1234

Ve středu se uskuteční třetí zastupitelstvo města

Jindřichův Hradec

Město Jindřichův Hradec vás zve na 3. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, které se uskuteční dne 17. prosince 2014 v 16:00 hodin v sále KD Střelnice.

PROGRAM:

1.

Zahájení

2.

Schválení návrhové komise

3.

Schválení předloženého programu

4.

Úprava Jednacího řádu Zastupitelstva města Jindřichův Hradec

5.

Rozpočtové opatření č. 90/2014 – standardizace sociálně právní ochrany

6.

Návrh pravidel rozpočtového provizoria

7.

Návrh rozpočtového opatření č. 91/2014 – tvorba rozpočtové rezervy

8.

Rozpočtová opatření schválená radou města

9.

Návrh na zhodnocení volných finančních prostředků města

10.

Návrh rozpočtového opatření č. 89/2014 v ORJ 40 odbor rozvoje

11.

Předložení projektové žádosti "Rekonstrukce ulice U Nemocnice Jindřichův Hradec" do 35. výzvy ROP NUTS II JZ

12.

Poskytnutí grantu z grantového programu města

13.

Darovací smlouva - prodloužení vodovodního řadu (Rangl) - realizace

14.

Darovací smlouva - 5 parkovacích míst (JH Comp) - realizace

15.

Smlouva o zřízení služebnosti "Autobusová zastávka Buk" - realizace

16.

Majetkoprávní vypořádání pozemků – koupě pozemků p.č. 3863/2 a p.č. 3863/5 v k.ú. Jindřichův Hradec - realizace

17.

Smlouvy o zřízení služebnosti "Tlaková kanalizační přípojka CPASS Bobelovka" - realizace

18.

Využití předkupního práva - stavba garáže na p.č. 3956/424 v k.ú. Jindřichův Hradec

19.

Návrh rozpočtového opatření č. 93/2014

20.

Smlouva o smlouvě budoucí kupní a smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti - k.ú. J.Hradec (příjezdová komunikace a parkovitě SMJH s.r.o.)

21.

Směna pozemků v Dolní Radouni - realizace záměru

22.

Prodej pozemku p.č. 208/40, obec J. Hradec, k.ú. Horní Žďár u J. Hradce - realizace záměru

23.

Prodej části pozemku p.č. 102, obec J. Hradec, k.ú. D. Radouň - realizace záměru

24.

Prodej pozemku p.č. 73/5, obec J. Hradec, k.ú. Matná - realizace záměru

25.

Prodej pozemku p.č. 73/4, obec J. Hradec, k.ú. Matná - realizace záměru

26.

Smlouva o budoucí směnné smlouvě část p.č.3961/3 za část p.č. 4250/1 v k.ú.Jindřichův Hradec (chodník Radouňka) - záměr

27.

Prodej pozemku p.č. 1345/2, obec i k.ú. Jindřichův Hradec - záměr

28.

Prodej pozemku p.č. 237/7, obec J. Hradec, k.ú. Dolní Skrýchov - záměr

29.

Prodej části pozemku p.č. 19/5 a p.č. 13/1, obec J. Hradec, k.ú. D. Skrýchov - záměr

30.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace se společností Služby města J. Hradec na rok 2014

31.

Kalkulace cen pro vodné a stočné pro rok 2015 – ČEVAK, a.s.

32.

Návrh na zřízení výborů Zastupitelstva města Jindřichův Hradec a volbu jejich předsedů a členů

33.

Návrh Pravidel pro činnost osadních výborů ZMě Jindřichův Hradec

34.

Svěření úkolů v samostatné působnosti města jednotlivým místostarostům

35.

Volba přísedících Okresního soudu v Jindřichově Hradci

36.

Žádost Občanského sdružení KLH Vajgar o poskytnutí mimořádné finanční dotace na úhradu pronájmu ledové plochy na Zimním stadionu Jana Marka - materiál bude předložen dodatečně

37.

Návrh na převod části pozemku p.č. 1368 v k.ú. Otín od ÚZSVM - materiál bude předložen dodatečně

38.

Diskuse + interpelace členů ZMě

39.

Závěr

Vytvořeno 24.11.2014 10:45:05 - aktualizováno 15.12.2014 15:54:58 | přečteno 1573x | Ing. Karolína Bartošková
load