1234

Změny ve zpětném odběru elektroodpadu a elektrozařízení

Popelnice

Na začátku října 2014 vstoupila v platnost tzv. „elektronovela“ zákona o odpadech, která obsahuje jednu zásadní povinnost mající velký dopad na zpětný odběr a vzájemnou spolupráci se společnostmi odebírajícími elektrozařízení.

K dosavadnímu znění, že držitel smí předávat elektrozařízení na místa zpětného odběru určená výrobcem nebo oprávněné osobě zpracovávající elektrozařízení a elektroodpady, přibyla povinnost přebírajících – nově smí přebírat elektrozařízení nebo elektroodpady jen místo zpětného odběru stanovené výrobcem, dále prodejce nebo osoba oprávněná ke zpracování (ne ke sběru) elektroodpadů a nikdo nesmí do integrity elektrozařízení před předáním zpracovatelům zasahovat – tedy demontovat, oddělovat jakékoliv komponenty, součásti apod. Nikdo jiný tedy nesmí elektrozařízení a elektroodpady přebírat – tedy ani výkupny ani sběrná místa, pokud nejsou určena výrobcem/kolektivním systémem. Z míst zpětného odběru jsou elektrozařízení předávána oprávněným osobám zpracovávajícím elektroodpady prostřednictvím výrobců/kolektivních systémů v souladu s uzavřenými smlouvami o zajištění zpětného odběru.

Těmito sběrnými místy jsou i sběrný dvůr v Jindřichově Hradci a místo na skládce Fedrpuš.

Věříme tedy, že občané nebudou elektrozařízení před odevzdáním na sběrná místa rozebírat, zcizovat je ze stacionárních kontejnerů a snažit se jejich části prodat ve výkupnách kovů. Nekompletní zařízení nebudou oprávněné společnosti přebírat a městu za ně platit, ale zařízení by bylo nutné předávat ke zpracování naopak ještě za úplatu, obdobně jako nebezpečné odpady.

Věříme, že touto informací a správným postupem při nakládání s elektroodpadem  přispějeme k ochraně životního prostředí a zároveň udržíme dosavadní výši poplatku za odpady na osobu a rok.

Vytvořeno 15.10.2014 16:00:37 | přečteno 1374x | Ing. Karolína Bartošková
load