1234

Tisková zpráva z rady města 1. srpna 2022

Sportovní hala

Začne se projektovat přístavba městské sportovní haly. Rada města zrušila veřejnou zakázku na opravu rozhledny. J&T BANKA podpoří operu na zámku darem 70.000 Kč. Rada města schválila nový organizační řád Městského úřadu Jindřichův Hradec. To jsou některá z témat, která řešili městští radní na svém posledním jednání. Podrobnosti v tiskové zprávě. 

Začne se projektovat přístavba městské sportovní haly

Rada města schválila zadání veřejné zakázky na vypracování projektové dokumentace na přístavbu městské sportovní haly v areálu Tyršova stadionu společnosti JPS J. Hradec. Nově plánovaná přístavba je navrhována u východního průčelí stávající sportovní haly v místě bývalé kotelny. Součástí projektu tak bude zároveň projekt demolice této kotelny, ale i dalších objektů nezbytných pro zařízení staveniště a příjezd stavební techniky k budoucí stavbě. Do výběrového řízení se přihlásilo celkem pět firem. Dvě společnosti byly vyřazeny z důvodu, že nesplnily zadávací podmínky. Ze zbývajících třech byla jako nejvýhodnější posouzena nabídka společnosti JPS. J. Hradec s nabídkovou cenou 1.984.000 Kč bez DPH.

Rada města zrušila veřejnou zakázku na opravu rozhledny

Výběrové řízení na firmu, která by provedla potřebné opravy na rozhledně Rýdův kopec, město zadalo dvakrát. Poprvé se žádná firma o zakázku neucházela, na druhou výzvu, kdy byla snížena záruční doba, přišly dvě nabídky. Nejnižší nabídka od společnosti SIKK stavební společnost byla 4.956.897 Kč včetně DPH. To je zhruba o 1,5 mil. Kč víc, než s čím počítá rozpočet města. Vzhledem k tomu, že se jedná zejména o nátěry dřevěných prvků rozhledny, bylo potřeba kvůli povětrnostním podmínkám, aby práce začali 1. srpna, proto bylo svoláno mimořádné zastupitelstvo, které rozhodovalo, jestli se rozpočtovým opatřením navýší finance na tuto akci. Zastupitelstvo 27. 7. 2022 nepřijalo ke schválení rozpočtového opatření žádné usnesení. Rada města tak na krok zastupitelstva navázala formálním zrušením veřejné zakázky. V tomto roce se tak rozhledna opravovat už nebude, je ale dál přístupná a pro návštěvníky bezpečná. Předmětem veřejné zakázky byla sanace stávajících dřevěných konstrukčních prvků konstrukce rozhledny, odstranění původní povrchové úpravy a částečná výměna degradovaných a rozpraskaných dílů.

Rada města schválila nový organizační řád Městského úřadu Jindřichův Hradec

Organizační řád je základním organizačním předpisem závazným pro všechny zaměstnance města, který upravuje zásady činnosti a řízení MěÚ, postavení a působnost jednotlivých odborů a oddělení MěÚ, jejich vzájemné vztahy, rozsah pravomocí, povinností a odpovědnosti zaměstnanců a vedoucích pracovníků. Rovněž pak stanovuje organizační strukturu MěÚ, počet zaměstnanců MěÚ a vztahy k organizacím zřízených nebo založených městem Jindřichův Hradec. Aktuálně platný organizační řád je z roku 2011 a byla tak potřeba jeho aktualizace. Nový organizační řád řeší aktuální potřeby úřadu s ohledem na předpokládaný vývoj v dalších letech. Změnou je například přejmenování oddělení regionálního rozvoje odboru rozvoje na oddělení strategického rozvoje. Odboru rozvoje se dotýká i druhá změna, a to v organizační struktuře, kdy bude zrušena pozice architekta, protože v současné době je tato pozice řešena externím architektem mimo organizační strukturu úřadu. Dále bude zřízeno jedno nové pracovní místo na oddělení stavebního a územního řízení odboru výstavby a územního plánování, a to referenta stavebního a územního řízení. Jako organizace stojí MěÚ před generační obměnou tohoto odboru, kompletní systémovou změnou legislativy a digitalizací celého stavebního řízení. To bude klást velké nároky na zaměstnance a zvládnutí celé reorganizace v této oblasti. V rámci oddělení organizačního odboru kanceláře starosty bude zřízena nová referentské pozice "koordinační, projektový a programový pracovník", který povede agendu tajemníka z hlediska administrativy a rozvoje úřadu. Celkově se navýší počet zaměstnanců města zařazených do MěÚ o jedno pracovní místo, a to na 184. Účinnost organizačního řádu je od 1. září 2022.

J&T BANKA podpoří operu na zámku darem 70.000 Kč

V sobotu 27. srpna se na třetím nádvoří jindřichohradeckého zámku odehraje tradiční letní kulturní událost Opera na zámku. Letos se návštěvníci mohou těšit na operu Carmen v podání sólistů, sboru a baletu Divadla Josefa Kajetána Tyla v Plzni. J&T BANKA podpoří konání akce částkou 70.000 Kč. Darovací smlouvu mezi bankou a městem schválila rada města.

Eliška Čermáková, tisková mluvčí


Vytvořeno 4.8.2022 10:02:34 | přečteno 544x | eliska.cermakova
load