1234

Tisková zpráva z rady města 15. března 2023

Pohled na rybník Vajgar

Rada města jmenovala pracovní skupinu, která bude řešit budoucnost rybníku Vajgar. Rekonstrukce rozvodů vody a odpadů ve žlutém pavilonu základní školy na Hvězdárně začne v červnu. Město nebude zvyšovat nájem Základní umělecké škole tak, jak určuje inflační doložka. Město poskytne finanční dar rodině z Radouňky, kterým požár poničil dům. To jsou některá z témat, která řešili městští radní na svém posledním jednání. Podrobnosti a další témata si přečtěte v tiskové zprávě z rady města.

Rada města jmenovala pracovní skupinu, která bude řešit budoucnost rybníku Vajgar

Rada města jmenovala pracovní skupinu Vajgar ´23, která bude mít v následujících měsících za úkol před dalšími investičními záměry města zhodnotit potenciál rybníku Vajgar. Členové této pracovní skupiny byli vybráni podle zájmových skupin z řad zástupců města, městské architektury, odboru životního prostředí, rybářů, obyvatel přilehlých domů, sportovců, turistů, veslařů a služeb města. „Účelem je, aby nedošlo k upřednostnění jednoho ze zájmů, nebyla vynechána některá z cílových skupin či činností, a naopak nedošlo k přetížení tohoto významného přírodního prvku ve městě,“ vysvětlil starosta Jindřichova Hradce Michal Kozár. Do června by měla pracovní skupina vytvořit strategický dokument, který bude sloužit jako podklad k dalším rozhodnutím, tedy návrh na využití rybníka, který by přihlížel k činnostem a skupinám v několika variantách.

Atletický stadion na Vajgaře bude mít novou tartanovou dráhu

Rada města schválila návrh zadání veřejné zakázky na opravu tartanové dráhy na atletickém stadionu na sídlišti Vajgar. Předmětem veřejné zakázky je oprava, takzvaný retoping, sportovního povrchu atletické dráhy stadionu. Výměna povrchu je naplánovaná od 19. června do konce července letošního roku.

Rekonstrukce rozvodů vody a odpadů ve žlutém pavilonu základní školy na Hvězdárně začne v červnu

Do výběrového řízení na rekonstrukci rozvodů vody a odpadů na 6. základní škole se přihlásily tři firmy. Jako nejvýhodnější byla posouzena nabídka společnosti Jindřichohradecká stavební s.r.o., která rozsáhlou výměnu vodovodů a odpadů provede za cenu 5.760.810 Kč s DPH. Rada města schválila zadání veřejné zakázky této firmě. Jde o druhou etapu rozsáhlé rekonstrukce v dalším z pavilónů školy. V celém čtyřpodlažním žlutém pavilonu školy dojde k výměně rozvodů teplé, studené vody a cirkulace, rozvodů požární vody a kanalizace. Současně budou vyměněny původní vybavovací předměty (umyvadla, WC, pisoáry, výlevky, hygienické stěny), včetně obkladů, dlažeb, opravy omítek a výmalby v místě rekonstrukce rozvodů. Rekonstrukce je naplánovaná od června do srpna letošního roku a počítá se s částečným omezením výuky v druhé polovině června. „Současný stav rozvodů vody a odpadů v pavilonech je nevyhovující a vyžaduje časté opravy. Špatný stav potrubí se potvrdil při loňské první etapě rekonstrukce rozvodů v zeleném pavilonu. Neřešení tohoto problému by postupem času mohlo vést k havárii většího rozsahu,“ doplnil místostarosta Jindřichova Hradce Bohumil Komínek.

Na 4. základní škole se budou měnit rozvody elektřiny ve školní kuchyni

Rada města schválila návrh zadání veřejné zakázky malého rozsahu na rekonstrukce elektrického rozvaděče a elektrických rozvodů ve školní kuchyni 4. základní školy na sídlišti Vajgar. Předmětem zakázky je rekonstrukce stávajícího podružného elektrického rozvaděče a elektrických rozvodů ve školní kuchyni. Rozvaděč v kuchyni už je ve špatném technickém stavu. Měnit se budou ale i elektrické rozvody k jednotlivým elektrických zařízením v kuchyni. Oprava bude probíhat během letních prázdnin od začátku července do poloviny srpna letošního roku.

Z Programu regenerace městských památkových rezervací město za podpory ministerstva částečně zaplatí tři opravy domů v centru města

Každoročně město zprostředkovává pro majitele nemovitostí v městské památkové rezervaci dotace z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón Ministerstva kultury ČR. „Pro letošní rok město obdrželo od ministerstva dotaci 1.240.000 Kč. Na základě výzvy byly podány tři žádosti od jednotlivých vlastníků objektů. Rada města souhlasila s poskytnutím dotace všem třem žadatelům,“ uvedl místostarosta Jindřichova Hradce Bohumil Komínek. Podmínkou dotačního programu ministerstva je, že část nákladů zaplatí také město. I s tím radní souhlasili. Konečné rozhodnutí o přidělení dotace ale bude na zastupitelstvu. Konkrétně dotace pomůžou částečně uhradit náklady na opravu fasády tří historických domů.

