1234

Kronika města

Kronika města Jindřichův Hradec (dříve též pamětní kniha obce) je letopisecké dílo zachycující zprávy o důležitých a pamětihodných událostech a je zdrojem informací i poučení pro budoucí generace. Kroniku obce je ze zákona povinna vést každá obec. Kronika je vedena jako ručně psaná kniha s číslovanými listy nebo v elektronické podobě s následným tiskem číslovaných listů po uzavření každého kalendářního roku. Obcí jsou tradičně chápány obce i města, kroniky však mohou být vedeny též i za městské části. Kronika má podobu vázané knihy, napsané buď ručně, nebo na počítači. Nedílnou součástí kroniky je příloha, která obsahuje písemné, obrazové nebo zvukové dokumenty doplňující zápis v kronice. Po vzniku Československé republiky zákon č. 80/1920 Sb. z. a n. ze dne 30. ledna 1920 uložil samosprávným obcím povinnost založit a vést pamětní knihu obecní čili kroniku. Na předmětný zákon navázala dobově podmíněná vládní nařízení a ministerské směrnice. Dnes úlohu kronik určuje zákon č. 132 ze dne 14. března 2006.

Zápis do kroniky se provádí nejméně jedenkrát za kalendářní rok. O obsahu zápisu rozhoduje příslušná obec. Do kroniky může každý nahlédnout ve vymezené době na obecním úřadě po dohodě s místním kronikářem, kterým je PhDr. Jan Dolák, Ph.D. (e-mail jan.dolak@uniba.sk). Občan města starší 18 let, jakož i osoba, které zákon přiznává práva občana obce, může písemně navrhnout změnu, doplnění nebo opravu zápisu v kronice. Obec na základě těchto návrhů podle okolností zápis v kronice opraví, doplní nebo jinak změní.

Kronika města Jindřichův Hradec od roku 1836 do roku 1990 (celkově 6 svazků) byla digitalizována Státním okresním archivem v Jindřichově Hradci a je i v elektronické podobě k dispozici na stránkách http://digi.ceskearchivy.cz/DA?lang=cs&menu=0&doctree=1kgojh.

Vytvořeno 20.2.2014 14:05:20 - aktualizováno 11.10.2019 12:55:06 | přečteno 76384x | Mgr. Bc. Štěpán Mach
load