1234

Ve středu se uskuteční šesté zastupitelstvo

Jindřichův Hradec

Město Jindřichův Hradec vás zve na 6. zasedání Zastupitelstva města  Jindřichův Hradec, které se uskuteční dne 25. března 2015 v 16:00 hodin v sále KD Střelnice.

PROGRAM:

1.

Zahájení

2.

Schválení návrhové komise a ověřovatelů zápisu

3.

Schválení předloženého programu

4.

Návrh znění smlouvy o poskytnutí dotace

5.

Smlouva o poskytnutí dotace pro rok 2015 - Nemocnice Jindřichův Hradec, a. s.

6.

Smlouva o poskytnutí dotace - Národní památkový ústav (Správa Státního hradu a zámku v Jindřichově Hradci)

7.

Smlouva o poskytnutí dotace - DDM Jindřichův Hradec

8.

Smlouva o poskytnutí dotace - ČR - Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje České

9.

Smlouva o poskytnutí finančního daru - Nadační fond rozvoje města Jindřichův Hradec

10.

Delegování zástupce města Jindřichův Hradec na valné hromady a do orgánů obchodní společnosti EKO SKLÁDKA spol. s r.o.

11.

Uplatnění vlastnického práva k nemovitostem soudní cestou - ÚZSVM

12.

Opravy rozpisu schváleného rozpočtu

13.

Komunitní plán sociálních služeb ORP Jindřichův Hradec 2015-2017

14.

Obecně závazná vyhláška Města Jindřichův Hradec č. 1/2015 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Jindřichův Hradec, včetně systému nakládání se stavebním odpadem

15.

Odůvodnění nadlimitní veřejné zakázky v otevřeném řízení „ Městská hromadná doprava Jindřichův Hradec na období 2016-2025“

16.

Aktualizace Programu regenerace a rozmístění dotace a příspěvků města na akce obnovy památek v roce 2015

17.

Prodej nově vzniklého pozemku p. č. 1855/20, obec J. Hradec, k. ú. Dolní Radouň - realizace

18.

Prodej nově vzniklých pozemků p. č. 3650/263, 3650/264, 3650/265 a 3650/266 k. ú. Jindřichův Hradec – lokalita Na Výsluní - realizace

19.

Majetkoprávní vypořádání "Úprava vjezdu do areálu Služeb města" k.ú. Jindřichův Hradec - realizace

20.

Smlouvy o zřízení služebnosti "Veřejné osvětlení Políkno" - realizace

21.

Přistoupení ke Smlouvě o zřízení služebnosti č. SM/1543/2014 - realizace

22.

Uzavření budoucí kupní smlouvy - Břeských, Žilák - realizace

23.

Prodej pozemku p.č. 200/4, obec J. Hradec, k.ú. Dolní Radouň - záměr

24.

Prodej pozemku p.č. 2220, obec J. Hradec, k.ú. Matná - záměr

25.

Prodej pozemku p. č. 2695/2 a p. č. 2695/3, k. ú. Jindřichův Hradec - záměr

26.

Prodej části pozemku p. č. 746/22, obec J. Hradec, k. ú. Radouňka - záměr

27.

Prodej části pozemku p. č. 3703/31, k. ú. J. Hradec - záměr

28.

Nabídka na převod pozemků v k.ú. Buk u Jindřichova Hradce

29.

Nabídka ke koupi pozemků pod MŠ v ul. Röschova

30.

Návrh na zřízení osadních výborů v místních částech
města Jindřichův Hradec

31.

Návrh na stanovení výše odměn poskytovaných neuvolněným členům ZMě (materiál bude předložen po zveřejnění novely nařízení vlády č. 37/2003 Sb., ve Sbírce zákonů ČR)

32.

Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině JSDHM Jindřichův Hradec

33.

Diskuse + interpelace členů ZMě

34.

Závěr

Ing. Mrvka Stanislav v.r.
starosta


Vytvořeno 23.3.2015 9:37:30 | přečteno 824x | Ing. Karolína Bartošková
load