Město nebude zvyšovat nájem Základní umělecké školetak, jak určuje inflační doložka

Základní umělecká škola Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec požádala o prominutí uplatnění inflační doložky za rok 2022. ZUŠ užívá městský objekt v Janderově ulici na základě nájemní smlouvy. Nájemné je stanoveno dohodou a je každoročně upravováno o roční míru inflace stanovenou na základě oficiálních podkladů Českého statistického úřadu. V letošním roce činí nájemné včetně navýšení o inflaci 644.528 Kč. Inflace za rok 2022 byla ČSÚ stanovena ve výši 15,1 % (navýšeno o 84.556 Kč). „Rada města souhlasila se snížením nájemného o 40 tis. Kč za rok tak, aby škola nemusela výrazně zvyšovat školné v příštím školním roce“ vysvětlil místostarosta Jindřichova Hradce Radim Staněk. Současně město loni do budovy ZUŠ investovalo celkem 390.910 Kč za demolici venkovního podia, nátěry, opravu atria, kotle a další. Opravy jsou naplánované i na tento rok, například rekonstrukce oken nebo instalace stínící techniky do prosklené chodby.

Město poskytne finanční dar rodině z Radouňky, kterým požár poničil dům

Rada města schválila poskytnutí finančního daru ve výši 10.000 Kč panu Karlu Kalinovi, jehož dům Na Kopečku čp. 84 v Radouňce zasáhl 26. února 2023 ve 14:40 hodin požár. Jeden pokoj byl zasažen ohněm i zplodinami, jedna místnost byla zasažena zplodinami a je poškozená omítka okolo oken. Částečně byl kouřem zamořený i vršek. Odhadnutá škoda je podle hasičů 100.000 Kč. Současně Osadní výbor Radouňka ve spolupráci se Spolkem Radouňka žije uspořádal finanční sbírku na pomoc rodině, kdy lidé mohou posílat příspěvek na účet : 9000057614 / 0600.

Z rozpočtu města půjde 200.000 Kč do Nadačního fondu rozvoje města

Rada města schválila uzavření smlouvy o poskytnutí finančního daru Nadačnímu fondu rozvoje města ve výši 200.000 Kč. Tato částka je už uvedena ve schváleném rozpočtu na rok 2023. Uzavření smlouvy ale ještě musí schválit zastupitelé. Nadační fond je zřízen za účelem opatřování a přerozdělování peněžních prostředků pro trvalé zvelebování města Jindřichův Hradec, zachování historických hodnot města a jejich zpřístupňování veřejnosti, rozvoj zdravotnických služeb a sociálních cílů města, realizaci ekologického programu města, propagaci města, ostatní činnosti sloužící rozvoji města, podporu rozvoje mládeže v oblasti vzdělání, kultury a sportu. Každý rok město zveřejňuje na webových stránkách výroční zprávu o činnosti Nadačního fondu. Loni bylo Nadačnímu fondu poskytnuto pět darů v celkové výši 502.173 Kč a podpořeno bylo třináct projektů.

Rada města rozdělila dotace na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže

Rada města schválila rozdělení finančních dotací na činnost organizací, které se zabývají volnočasovými aktivitami dětí a mládeže. Dotační program má tři opatření (příspěvek na celoroční činnost, příspěvek na jednorázové akce pořádané ve městě Jindřichův Hradec a na účast na akcích při reprezentaci  města a příspěvek na pořízení nebo zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku). V Opatření č. 1 bylo podpořeno dvanáct organizací celkovou částkou 400.000 Kč, například Junák, YMCA, Skaut, Otevřená Okna, Dům dětí a mládeže, Základní umělecká škola a další. U opatření č. 2 bylo podpořeno celkem jedenáct akcí dohromady za 138.500 Kč, například pořádání příměstského tábora pro znevýhodněné děti Charitou ČR, pořádání dětských rybářských závodu Českým rybářským svazem nebo akce sdružení působících v jednotlivých místních částech. V Opatření č.3 pak byla přidělena jedna dotace ve výši 50.000 Kč místnímu ÚAMK na pořízení dataprojektoru k výuce dopravní výchovy. V případě, kde byla přidělená dotace vyšší než 50.000 Kč, musí o udělení dotace ještě rozhodnout zastupitelé.

Činnost sportovních klubů podpoří město dotacemi

V dotačním programu na podporu sportu z rozpočtu města Jindřichův Hradec je celkem 5 takzvaných opatření, ze kterých mohou sportovní kluby o peníze žádat (příspěvek na činnost preferovaných sportovních klub, příspěvek na činnost dětí a mládeže ve věku od 5 do 19 let, příspěvek na pořádání sportovních akcí a na sportovní reprezentaci města, příspěvek na účast seniorských sportovních týmů a příspěvek na pořízení nebo zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku). Žádosti podané v rámci opatření č. 3 - Příspěvek na pořádání sportovních akcí a na sportovní reprezentaci města, budou v roce 2023 předkládány průběžně k projednání radě města. Celková alokace dotačního programu pro sport na rok 2023 je 15,5 mil. Kč, z toho 150.000 Kč je určeno na ocenění sportovců, které není poskytováno formou dotace. Návrhy na ocenění jednotlivých sportovců budou projednány a schváleny v Radě města Jindřichův Hradec. Sportovcům jsou vždy poskytovány věcné dary. Rada města s návrhem rozdělení dotací souhlasila, schválit ho ale ještě musí zastupitelstvo města.

Vstupné do Domu gobelínů se letos mírně zvýší

V současné době je základní vstupné do Domu gobelínů, kulturních tradic a řemesel 70 Kč a snížené vstupné 50 Kč. Rada města schválila zvýšení ceny od sezóny roku 2023 na stejnou částku, kterou návštěvníci platí v Muzeu fotografie a moderních obrazových médií (obě zařízení jsou součástí Vzdělávacího a kulturního centra Jindřichův Hradec). Nově tak bude snížené vstupné stát 70 Kč a celé vstupné 90 Kč.

Eliška Čermáková, tisková mluvčí


Vytvořeno 17.3.2023 15:04:52 | přečteno 736x | eliska.cermakova
load