1234

Tisková zpráva z rady města 19. září 2022

Jindřichův Hradec

Starosta Jan Mlčák předá pamětní medaile města řediteli jindřichohradecké policie Josefu Hešovi a bývalému řediteli místního gymnázia Miloslavu Vokáčovi. Novým vedoucím odboru školství, mládeže a tělovýchovy byl jmenován Martin Dvořák. Za peníze z veřejné sbírky na pomoc ukrajinským uprchlíkům v našem městě se pořídí drobné vybavení bytů a výukové materiály pro ukrajinské děti do škol. Podrobnosti a další témata, kterými se zabývali městští radní na svém posledním jednání si přečtěte v tiskové zprávě. 

Starosta Jan Mlčák předá pamětní medaile města řediteli jindřichohradecké policie Josefu Hešovi a bývalému řediteli místního gymnázia Miloslavu Vokáčovi

Rada města schválila udělení hned dvou pamětních medailí města Jindřichův Hradec. „Plukovníku Josefu Hešovi bude ocenění uděleno u příležitosti odchodu do civilního sektoru, jako výraz ocenění mimořádných zásluh v oblasti bezpečnosti, kdy významným způsobem přispěl k fungování policejního sboru a bezpečnosti ve městě, jakož i celém regionu,“ vysvětlil starosta Jindřichova Hradce Jan Mlčák. Plukovník Josef Heš byl od roku 2002 vedoucím Oddělení hospodářské kriminality, Služby kriminální policie a vyšetřování v Jindřichově Hradci. Od 15. 9. 2009 zastával funkci velitele Služby kriminální policie a vyšetřování Územního odboru Jindřichův Hradec a 1. 6. 2010 se stal vedoucím Územního odboru Jindřichův Hradec, kdy v roce 2020 byla tato funkce přejmenována na ředitel územního odboru. Dne 31. 10. 2022 ve službě u Policie ČR po třiceti letech končí.

„Miloslavu Vokáčovi bude pamětní medaile udělena u příležitosti 70. narozenin, jako výraz ocenění mimořádných zásluh v oblasti středního školství, kultury a mezinárodních vztahů na úrovni místní samosprávy, zejména města Jindřichův Hradec,“ popsal starosta Jan Mlčák. Miloslav Vokáč byl od roku 1979 učitelem na Gymnáziu Vítězslava Nováka a od roku 1991 zde působil ve funkci ředitele, a to až do roku 2018. Jeho hlavním zájmem byla spolupráce v oblasti mezinárodních vztahů. Partnerské vztahy gymnázia jsou jeho zásluhou, doposud trvají se slovenskými Zlatými Moravci, s německým gymnáziem v Neckargemündu (od roku 1990), gymnáziem v rakouském Kremsu (od roku 1990) a Zwettlu (od roku 2007). Šlo především o výměnné pobyty studentů a pedagogů. Díky výborným vztahům jindřichohradeckého gymnázia a gymnázia v Neckargemündu byla navázána spolupráce také obou měst. V roce 1996 tato spolupráce vyvrcholila uzavřením Partnerské smlouvy mezi oběma městy. Dlouhodobě působil v orgánech města, a coby člen rady města byl právě Miloslav Vokáč u všech předchozích zahraničních setkání. Dne 11. ledna 2019 převzal čestný stříbrný prsten města Neckargemünd, který se uděluje nejvýznamnějším osobnostem, jež se zasloužily o jeho rozvoj. V souvislosti se jménem pana Vokáče je důležité také zmínit vznik festivalu Folková růže, který se v našem městě konal 24 let a do města Jindřichův Hradec přilákal tisíce návštěvníků. Sám působil ve folkových skupinách Jen tak tak a Parta starýho Hrouze.

Medaile plk. Josefu Hešovi a Miloslavu Vokáčovi starosta Jan Mlčák předá v pondělí 3. října ve 14:00 v zasedací místnosti městského úřadu Jindřichův Hradec v Klášterské ulici před jednáním rady města. Město Jindřichův Hradec uděluje pamětní medaile od roku 1998 jako výraz ocenění mimořádných zásluh o město, zvláštní projev významným občanům nebo za mimořádné činy spojené s osobním hrdinstvím. Toto významné ocenění získalo 33 osobností našeho města. V loňském roce to byl Vít Lorenc, předloni pak Jiří Langer a nositeli pamětní medaile města jsou například také Viktor Kalabis, Václav Chalupa, Karel Matoušek nebo Václav Königsmark.

