1234

Vyhlášky

Vyhlášky jsou právní normou nižší právní síly (tzv. sekundární). Jsou vydávány na základě zmocnění v zákonech.

Výběr vyhlášek řešící oblast krizového řízení:

 • ikona souboruvyhláška č. 75/2001 Sb., Českého báňského úřadu, kterou se stanoví báňsko-technické podmínky pro zřizování, využití a ochranu důlních děl vybraných pro využití při krizových situacích pro uplatňování preventivních, technických a bezpečnostních opatření a provádění kontrol,
 • ikona souboruvyhláška č. 80/2010 Sb., Ministerstva průmyslu a obchodu, o stavu nouze v elektroenergetice a o obsahových náležitostech havarijního plánu,
 • ikona souboruvyhláška č. 102/2005 Sb., Ministerstva obrany, o stanovení vzoru dotazníku a vzorů vojenských dokladů,
 • ikona souboruvyhláška č. 103/2006 Sb., Ministerstva vnitra, o stanovení zásad pro vymezení zóny havarijního plánování a o rozsahu a způsobu vypracování vnějšího havarijního plánu,
 • ikona souboruvyhláška č. 186/2002 Sb., Ministerstva financí,o předběžném odhadu nákladu na obnovu majetku sloužícího k zabezpečení základních funkcí v území postiženém živelní nebo jinou pohromou a vzor pověření osoby pověřené krajem zjišťováním údajů nutných pro zpracování tohoto přehledu,
 • ikona souboruvyhláška č. 225/2001 Sb., Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví postup při vzniku a odstraňování stavu nouze v teplárenství,
 • ikona souboruvyhláška č. 247/2001 Sb., Ministerstva vnitra, o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany,
 • ikona souboruvyhláška č. 280/1999 Sb., Ministerstva obrany, kterou se stanoví postup při uplatňování požadavku na určení věcných prostředků a jejich převzetí, postup při uplatňování požadavku na určení fyzických osob k pracovní výpomoci nebo k pracovní povinnosti a kterou se stanoví náležitosti a vzor dodávacího příkazu, náležitosti a vzor dokladu o převzetí věcného prostředku, náležitosti a vzor dokladu o vrácení věcného prostředku a náležitosti a vzor povolávacího příkazu,
 • ikona souboruvyhláška č. 281/2001 Sb., Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se provádí § 9 odst. 3 písm. a) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon),
 • ikona souboruvyhláška č. 328/2001 Sb., Ministerstva vnitra, o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému,
 • ikona souboruvyhláška č. 344/2009 Sb., Ministerstva průmyslu a obchodu, o stavech nouze v plynárenství,
 • ikona souboruvyhláška č. 380/2002 Sb., Ministerstva vnitra, k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva,
 • ikona souboruvyhláška č. 383/2001 Sb., Ministerstva životního prostředí, o podrobnostech nakládání s odpady,
 • ikona souboruvyhláška č. 388/2002 Sb., Ministerstva vnitra, o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností,
 • ikona souboruvyhláška č. 428/2001 Sb., Ministerstva zemědělství, kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu,
 • ikona souboruvyhláška č. 450/2005 Sb., Ministerstva životního prostředí, o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků,
 • ikona souboruvyhláška č. 498/2000 Sb., Správy státních hmotných rezerv, o plánování a provádění hospodářských opatření pro krizové stavy,
 • ikona souboruvyhláška č. 528/2005 Sb., Národního bezpečnostního úřadu, o fyzické bezpečnosti a certifikaci technických prostředků,
 • ikona souboruvyhláška č. 529/2005 Sb., Národního bezpečnostního úřadu, o administrativní bezpečnosti a o registrech utajovaných informací.
Vytvořeno 27.6.2013 8:17:19 - aktualizováno 27.6.2013 12:32:45 | přečteno 3566x | jiri.hruska
load