1234

Tisková zpráva z rady města 29. listopadu 2021

peníze

Rada města souhlasila s návrhem rozpočtu na rok 2022 a také s vyhlášením prvních výzev Dotačních programů města na rok 2022. Vodné a stočné příští rok zdraží dohromady o necelé tři koruny padesát.  Z bývalé ordinace na Hvězdárně bude společenská místnost pro nájemníky domu s pečovatelskou službou. To jsou některá z témat, které řešili městští radní na svém posledním jednání. Podrobnosti a další informace najdete v tiskové zprávě. 

Rada města souhlasila s návrhem rozpočtu na rok 2022 i s návrhem střednědobého výhledu rozpočtu města na roky 2023 a 2024

Návrh rozpočtu města Jindřichův Hradec na rok 2022 vychází ze střednědobého výhledu rozpočtu města na roky 2022 – 2023 a z návrhu státního rozpočtu na rok 2022. Předkládaný rozpočet je koncipován jako schodkový. „Schodek rozpočtu příjmů a výdajů činí celkem zhruba 151 mil. Kč. Navrhovaný schodek rozpočtu bude financován z výsledku rozpočtového hospodaření minulých let. Předpokládaný výsledek rozpočtového hospodaření za rok 2021 bude přebytek ve výši 100 mil. Kč. Na konci roku 2021 je předpokládán zůstatek finančních prostředků ve výši 523 mil. Kč. V současné době nemá město žádné závazky z přijatých úvěrů,“ řekl starosta Jindřichova Hradce Jan Mlčák.

Návrh rozpočtu byl 30. listopadu 2021 zveřejněn na úřední desce v tištěné i elektronické podobě s tím, že připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit buď písemně do 7. 12. 2021 nebo ústně na zasedání zastupitelstva města dne 15. 12. 2021, na kterém bude návrh rozpočtu projednán.

Střednědobý výhled rozpočtu města byl sestaven na základě analýzy skutečného vývoje jednotlivých položek rozpočtu v minulých pěti po sobě jdoucích letech, analýzy schváleného rozpočtu na rok 2021 a návrhu rozpočtu na rok 2022. Výsledkem práce je určení trendu vývoje jednotlivých rozpočtových položek a namodelování vývoje hospodaření v letech 2023 a 2024. Rozpočtový výhled ukazuje, kolik finančních prostředků městu zbývá po zaplacení běžných výdajů. V kapitálových výdajích jsou navrženy rozpracované akce v celkovém objemu 449,26 mil. Kč. Saldo rozpočtu celkem za oba roky je schodek 206,04 mil. Kč. Předpoklad zůstatku finančních prostředků na účtech města k 31. 12. 2022 je 372 mil. Kč. Bez zapojení dalších zdrojů financování zbývá na účtech města na další případné potřebné investiční akce a další neinvestiční výdaje 166 mil Kč. V případě, že město bude chtít realizovat investiční akce uvedené ve výhledu, musí využít vypsaných dotačních titulů a dále bude muset hledat další zdroje financování.

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu v užší podobě je od 30. listopadu 2021 zveřejněn na úřední desce v tištěné i elektronické podobě s tím, že připomínky k návrhu mohou občané uplatnit buď písemně do 7. 12. 2021 nebo ústně na zasedání zastupitelstva města dne 15. 12. 2021, na kterém bude návrh střednědobého výhledu rozpočtu projednáván.

Z bývalé ordinace na Hvězdárně bude společenská místnost pro nájemníky domu s pečovatelskou službou
Město Jindřichův Hradec dvakrát po sobě zveřejnilo záměr pronajmout nebytový prostor o velikosti necelých 38 m2 v domě s pečovatelskou službou v ulici Větrná. Jedná se o bývalou ordinaci praktické lékařky. „Prostor byl nabízen obálkovou metodou a město preferovalo zájemce, kteří by zde opět provozovali ordinaci. V obou výzvách se ale přihlásil jen jeden zájemce, a to firma LEDAX s.r.o, která chtěla prostory využít jako zázemí pro zaměstnance. LEDAX už v současné době využívá jako společenskou místnost pro nájemníky domu s pečovatelskou službou jeden z bytů v domě,“ vysvětlila místostarostka Jindřichova Hradce Magda Blížilová. Rada města schválila, že bude se společností ukončena nájemní smlouva na byt a ten bude opět využit pro bydlení. Nově bude společenská místnost pro nájemce domu s pečovatelskou službou v prostorách bývalé ordinace.

