské památkové rezervace Jindřichův Hradec

15. Rozmístění dotace pro Program regenerace MPR Jindřichův Hradec na rok 2016 - změna usnesení

16. Zřízení služebnosti "Stavební úpravy křižovatky - Vídeňská ulice na silnici II/128 - veřejné osvětlení" a "Stezka, Vídeňská ul. - Jiráskovo předměstí, Jindřichův Hradec - úsek D - veřejné osvětlení" - realizace

17. Majetkoprávní vypořádání "Stezka Vídeňská ul. - Jiráskovo předměstí, J. Hradec - úsek D" - JčK, Agrozet a.s. - realizace

18. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o bezúplatném převodu - ÚZSVM - realizace

19. Využití předkupního práva k pozemkům p.č. 3890/160, p.č.3890/159 a stavbě čp. 730/III, vše k.ú. Jindřichův Hradec - realizace

20. Smlouva o zřízení služebnosti "Zastávky a točny MHD, Políkno" - realizace

21. Prodej části pozemku p.č. 3909/17 (nově vzniklého p.č. 3909/77) v k.ú. Jindřichův Hradec - realizace

22. Darování pozemku p.č. 642/3 v k.ú. Matná od Jihočeského kraje - realizace

23. Nabídka na odkoupení pozemků v k.ú. Otín u J.Hradce - p.č. 1128/114, p.č.1128/10, p.č.1128/32, p.č.1128/28 - realizace

24. Uzavření kupní smlouvy na pozemek pod rodinným domem č.p. 104/V, Hvězdárna-Jižní svah, k.ú. Jindřichův Hradec - realizace

25. Prodej pozemků na nábřeží L. Stehny v k.ú. Jindřichův Hradec - realizace záměru

26. Prodej částí pozemku p.č. 535/1, obec J. Hradec, k.ú. Buk u Jindřichova Hradce - realizace záměru

27. Nabídka bezúplatného převodu komunikace III. třídy číslo 02311a, k.ú. Děbolín - realizace

28. Směna pozemků v k.ú. Děbolín - záměr

29. Majetkové narovnání - směna pozemků v k.ú. Jindřichův Hradec - záměr

30. Dohoda o vypořádání závazků ze Smlouvy o sdružení mezi městem Jindřichův Hradec a Bytovým družstvem U Knihovny 1179/II - záměr

31. Prodej části pozemku p.č. 1091, obec i k.ú. J. Hradec - záměr

32. Prodej pozemku p.č. 58/6, obec Jindřichův Hradec, k.ú. Otín u J. Hradce - záměr

33. Nakládání s komunálním odpadem v Jindřichově Hradci

34. Volba člena Rady města Jindřichův Hradec

35. Diskuse + interpelace členů ZMě

36. Závěr

Ing. Mrvka Stanislav v.r.

starosta

Vytvořeno 28.6.2016 15:17:17 | přečteno 768x | Ing. Karolína Bartošková
load