1234

Tisková zpráva z rady města 3. října 2022

voda

Modernizaci čističky odpadních vod, která bude největší investiční akcí v následujících letech, provede společnost pěti odborných firem. Zároveň si město nechalo vypracovat analýzu dotačních možností na financování intenzifikace čističky. Čtvrtou etapu obnovy veřejného osvětlení ve městě provede společnost E.ON Energie. Pro uprchlíky z Ukrajiny město vyčlenilo jeden byt navíc a prodloužilo jejich užívání do konce tohoto roku. Společnost Alensa darovala 3. základní škole 70 tisíc korun na vybudování venkovní učebny. To jsou některá z témat, kterými se zabývali městští radní na svém posledním jednání. Podrobnosti si přečtěte v tiskové zprávě.

Modernizaci čističky odpadních vod, která bude největší investiční akcí v následujících letech, provede společnost pěti odborných firem

Rada města schválila zadání veřejné zakázky Intenzifikace technologií ČOV, Jindřichův Hradec - 1. etapa firmě Společnost Jindřichův Hradec, která je složená z pěti společníků (vedoucí společník je STANTER s.r.o. a další společníci jsou INPEK HOLDING, a.s., COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o., YUCON CZ, s.r.o. a PRAKTIKPUMP, s.r.o.) za cenu 224.796.880 Kč bez DPH. Zadávací řízení této nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce provedla v zastoupení města společnost AP INVESTING, s.r.o. Ve lhůtě pro podání nabídek byly doručeny tři elektronické nabídky. všichni účastníci splnili požadovanou kvalifikaci i další podmínky pro zpracování nabídky. U nejnižší nabídky od Společnosti Jindřichův Hradec mělo město zákonnou povinnost posoudit nabídku z pohledu mimořádně nízké nabídkové ceny. Dodavatel zaslal objasnění, ve kterém uvedl kalkulační vzorce a rozklad cen pro požadované položky a dále ubezpečil zadavatele, že je připraven dílo řádně realizovat.

Cílem první etapy intenzifikace technologií čističky odpadních vod Jindřichův Hradec je především splnění legislativních limitů stanovených pro vypouštění odpadních vod. V případě naší ČOV bude nutné výrazně posílit kapacitu aeračního zařízení ke snížení produkce amoniakálního dusíku. Zpřísnění limitu pro celkový fosfor tak prakticky znamená dostavbu terciálního stupně pro srážení fosforu s následnou separací vysrážených látek. V rámci intenzifikace budou využity stávající biologické linky. Stavba začne 1. listopadu 2022 a předpokládaný termín dokončení stavby je do 30. dubna 2024. Celková závazná lhůta výstavby je maximálně 18 měsíců.

Město si nechalo vypracovat analýzu dotačních možností na financování intenzifikace čističky

Vzhledem k finanční náročnosti intenzifikace technologií čističky odpadních vod hledá město Jindřichův Hradec vhodné dotační tituly, které by pomohly akci spolufinancovat. Analýzu dotačních možností projektu „Intenzifikace technologií ČOV, Jindřichův Hradec“ ve vlastnictví města Jindřichův Hradec pro strategické rozhodnutí vedení města podat či nepodat žádost o podporu v rámci těchto dotačních titulů zpracovala společnost AP INVESTING, s.r.o. Ve hře je buď dotace prostřednictvím Státního fondu životního prostředí nebo z programu Ministerstva zemědělství. Výběr jedné z variant se bude odvíjet od závazných podmínek poskytovatelů dotací a jejich dopadů na město Jindřichův Hradec. Dále bude při rozhodování o výběru kladen důraz na zhodnocení případných dopadů na navyšování cen stočného. Rada vzala analýzu dotačních možností na vědomí a dokument bude ještě předložen na vědomí zastupitelstvu.

Čtvrtou etapu obnovy veřejného osvětlení ve městě provede společnost E.ON Energie

Do výběrového řízení na 4. etapu obnovy veřejného osvětlení ve městě se přihlásila jedna společnost, a to E.ON Energie, a.s. s nabídkovou cenou 8.123.979 kč bez DPH. Rada města schválila zadání veřejné zakázky této společnosti. Předmětem zakázky je demontáž 395 ks stávajících sodíkových výbojkových svítidel a jejich nahrazení novými svítidly se zdrojem LED včetně provedení instalačních a elektromontážních prací a ostatních činností souvisejících s výměnou svítidel. Zároveň u výše měněných svítidel bude provedena demontáž a následná výměna 126 ks sloupů ve stávající poloze včetně souvisejících prací. Veřejné osvětlení bude obnoveno v ulicích Jáchymova a Rezkova, Jarošovská, Bezručova, v lokalitě Zbuzany, sídl. U Nádraží a zimní stadion. Na tuto akci byla podána žádost o poskytnutí dotace z Národního plánu obnovy Ministerstva průmyslu a obchodu, která byla ze strany ministerstva akceptována. Po doložení dokumentů ze zadávacího řízení bude vydáno rozhodnutí o poskytnutí dotace. Maximální výše přislíbené dotace je 4 282 889 Kč.

Pro uprchlíky z Ukrajiny město vyčlenilo jeden byt navíc a prodloužilo jejich užívání do konce tohoto roku

Město Jindřichův Hradec má čtyři městské byty zapsané do Krajské databáze ubytování KACPU pro uprchlíky z Ukrajiny. Vyčlenění těchto bytů bylo časově omezeno na šest měsíců, tedy do konce září 2022. Rada města schválila prodloužení zápisu bytů do databáze KACPU, a to do 31. 12. 2022. Současně byl pro ubytování ukrajinských uprchlíků vyčleněn pátý byt, který bude do zmíněné databáze také zapsán. V současné době máme obsazeny tři byty, ve kterých žije 13 lidí a dva byty by měly být obsazeny během měsíce října dalšími devíti osobami. Jeden z vyčleněných bytů je v centru města další čtyři na sídlišti Hvězdárna.

Společnost Alensa darovala 3. základní škole 70 tisíc korun na vybudování venkovní učebny

Rada města schválila třetí základní škole přijetí finančního daru ve výši 70.000 Kč od společnosti Alensa s.r.o. na vybudování venkovní učebny. Firma Alensa provozuje eshop s kontaktními čočkami a působí právě také v Jindřichově Hradci.

Eliška Čermáková, tisková mluvčí


Vytvořeno 6.10.2022 8:27:47 | přečteno 743x | eliska.cermakova
load