1234

Tisková zpráva z rady města 9. května 2022

peníze

Rada města souhlasila s účetní závěrkou i s návrhem závěrečného účtu města za rok 2021. Výsledek hospodaření za rok 2021 je přebytek ve výši 146 mil. Kč.  Město hledá firmu, která provede největší investiční akci posledních let, a to takzvanou intenzifikaci čističky odpadních vod. Rozhledna na Rýdově kopci projde rekonstrukcí. Pro veřejnost bude uzavřena nejspíš od poloviny července. Podrobnosti a další témata z rady města si můžete přečíst v tiskové zprávě.

Rada města souhlasila s účetní závěrkou i s návrhem závěrečného účtu města za rok 2021

Skutečné příjmy města byly v roce 2021 ve výši 657.278.280 Kč (tj. o 62.725.190 Kč více než v roce 2020). Skutečné výdaje byly 511.267.600 Kč (tj. o 31.197.380 Kč méně než v roce 2020). „Výdaje nebyly dočerpány v důsledku pandemie především v oblasti kultury, ale i místní správy, některé investiční akce byly přesunuty do dalších let,“ vysvětlil starosta města Jan Mlčák. Největší podíl na kapitálových výdajích měly opravy silnic celkem za 20.970.010 Kč. Výsledek úspěšného hospodaření za rok 2021 je tak přebytek ve výši 146.010.680 Kč. Rada města souhlasila s účetní závěrkou i návrhem závěrečného účtu města Jindřichův Hradec za rok 2021 a oba body budou předloženy zastupitelstvu ke schválení.

Plné znění návrhu závěrečného účtu je zveřejněno na úřední desce.

Volné finanční prostředky města se zhodnocují na účtech s víc než 5% úrokem

V současné době má město u J&T Banky celkem 100 mil. Kč na účtech, kde končí vklad. Město proto oslovilo deset bank se žádostí o nabídku na zhodnocení volných finančních prostředků. Rada města souhlasila s tím, že bude 50 mil. Kč uloženo na termínovaný vklad u ČSOB s dobou trvání 12 měsíců a úrokovou sazbou 5,41 % p. a. Dalších 50 mil. Kč je navrhováno vložit na termínovaný vklad u UniCredit Bank Czech s dobou trvání 12 měsíců a úrokovou sazbou 5,56 % p. a. O zhodnocení volných finančních prostředků města musí ještě rozhodnout zastupitelé.

Město hledá firmu, která provede největší investiční akci posledních let, a to takzvanou intenzifikaci čističky odpadních vod

Rada města schválila návrh zadání veřejné zakázky Intenzifikace technologií ČOV, Jindřichův Hradec - 1. etapa, která zahrnuje mechanicko – biologické čištění odpadních vod, kalové hospodářství a plynové hospodářství tak, aby bylo možné v budoucnu navázat na již vybudované objekty. „V případě naší čističky bude nutné výrazně posílit kapacitu aeračního zařízení a také vybudovat technologie, která omezí výskyt fosforu ve vypouštěných vodách. Po vysoutěžení dodavatele by celá stavba měla trvat maximálně 18 měsíců, přičemž veškeré stavební práce budou probíhat za provozu ČOV,“ vysvětlil místostarosta Jindřichova Hradce Miroslav Kadeřábek. Provedením zadávacího řízení je pověřena společnost AP INVESTING, s.r.o. Město se bude snažit na spolufinancování této akce zajistit finanční prostředky z národních dotací, popř. z fondů EU. Vybudování zařízení je podmínkou splnění náročných podmínek na kvalitu odpadních vod podle nové legislativy.

Na 1. základní škole se bude opravovat střecha a krov

Rada města schválila návrh zadání veřejné zakázky na výměnu střešní krytiny a rekonstrukci krovu na budově 1. základní školy. Předmětem veřejné zakázky je oprava a částečná výměna střešní krytiny, náhrada poškozených částí krovu, výměna výlezů na střechu, nové střešní okapy a svody. V části nádvoří oprava fasády římsy. Současně bude provedena nová hromosvodová síť s uzemněním. Vzhledem k tomu, že v podkroví nejsou učebny, může rekonstrukce probíhat i během školního roku. S opravou se počítá v termínu od 11. 7. 2022 do 25. 11. 2022. V rozpočtu města na rok 2022 je na výše uvedenou akci vyčleněna nižší částka, než bude potřeba, proto rada souhlasila s přijetím rozpočtového opatření, které vyřeší chybějící finance. Rozpočtové opatření musí ještě schválit zastupitelé.

