1234

Zákony

Zákony jsou právní normou: vyšší právní síly (tzv. primární).

Výběr zákonů řešící oblast krizového řízení:

 • ikona souboruzákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy (kompetenční zákon),
 • ikona souboruzákon č. 12/2002 Sb., o státní pomoci při obnově území postiženého živelní nebo jinou pohromou, (úplné znění vyhlášeno jako č. 11/2006 Sb.),
 • ikona souboruzákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí,
 • ikona souboruzákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon),
 • ikona souboruzákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemický přípravky,
 • ikona souboruzákon č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy státních hmotných rezerv,
 • ikona souboruzákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů,
 • ikona souboruzákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
 • ikona souboruzákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích,
 • ikona souboruzákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi,
 • ikona souboruzákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
 • ikona souboruzákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení),
 • ikona souboruzákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně,
 • ikona souboruzákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách,
 • ikona souboruzákon č. 374/2011 Sb., o záchranné zdravotnické službě,
 • ikona souboruzákon č. 166/1999 Sb. o veterinární péči (veterinární zákon),
 • ikona souboruzákon č. 185/2001 Sb., o odpadech,
 • ikona souboruzákon č. 189/1999 Sb., o nouzových zásobách ropy, o řešení stavů ropné nouze (zákon o nouzových zásobách ropy),
 • ikona souboruzákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky,
 • ikona souboruzákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky,
 • ikona souboruzákon č. 238/2000 Sb. o Hasičském záchranném sboru České republiky,
 • ikona souboruzákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému,
 • ikona souboruzákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení (krizový zákon),
 • ikona souboruzákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy,
 • ikona souboruzákon č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon),
 • ikona souboruzákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizací pro veřejnou potřebu,
 • ikona souboruzákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví,
 • ikona souboruzákon č. 273/2008 Sb., o Policii ČR,
 • ikona souboruzákon č. 289/1995 Sb., o lesích (lesní zákon),
 • ikona souboruzákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči,
 • ikona souboruzákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti,
 • ikona souboruzákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích (energetický zákon),
 • ikona souboruzákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii,
 • ikona souboruzákon č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži ČR,
 • ikona souboruzákon č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon).
Vytvořeno 27.6.2013 8:10:43 - aktualizováno 27.6.2013 12:22:43 | přečteno 2643x | jiri.hruska
load