Rada města schválila zadání veřejné zakázky Územní studie revitalizace sídliště Vajgar

Do výběrového řízení na vypracování Územní studie revitalizace sídliště Vajgar byla doručena jedna nabídka, a to od Ing. arch. Tomáše Beneše z Prahy. Architekt Tomáš Beneš je kvalifikovaným dodavatelem pro plnění této veřejné zakázky, má dostatečné odborné znalosti a rovněž další členové řešitelského týmu splňují potřebnou kvalitu a odbornost. Dodavatel na svých referenčních zakázkách prokázal, že územní studie zpracovává i pro větší území, než je předmět veřejné zakázky. Dodavatel sám získal i ocenění ČKA, kdy se umístil na hodnocených místech. Rada města schválila zadání veřejné zakázky za nabídnutou cenu zhruba 1 mil. Kč panu Tomáši Benešovi. Územní studie řeší vybrané problémy v území s cílem nalézt jejich řešení. „Tato územní studie bude sloužit jako podklad pro rozhodování v území a případně i pro změnu Územního plánu Jindřichův Hradec. S pořízenou územní studií se může město například ucházet se svými projekty, které z územní studie vycházejí, o dotace, popřípadě úvěry z programu Regenerace sídlišť, který v současné době administruje Státní fond na podporu investic,“ doplnil místostarosta Jindřichova Hradce Miroslav Kadeřábek.

Město obdrželo dar v podobě knih a obrazů

Rada města schválila uzavření darovací smlouvy mezi městem Jindřichův Hradec a dcerami zemřelého pana Jaroslava Kryzánka, který byl příbuzný známého herce, spisovatele a vypravěče Zdeňka Kryzánka, jehož sté výročí narození jsme si připomínali minulý rok. Rodina pana Kryzánka městu věnovala tři obrazy a šest knih, vše s tématikou Jindřichova Hradce. Do archivu města tak přibylo například pět svazků Dějin města Jindřichova Hradce z pera místního archiváře Františka Teplého a publikace „Město Jindřichův Hradec jedno z našich nejkrásnějších“ z dílny redakce E. V. Danihelovského.

Vodné a stočné příští rok zdraží dohromady o téměř tři koruny padesát

Společnost ČEVAK a.s. předložila městu kalkulaci cen vodného a stočného na rok 2022, která vychází ze smluvních ujednání a pravidel pro výpočet cen. Rada města navrhovanou cenu vodného a stočného schválila s tím, že vodné bude 39,06 Kč/m3 bez DPH a stočné 32,29 Kč/m3 bez DPH. Cena vodného a stočného je oproti roku 2021 zvýšena o 2,34 Kč/m3 za vodné a o 1,10 Kč/m3 za stočné. „Zásadním vlivem nárůstu ceny vodného je zvýšená cena vody předané, která se do tohoto výpočtu přenáší, dále pak nižší spotřeba vody. Rozhodujícími faktory nárůstu ceny stočného pak jsou mzdové náklady, chemikálie a pokles spotřeby,“ doplnil místostarosta Jindřichova Hradce Radim Staněk. Úhrada vodného a stočného je dvousložková, to znamená, že pevná složka (roční paušály) zůstávají ve stejné výši jako letos a mění se jen pohyblivá složka (skutečná spotřeba).

Použitý olej ze sběrného dvora bude vykupovat firma Makroils

Na město Jindřichův Hradec se obrátil pan Marek Křesťan, jednatel společnosti Makroils CZ s.r.o. s nabídkou na výkup použitého rostlinného oleje ze sběrného dvora. Společnost se zabývá odvozem a likvidací použitého potravinářského oleje z restaurací a jídelen, potravinářských výroben a ze stravovacích zařízení a prezentuje se více jak 1200 spokojenými zákazníky. Nabízí městu cenu za 1 kg oleje 8 Kč/kg a 7 Kč/kg za tuk. V současné době je olej a tuk ze sběrného dvora předáván společnosti Čech odpady buď zdarma, anebo za jeho likvidace město Jindřichův Hradec dokonce platí 2,90 Kč/kg. Rada města schválila uzavření rámcové kupní smlouvy mezi městem a společností Makroils CZ.