Novým vedoucím odboru školství, mládeže a tělovýchovy byl jmenován Martin Dvořák

Do výběrového řízení se celkem přihlásilo devět uchazečů. „Na základě posouzení výběrových pohovorů, úrovně zkušeností, dosaženého vzdělání a pracovních výsledků získaných předchozí pracovní činností doporučila výběrová komise radě města do funkce jmenovat Martina Dvořáka,“ řekl tajemník městského úřadu Karel Holý. Rada města jmenovala Martina Dvořáka vedoucím odboru školství, mládeže a tělovýchovy Městského úřadu Jindřichův Hradec s účinností od 1. prosince 2022. Martin Dvořák vystudoval Policejní akademii ČR v Praze a Univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně - obor sociální pedagogika. Od roku 1999 působil u Policie České republiky. V roce 2010 začal pracovat jako vychovatel ve Středisku výchovné péče v Českých Budějovicích. Po šesti letech byl jmenován vedoucím tohoto školského zařízení. V rámci své činnosti koordinuje pracovní týmy s rozdílným zaměřením - sociální pedagogové, sociální pracovníci, psychologové a učitelé. Současná vedoucí Kateřina Kubíčková rezignovala na uvedenou funkci k 30. 9. 2022.

Za peníze z veřejné sbírky na pomoc ukrajinským uprchlíkům v našem městě se pořídí drobné vybavení bytů a výukové materiály pro ukrajinské děti do škol

Na konci března, v době, kdy do České republiky i našeho města přicházeli ve velkém ukrajinští uprchlíci, zřídilo město veřejnou sbírku na pomoc Ukrajincům v Jindřichově Hradci. Na transparentní účet lidé poslali celkem 57.400 Kč. Sbírka byla založena za účelem pomoci lidem prchajícím před válkou na Ukrajině, především zajištěním dlouhodobého bydlení a dalších potřeb sloužících k adaptaci uprchlíků na území města. „Město se teď rozhodlo sbírku ukončit a peníze použít k účelu, na jaký byly vybírány. Rada města schválila využití finančních prostředků z veřejné sbírky k nákupu elektrických spotřebičů, kuchyňských potřeb, lůžkovin a na pořízení výukových materiálů a školních potřeb pro ukrajinské žáky základních škol,“ uvedla místostarostka Jindřichova Hradce Magda Blížilová.

Rada města vybrala firmu, která bude vykonávat technický dozor stavby a dohlížet na bezpečnost práce při chystané velké rekonstrukci čističky odpadních vod

Na základě vypsaného výběrového řízení schválila rada města zadání veřejné zakázky na výkon činnosti technického dozoru stavby a na výkon koordinátora BOZP při Intenzifikaci technologií ČOV společnosti AP INVESTING, s.r.o. dohromady za cenu 3.870.000 Kč bez DPH. „Výkon činnosti technického dozoru stavby spočívá v dohledu nad souladem prováděných prací s ověřenou projektovou dokumentací a podmínkami vydaného stavebního povolení a v dodržování obecných technických požadavků na výstavbu. Dále dozor zabezpečí kontrolu technického provedení a technologických postupů stavby, jakož i jejich ekonomiku,“ vysvětlil místostarosta Jindřichova Hradce Miroslav Kadeřábek. Výkon koordinátora BOZP zahrnuje zajištění dohledu nad dodržováním bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. V případě dohledu na bezpečnost práce se jedná o dobu totožnou s dobou výstavby intenzifikace technologií ČOV, tedy 18 měsíců. U výkonu technického dozoru se počítá navíc s přesahem po dobu zkušebního provozu, tedy celkem 30 měsíců.