Rozhledna na Rýdově kopci projde rekonstrukcí. Pro veřejnost bude uzavřena nejspíš od poloviny července

Rada města schválila návrh zadání veřejné zakázky na opravu rozhledny na Rýdově kopci u Děbolína. Předmětem veřejné zakázky je sanace stávajících dřevěných konstrukčních prvků rozhledny, odstranění původní povrchové úpravy a částečná výměna degradovaných a rozpraskaných dílů a nový nátěr. Podkladem pro zadání je zpracovaná technická zpráva s výkazem výměr. „Oprava by měla probíhat od poloviny července do poloviny listopadu,“ doplnil místostarosta Jindřichova Hradce Miroslav Kadeřábek. V rozpočtu města na tento rok je počítáno s nižší částkou, než bude na opravu potřeba, proto rada schválila rozpočtové opatření, které chybějící finance řeší.

Revitalizace čeká čtyři rybníky v místních částech

Do výběrové řízení na zpracování projektové dokumentace na revitalizaci čtyřech rybníků se přihlásily celkem tři firmy. Jako nejvýhodnější byla posouzena nabídka společnosti Pecival engineering. Firma zpracuje projektovou dokumentaci revitalizace dvou rybníků v Otíně, jednoho v Děbolíně a v Radouňce. Celkem vypracování projektů vyjde na 636.500 Kč bez DPH. S odbahněním a stavebními úpravami rybníků by se potom mohlo začít na základě zpracovaných projektů už příští rok. V případě realizace se předpokládá se získáním dotace.

Město bude spolupracovat s Dolní Pěnou na vybudování cyklostezky z Jiráskova předměstí do lokality Kohout

Rada města souhlasila s uzavřením smlouvy o spolupráci mezi obcí Dolní Pěna a městem Jindřichův Hradec při vybudování cyklostezky. Obec Dolní Pěna plánuje stavbu stezky podél silnice II/128, Jiráskovo předměstí – Kohout. Cyklostezka navazuje a napojuje se na stávající cyklostezku Jiráskovo předměstí - Fruko. Stavbou dojde k posunutí stávající koncové části cyklostezky tak, aby plynule navázala na plánovanou stavbu. Obec Dolní Pěna plánuje pro realizaci akce využití dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Celková délka nové cyklostezky je zhruba 680 metrů. „Stavbu bude plně financovat Obec Dolní Pěna. Po vybudování cyklostezky bude její část na území Jindřichova Hradce předána do majetku města,“ doplnil místostarosta Jindřichova Hradce Radim Staněk. Město Jindřichův Hradec se zavazuje přispět na realizaci akce částkou 200.000 Kč, a to formou daru. Tato částka bude vyplacena po realizaci akce a předání části stavby do majetku města.  Předpokládaný termín realizace je srpen až září letošního roku. Smlouvu o spolupráci i poskytnutí daru musí ještě schválit zastupitelstvo města.

Rada města jednala o budoucnosti domu v Nežárecké ulici

Dům čp. 62/IV nacházející se v historické části města v lokalitě Nežárecké předměstí koupilo město v roce 2019 od pana Vorlíčka zejména z důvodu hrozby využití objektu jako tzv. ubytovny pro nepřizpůsobivé. Dům odkoupil pan Vorlíček od původních vlastníků v roce 2015 a začal ji přestavovat na 28 bytů s nízkým standardem. Objekt byl ve velmi špatném technickém stavu již v době odkoupení. Stavební úpravy na 28 bytových jednotek realizované panem Vorlíčkem byly prováděny v rozporu s vydaným stavebním povolením a bez projektové dokumentace. Město v minulém roce obdrželo dvě žádosti o odkup objektu, a to od společnosti STARKON a.s. a společnosti Kmocháček spol. s.r.o. „Rada města nesouhlasila s přijetím záměru prodat tuto nemovitost a požaduje
zadání zpracování projektové dokumentace na bytový dům,“ řekl místostarosta Jindřichova Hradce Radim Staněk. Původním záměrem města byla renovace objektu a využití pro městské byty. S tímto záměrem počítal jak rozpočet města pro rok 2021, tak rozpočet města pro rok 2022, a to na zpracování projektové dokumentace. Zhotovení projektové dokumentace doposud nebylo zadáno s ohledem na došlé žádostí o koupi předmětných nemovitostí. Doporučení rady bude ještě předloženo zastupitelstvu k rozhodnutí.

Mgr. Eliška Čermáková, tisková mluvčí


Vytvořeno 12.5.2022 13:41:56 | přečteno 84x | eliska.cermakova
load