1234

11. Opravné prostředky

 1. Opravné prostředky proti rozhodnutí odborů městského úřadu ve správním řízení podle zákona č. 71/1967 Sb. v platném znění.
  Odvolání se podávají prostřednictvím toho odboru městského úřadu, který napadené rozhodnutí ve správním řízení vydal, a to ve lhůtě 15 dnů za podmínek stanovených ve správním řádu. Proti rozhodnutí odborů při projednávání přestupků v tzv. zkráceném blokovém řízení nelze podat řádný opravný prostředek. Při porušení zákonnosti může toto rozhodnutí zrušit dle § 127 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění krajský úřad. Proti opatření odboru, které nemá charakter rozhodnutí ve správním řízení, nelze podávat opravné prostředky, ale je možné učinit podání, které dle obsahu projedná rada města, starosta nebo tajemník. Proti rozhodnutí odborů při projednávání přestupků v blokovém řízení se nelze odvolat, takovéto rozhodnutí však lze vydat jen se souhlasem osoby z přestupku obviněné.
 2. Přezkum obecně závazné vyhlášky města :
  Odporuje-li obecně závazná vyhláška obce zákonu, vyzve krajský úřad město ke zjednání nápravy. Nezjedná-li město nápravu do 30 dnů od doručení výzvy, navrhne krajský úřad Ministerstvu vnitra pozastavení účinnosti této obecně závazné vyhlášky. O tomto návrhu vyrozumí krajský úřad starostu města. Ministerstvo vnitra přezkoumá návrh krajského úřadu, a shledá-li, že obecně závazná vyhláška města je v rozporu se zákonem, rozhodne o pozastavení její účinnosti. Ministerstvo vnitra pozastaví účinnost obecně závazné vyhlášky města v případě jejího rozporu se zákonem i bez návrhu krajského úřadu, pokud není takový podán do 30 dnů ode dne účinnosti obecně závazné vyhlášky města. Rozhodnutí Ministerstva vnitra o pozastavení účinnosti obecně závazné vyhlášky nabývá právní moci dnem doručení jeho písemného vyhotovení městskému úřadu. Ministr vnitra podá nejpozději do 15 dnů od pozastavení účinnosti obecně závazné vyhlášky města návrh na její zrušení Ústavnímu soudu. Jestliže Ústavní soud tento návrh odmítne, zamítne nebo řízení zastaví, rozhodnutí Ministerstva vnitra o pozastavení účinnosti obecně závazné vyhlášky města pozbývá platnosti dnem, kdy rozhodnutí Ústavního soudu nabude právní moci. Zjedná-li příslušný orgán města nápravu před rozhodnutím Ústavního soudu o návrhu podle předchozího odstavce, Ministerstvo vnitra své rozhodnutí o pozastavení účinnosti obecně závazné vyhlášky města zruší do 15 dnů od doručení usnesení příslušného orgánu města o zjednání nápravy Ministerstvu vnitra.
 3. Přezkum usnesení, rozhodnutí nebo opatření orgánu města :
  Je-li usnesení, rozhodnutí nebo opatření orgánu města v samostatné působnosti v rozporu se zákonem nebo jiným právním předpisem a nejde-li o obecně závaznou vyhlášku města, vyzve krajský úřad obec ke zjednání nápravy. Nezjedná-li město nápravu do 30 dnů od doručení výzvy, navrhne krajský úřad Ministerstvu vnitra pozastavení účinnosti takového usnesení, rozhodnutí nebo opatření orgánu města v samostatné působnosti. O tomto návrhu uvědomí krajský úřad starostu města. Ministerstvo vnitra přezkoumá návrh krajského úřadu, a shledá-li, že usnesení, rozhodnutí nebo opatření orgánu města v samostatné působnosti je v rozporu se zákonem nebo jiným právním předpisem, rozhodne o pozastavení jeho výkonu. Ministerstvo vnitra pozastaví výkon usnesení, rozhodnutí nebo opatření orgánu města v samostatné působnosti pro rozpor se zákonem nebo jiným právním předpisem i bez návrhu krajského úřadu, pokud není takový návrh podán do 30 dnů od jeho schválení příslušným orgánem města. Není-li proti rozhodnutí Ministerstva vnitra podle předchozího odstavce podán rozklad, podá ministr vnitra do 15 dnů od uplynutí lhůty pro podání rozkladu příslušnému soudu návrh na zrušení usnesení, rozhodnutí nebo jiného opatření orgánu města. Je-li proti rozhodnutí Ministerstva vnitra podle předchozího odstavce podán rozklad, podá ministr vnitra takový návrh soudu do 15 dnů ode dne rozhodnutí o rozkladu. Zamítne-li soud tento návrh, rozhodnutí Ministerstva vnitra o pozastavení výkonu usnesení, rozhodnutí nebo jiného opatření pozbývá platnosti dnem, kdy rozhodnutí soudu nabude právní moci. Zjedná-li příslušný orgán města nápravu před rozhodnutím soudu o návrhu podle předchozího odstavce, Ministerstvo vnitra své rozhodnutí o pozastavení účinnosti usnesení, rozhodnutí nebo opatření orgánu obce zruší do 15 dnů od doručení usnesení příslušného orgánu města o zjednání nápravy Ministerstvu vnitra. Ustanovení prvních tří odstavců se nepoužijí v případech porušení právních předpisů občanského, obchodního a pracovního práva.
 4. Informace veřejnosti o opravných opatřeních dle bodů 2 a 3 :
  Pozastaví-li Ministerstvo vnitra účinnost obecně závazné vyhlášky města nebo výkon usnesení, rozhodnutí nebo jiného opatření města v samostatné působnosti, vyvěsí město toto rozhodnutí Ministerstva vnitra neprodleně na úřední desce městského úřadu po dobu 15 dnů. Totéž platí o nálezu Ústavního soudu.
 5. Přezkum nařízení města :
  Při výkonu přenesené působnosti vydává město „nařízení města“. Odporuje-li nařízení města zákonu, je postup při opravném prostředku obdobný jako v bodě 2 výše.
 6. Opravné prostředky proti rozhodnutí dle zákona č. 106/1999 Sb. :
  Proti rozhodnutí městského úřadu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti v případě uvedeném v § 15 odst. 4 ( jestliže městský úřad ve lhůtě pro vyřízení žádosti neposkytl informace či nevydal rozhodnutí ). Odvolání se podává u městského úřadu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat. O odvolání proti rozhodnutí městského úřadu, které se týká informací ve věcech samostatné působnosti města, rozhoduje o odvolání rada města, ve věcech přenesené působnosti rozhoduje o odvolání krajský úřad. Odvolací orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů od předložení odvolání povinným subjektem. Jestliže v uvedené lhůtě o odvolání nerozhodl, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým odvolání zamítl a napadené rozhodnutí potvrdil; za den doručení tohoto rozhodnutí se považuje den následující po uplynutí lhůty pro vyřízení odvolání. Proti rozhodnutí o odvolání se nelze odvolat. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti je přezkoumatelné soudem podle zvláštního zákona ( zákon č. 150/2002 Sb. soudní řád správní ).
 7. Formuláře :
  K opravným prostředkům nejsou žádné formuláře.
Vytvořeno 5.4.2011 10:53:10 | přečteno 2980x | Vladislav Sochna
load