1234

Registr oznámení

Vstup pro registrované: Přihlášení

Registr oznámení o činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech, darech a závazcích dle zákona zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů v platném znění

Potřebné dokumenty

zákon č. ikona souboru159/2006 Sb., o střetu zájmů (dále jen „zákon“),
zákon č. ikona souboru216/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů

Veřejní funkcionáři

 • člen zastupitelstva města, který je pro výkon funkce dlouhodobě uvolněn,
 • starosta města a členové rady města, kteří nejsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni,
 • vedoucí zaměstnanci územního samosprávného celku, podílející se na výkonu správních činností zařazení do městského úřadu,
podávají v zákonem stanovených lhůtách oznámení o osobním zájmu, o činnostech, majetku, příjmech, darech a závazcích formou čestného prohlášení ikona souboruČestné prohlášení ( *.RTF - 314KB)
Oznámení se podává v písemné podobě, přičemž se za písemnou podobu pokládá též elektronická forma opatřená zaručeným elektronickým podpisem.
Tyto dokumenty se vložením do registru stávají veřejnými.

Žadatelé o přístup k informacím

Každý občan má právo na základě písemné žádosti bezplatně nahlížet do registru a pořizovat si z něj opisy a výpisy. Písemná žádost musí obsahovat jméno, příjmení, rodné číslo a bydliště žadatele. Výpisy a opisy evidenční orgán (tajemník městského úřadu) neověřuje a tyto listiny nemají charakter veřejných listin.
 1. Nahlížet do dokumentů v písemné podobě lze na základě podání písemné žádosti. Místo a čas nahlížení je třeba předem dohodnout s evidenčním orgánem, tajemníkem městského úřadu, telefon: 384 351 207, e-mail: holy@jh.cz
  Výpisy a opisy evidenční orgán neověřuje a tyto listiny nemají charakter veřejných listin.
 2. K nahlížení do registru v elektronické podobě je nutno získat uživatelské jméno a přístupové heslo k registru, které udělí na základě žádosti městský úřad prostřednictvím registračního místa.
O každém nahlédnutí do registru se provede záznam do protokolu s uvedením osoby, která nahlížela do registru, předmětu dotazu a data a času poskytnutí informace.
Žádost se podává osobně v úředních hodinách v budově Městského úřadu v Jindřichově Hradci, Klášterská 135/II, 377 01 Jindřichův Hradec v kanceláři tajemníka městského úřadu (kanc. č. 112).

Kontakt:
tajemník Městského úřadu
Mgr. Bc. Karel Holý
telefon: 384 351 207
e-mail: holy@jh.cz

Veškeré údaje vedené v registru mohou být použity a dále zpracovávány pouze za účelem zjištění případného střetu zájmů při výkonu funkce veřejného funkcionáře. Zpracováním osobních údajů v registru nesmí být dotčena ochrana osobních údajů podle zvláštních právních předpisů.

Technické podmínky nahlížení do registru

Dokumenty v registru jsou zveřejňovány jako dokumenty PDF. K jejich prohlížení je nutný prohlížeč, např. Adobe Reader, který lze zdarma získat na webových stránkách společnosti Adobe.

Evidenční orgán (tajemník městského úřadu)
 • vede registr oznámení o činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech, darech a závazcích, podávaných veřejnými funkcionáři,
 • vede protokol o každém nahlédnutí do registru,
 • uděluje uživatelské jméno a přístupové heslo k registru po vyplnění a ověření žádosti

Přestupky

Přestupku se dopustí fyzická osoba, která
 • používá nebo dále zpracovává údaje vedené v registru k jinému účelu než ke zjištění případného střetu zájmů při výkonu funkce veřejného funkcionáře
 • poruší povinnost mlčenlivosti o skutečnostech, o nichž se dozvěděla z údajů evidovaných v registru, nebo o osobách, které evidenčnímu orgánu sdělily skutečnosti nasvědčující nepravdivosti nebo neúplnosti údajů, uvedených v oznámeních evidovaných v registru,
 • uvede zjevně nepravdivé údaje do návrhu na zahájení řízení
 • neoprávněně sdělí třetí osobě uživatelské jméno a přístupové heslo k nahlížení do registru v elektronické podobě na centrální adrese prostřednictvím veřejné datové sítě.
Za přestupek lze uložit pokutu do výše 100 000 Kč.

Formuláře ke stažení

Formulář ke stažení: ikona souboruPDF (98.21 KB) ikona souboruDOC (69.25 KB)
Vytvořeno 4.4.2011 11:52:06 | přečteno 93141x | Mgr. Bc. Štěpán Mach
load