V současné době probíhá závěrečné posuzování předložených nabídek na stavební práce. Zadávací řízení na nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce bylo zahájeno 13. 5. 2022 zveřejněním ve Věstníku veřejných zakázek. Ve lhůtě pro podání nabídek jsme obdrželi 3 elektronické nabídky, které již prošly procesem kontroly splnění kvalifikace a kontroly dodávaného plnění. Po ukončení této fáze bude zadavateli předložena dokumentace pro výběr nejvhodnější nabídky. V polovině října by pak mohlo dojít k podpisu smlouvy o dílo a následně k předání staveniště a zahájení prací. Nutná intenzifikace bude největší investiční akcí na příští rok. Náklady se odhadují na 230 mil. Kč, část by mohla být financována z dotace. Vybudování zařízení je podmínkou splnění náročných podmínek na kvalitu odpadních vod podle nové legislativy.

Město dotací podpoří činnost organizace Junák – český skaut a spolku Radouňka žije

V rámci 2. výzvy Dotačního programu města Jindřichův Hradec na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže v roce 2022 – opatření č. 2 - Příspěvek na jednorázové akce pořádané ve městě Jindřichův Hradec a na účast na akcích při reprezentaci města byly podány dvě žádosti, a to od organizace Junák – český skaut a od spolku Radouňka žije.  Junák – český skaut, středisko Zlatá Růže Jindřichův Hradec získal finanční dotaci ve výši 6 000 Kč na částečnou úhradu nákladů na účast členů skautského střediska na celostátním kole dovednostního Závodu vlčat a světlušek, které se uskutečnilo ve dnech 16. – 18. září 2022 v Benešově u Prahy. Zapsaný spolek Radouňka žije získal finanční dotaci ve výši 10 000 Kč na pořádání akcí pro děti a mládež v místní části Radouňka v 2. pololetí roku 2022. jedná se celkem o pět akcí, a to Naučná stezka, Adventní dílna, Dětský karneval, Rozsvícení vánočního stromku a betlémské světlo a Silvestrovský pokec.

Na pořádání sportovních akcí přispěje město dotací Veslařskému klubu a organizaci SKOK

O dotaci z Dotačního programu města Jindřichův Hradec na podporu sportu v roce 2022 – Příspěvek na pořádání sportovních akcí a na sportovní reprezentaci města si o finance požádal Veslařský klub a organizace SKOK J. Hradec. Veslařský klub Vajgar, z. s. získal finanční dotaci ve výši 10 000 Kč na částečné pokrytí nákladů spojených s účastí závodníků klubu na MČR 2022 ve sprintu dorostu a dospělých, které se uskuteční dne 30. září 2022 na umělém vodním kanále v Račicích. Uvedeného mistrovství se zúčastní cca 30 závodníků z Veslařského klubu Vajgar. Druhou dotaci ve výši 15.000 Kč dostal Veslařský klub Vajgar na částečné pokrytí nákladů spojených s účastí závodníků klubu na MČR 2022 ve veslování družstev, které se uskuteční dne 1. – 2. října 2022 na umělém vodním kanále v Račicích. Uvedeného mistrovství se zúčastní cca 40 závodníků z Veslařského klubu Vajgar. Organizace SKOK J. Hradec získala finanční dotaci ve výši 7 000 Kč na částečné pokrytí nákladů spojených s pořádáním 5. ročníku Memoriálu Karla Koláře, který navazuje na deset ročníků Podzimního atletického Jindřicháče. Memoriál se uskuteční na atletickém stadionu na sídlišti Vajgar. Jedná se o soutěž v atletickém trojboji. Druhou dotaci ve výši 10.000 Kč získala organizace SKOK J. Hradec na pořádání MČR 2022 ve volejbalu superseniorek a superveteránů, které se uskuteční ve dnech 15. – 16. října 2022 v Městské sportovní hale v Jindřichově Hradci. V obou kategoriích se turnajů tradičně účastní celá řada bývalých špičkových volejbalistů a reprezentantů. Turnajů se zúčastní cca 200 volejbalistů.

Eliška Čermáková, tisková mluvčí


Vytvořeno 21.9.2022 11:02:42 | přečteno 890x | eliska.cermakova
load