Rada města souhlasila s vyhlášením prvních výzev Dotačních programů města na rok 2022

Z rozpočtu města Jindřichův Hradec vycházejí dílčí dotační programy, které poskytují dotace v těchto oblastech: sport; volnočasové aktivity dětí a mládeže; kultura a zájmová činnost; obnova kulturního dědictví; sociální oblast (tzv. „zvláštní část"). Rada města souhlasila s jednotlivými návrhy dotačních programů a s vypsáním prvních výzev.

  • Dotační program města Jindřichův Hradec na podporu sportu doznal některých změn. Nejvýznamnější změnou je, že v případě opatření č. 1 byla celková alokace rozdělena do dvou výzev s jednotlivými alokacemi 1,3 mil. Kč v každé této výzvě; pokud družstvo mužů BASKET Jindřichův Hradec z. s., které je navrhováno na zařazení do OP č. 1 (preferovaný sport), bude účastníkem druhé nejvyšší basketbalové soutěže pro sezonu 2022/23, bude v rámci 2. výzvy opatření č. 1 snížena alokace na 800 tis. Kč (účast v nejvyšší soutěži pak původních 1,3 mil. Kč). Dotační program je připraven pro poskytování finančních prostředků na podporu činnosti sportovním organizacím působícím na území města a podporu sportovního vyžití občanů města v různých sportovních odvětvích. Dotační program je rozdělen do pěti opatření: opatření č. 1: činnost preferovaných sportovních klubů, opatření č. 2: činnost dětí a mládeže ve věku od 5 do 19 let (podle věkových kategorií do kategorie junior) ve sportovních organizacích, opatření č. 3: pořádání sportovních akcí a na sportovní reprezentaci města, opatření č. 4: účast seniorských sportovních týmů v příslušných soutěžích příslušné sezóny a opatření č. 5: pořízení nebo zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku. 

  • Dotační program města Jindřichův Hradec na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže je zaměřen na podporu a rozvoj volnočasových aktivit dětí a mládeže s cílem umožnit kvalitně trávit volný čas dětem a mládeži. Dotační program je rozdělen do tří opatření, a to opatření č. 1: celoroční činnost organizací, které se zabývají volnočasovými aktivitami dětí a mládeže, opatření č. 2: jednorázové akce pořádané ve městě J. Hradec a na účast na akcích při reprezentaci města a opatření č. 3: pořízení nebo zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku.

  • Dotační program města Jindřichův Hradec na podporu kultury a zájmové činnosti je připraven k podpoře místních kulturních a zájmových aktivit s důrazem na podporu celoročních činností místních kulturních a zájmových organizací a podporu mimořádných jednotlivých či tradičních nebo zvlášť významných kulturních a společenských akcí. Dotační program zahrnuje dvě opatření, kterými jsou opatření č. 1: celoroční kulturní a zájmová činnost a opatření č. 2: mimořádné jednorázové kulturní a společenské akce, tradiční kulturní a společenské akce a akce zvláštního významu.

  • Dotační program města Jindřichův Hradec na podporu obnovy kulturního dědictví je zaměřen k podpoře uchování a obnovy památek a staveb kulturní povahy v městské památkové rezervaci i mimo ni, na které se nevztahuje Program regenerace městské památkové rezervace, nebo případně na movité věci kulturní hodnoty. Dotační program zahrnuje jedno opatření obnovy kulturního dědictví.

  • Dotační program města Jindřichův Hradec na podporu sociální oblasti je zaměřen na podporu a udržení stávající sítě sociálních služeb a jejich poskytovatelů, na rozvoj a zkvalitnění poskytovaných sociálních služeb a podporu souvisejících činností s poskytovanými sociálními službami s důrazem na dlouhodobé poskytování sociálních služeb (celoroční provoz).  Dotační program je rozdělen do dvou opatření, a to opatření č. 1 na podporu registrovaných sociálních služeb a opatření č. 2 na podporu neregistrovaných služeb v sociální oblasti.

Návrhy všech dotačních programů a vypsání prvních výzev ještě musí schválit zastupitelé. 


Vytvořeno 1.12.2021 13:16:04 | přečteno 443x | eliska.cermakova
load