1234

Strategický plán rozvoje města 2021–2025

Město Jindřichův Hradec připravilo dokument „Strategický plán rozvoje města Jindřichův Hradec 2021–2025“. Je to dlouhodobý koncept rozvoje, formulující základní potřeby města na období let 2021–2025. Podobně jako nejmenší ekonomická jednotka, jakou je domácnost, tak i obce, města, regiony, republika, ale i větší celky, jako je Evropská unie, se neobejdou bez stanovení určitých cílů, jak dlouhodobých (strategických), tak krátkodobých (operačních), ke kterým chtějí v budoucnu směřovat a s jakými prostředky těchto cílů dosáhnout.

Výbor pro rozvoj města Jindřichův Hradec zpracoval na základě dostupných údajů získaných v rámci činnosti jednotlivých odborů městského úřadu a analytické části strategického plánu dokument, který definuje oblast strategických cílů a priorit pro následující období s výhledem na příštích pět let. Výbor analyzoval jednotlivé dokumenty včetně údajů, které obsahují dílčí závěry a doporučení, které tyto dokumenty obsahovaly. V návaznosti na takto získané informace byla v souladu s diskusí, která k dané problematice proběhla, nalezena shoda v potřebě definovat vizi města, kterou se budou snažit volení zastupitelé v budoucím období naplnit. V rámci vize byly stanovené cíle, které zahrnují oblasti, ve kterých město svým obyvatelům vytváří prostředí pro jejich přirozené životní potřeby. Dokument obsahuje pouze dílčí komentáře k jednotlivým cílům, je-li to potřebné. Zvolená forma reflektuje zejména na skutečnost, že každá politická reprezentace, která se bude podílet na rozvoji města, může mít v dílčích krocích odlišný názor na jejich provedení a není proto v současné době vhodné ji zcela omezovat. Základním předpokladem je ale respektování stanovené vize za současného plnění jednotlivých cílů a jejich sledování pomocí indikátorů.

Mise:

„Vytváříme prostor pro plnohodnotný život obyvatel města“.

Vize:

Jindřichův Hradec – město, které uplatňuje nové trendy ve všech oblastech rozvoje společnosti a chrání své historické hodnoty.

Jindřichův Hradec se v následujících dvou dekádách stane moderním městem s historickým centrem a novou městskou zástavbou, ve kterém žije třicet tisíc obyvatel. Městem, které poskytuje svým obyvatelům dostupné a kvalitní bydlení, dostatečné možnosti sportovního vyžití, pestrý kulturní program, čisté životní prostředí. Městem, které využívá svůj potenciál kulturního dědictví pro další rozvoj služeb v oblasti cestovního ruchu a podporuje rozvoj živnostenského, malého a středního podnikání. Městem, které vytváří podmínky pro příchod nových investorů zejména z oblasti průmyslu 4.0. Městem, které otevřeně komunikuje se svými občany a vytváří podmínky pro rozvoj komunitního života.

Strategický plán je rozdělen do šesti pilířů, které představují klíčové tematické okruhy, v jejichž rámci bude řešena zvolená problematika. Jedná se o následující pilíře:

- Pilíř 1: Komunitní život a zapojení občanů do řízení města
- Pilíř 2: Propojení města
- Pilíř 3: Prostředí pro rozvoj podnikání
- Pilíř 4: Oživení historických částí města
- Pilíř 5: Kvalita vzdělávání
- Pilíř 6: Přiblížit město přírodě.

Pro každý pilíř je stanoveno několik specifických cílů. Strategický plán obsahuje celkem 31 Specifických cílů, v jejichž rámci bylo dále specifikováno 223 opatření.

Strategický plán rozvoje města Jindřichův Hradec na období 2021-2025 byl schválen zastupitelstvem města usnesením č. 582/32Z/2021 ze dne 29.9.2021.

ikona souboruStrategický plán rozvoje města 2021-2025

ikona souboruPříloha SPRM - zdroje financování

ikona souboruZjednodušená verze Strategického plánu rozvoje města 2021-2025 

Strategický plán rozvoje města Jindřichův Hradec 2015-2020

Strategický plán rozvoje města Jindřichův Hradec na období 2015-2020 byl schválen zastupitelstvem města usnesením č. 267/13Z/2015 ze dne 25.11.2015.

ikona souboruÚvodní část
ikona souboruAnalytická část
ikona souboruNávrhová část

Vytvořeno 13.2.2023 12:04:22 | přečteno 107x | Mgr. Bc. Štěpán Mach
load