1234

Právnické a podnikající právnické osoby

V tržní ekonomice je pro každou organizaci, společnost či firmu v rámci konkurenčního prostředí nezbytná orientace na:

 • úspěšný rozvoj firmy,
 • tvorbu zisku,
 • dlouhodobou hospodářskou a sociální prosperitu.

Vlivem konkurence, ale hlavně turbulentními změnami celého podnikatelského prostředí je v České republice podnikání často boj o přežití firmy. Nejen v době pokoronavirové.

Management představuje poznatky, návody a metodiky nezbytné pro úspěšné podnikání. Mimo potřebnou motivaci a úsilí dosáhnout svých stanovených podnikatelských cílů, je důležité analyzovat i oblast opačnou. Oblast, která právě naše plány a záměry může značně ovlivnit, nebo dokonce zhatit.

A právě tuto část řeší KRIZOVÝ MANAGEMENT, a to včetně návodů a doporučení, jak postupovat, jak možné problémy řešit, protože při každé lidské činnosti existuje možnost, že bude nějakým jevem, událostí, procesem, či činností omezena, ohrožena, poškozena, zničena, devastována, či úplně zlikvidována. Jde o aktivity zaměřené na realizaci opatření prevence proti podnikatelským rizikům, propadům, ztrátám, poruchám podnikatelského prostředí a krizím.

Současný vývoj je poznamenán řadou velmi rychlých změn, přírodními pohromami, korupčními skandály, defraudacemi a spekulacemi v celosvětovém měřítku. Ne vždy se v podnikatelské sféře daří analyzovat složitost problémů a vzájemnou propojenost jevů. Je to dáno rozsahem a složitostí systémů, které ovlivňují podnikatelské aktivity. Jen namátkou to jsou například systémy řízení a klasické oblasti prozkoumávání firemních aktivit a vztahů, ale i informační systémy, databáze, softwarové a hardwarové systémy, obchodní procesy a vztahy, finanční vztahy, služby, zákazníci, dodavatele, lidské zdroje, energetické systémy a také ekologie. Dále pak veřejné zakázky, politické prostředí, dodržování právních norem, vymahatelnost závazků.

Pro zajištění prosperující firmy s trvale udržitelným rozvojem je nutné realizovat řadu aktivit a opatření. Avšak oblast krizového managementu bývá často velmi opomíjena. Zejména analýza rizik. A právě znalost možných problémů (vnitřních, vnějších) je začátkem pro důležitá rozhodnutí, která ve většině případů mohou závažným způsobem ovlivnit prosperitu a často dokonce i samotnou existenci firem, společností, spolků, …

Jsou to právě negativní jevy, události, procesy a činnosti, které určují, zda podnikatel uspěje, či nikoli.

Co se může stát, k čemu může dojít, například:

 • ohrožení životů a zdraví zaměstnanců,
 • ohrožení, poškození, zničení majetku,
 • narušení dodávek energií poškozením (omezením, zničením) funkčnosti kritické infrastruktury,
 • poškození životního prostředí,
 • propad trhu,
 • propad hospodářského výsledku,
 • insolvence,
 • zadlužování a předlužení,
 • nerozpoznání a včasné neobjevení rizik,
 • vědomé přehlížení rizik,
 • nadměrný růst cizích zdrojů,
 • neadekvátní kapitálová vybavenost,
 • zhoršování bonity a struktury aktiv,
 • pokles čistého obchodního kapitálu,
 • nesofistikované podnikání,
 • sporné podnikatelské vztahy,
 • nárůst nevymožitelných pohledávek,
 • ignorování vývoje, tvořivosti, inovativnosti,
 • pasivita,
 • malá orientace na trh,
 • nepružná firemní strategie,
 • deformace trhu,
 • deformace, narušení dodavatelsko odběratelských vztahů,
 • ofenzivní nástup konkurence,
 • změny právního prostředí,
 • změny měnových kurzů,
 • změny celních sazeb,
 • problémové úvěry, půjčky, dotace,
 • omezená funkčnost / nefunkčnost informačních systémů interních/externích,
 • počítačová kriminalita,
 • účelové, fiktivní, podvodné smlouvy,
 • sporné, spekulativní převody majetku,
 • záměrné obcházení právních norem.

Všechny zmíněné negativní jevy, události, procesy a činnosti je nutné analyzovat, přimout preventivní opatření, které je nezbytné včas a v potřebném rozsahu i realizovat, aby byla zajištěna prosperita podniku, firmy, společnosti. Tedy aplikace průběžných (paralelních) funkcí managementu – analyzování řešených problémů, rozhodování, realizace, resp. implementace.

A to bez znalosti problematiky širokých souvislostí krizového managementu skutečně nejde.

Každý vedoucí pracovník by měl být nejen odborníkem v daném oboru, ale také zároveň i krizovým manažerem. Je to z důvodu, že bezproblémová činnost a vývoj firmy, podniku, společnosti, NEEXISTUJE.

PROTO DOPORUČUJEME:

 • zamyslet se alespoň trochu nad možnostmi, které mohou negativně ovlivnit podnikatelské záměry, plány, cíle,
 • vzhledem ke složitosti problematiky doporučujeme seznámit se alespoň se základními znalostmi krizového managementu, riskmanagementu, s možnými riziky a hrozbami a podle své potřeby, tyto znalosti dále rozvíjet,
 • zpracovat si, nebo nechat si zpracovat záměr opatření k eliminaci rizik.


Oddělení krizového řízení Městského úřadu v Jindřichově Hradci je připraveno pomoci právnickým a podnikajícím právnickým osobám a nejem z Jindřichohradecka, v případě jejich zájmu, objasnit problematiku krizového managementu. Zejména možná a relativně reálná rizika.

Vytvořeno 27.10.2011 13:03:27 - aktualizováno 2.7.2020 12:37:47 | přečteno 9969x | jiri.hruska
load