1234

Krizové řízení

Krizové řízení (krizový management) je zcela neopomitelnou a velmi důležitou součástí našeho každodenního života. Je jedno, zda je to na úrovni státu, kdy je nutné zajistit jeho životní zájmy, bezpečnost a ochranu obyvatel, nebo na úrovni právnických osob, kdy musí být realizovány podmínky pro podnikání, nebo na úrovni občana a jeho rodiny, kdy vlivem mimořádných událostí a krizových situací, nebo jakýchkoli jiných negativních jevů, událostí, procesů, či činností  může být ohrožen život občana, jeho zdraví, jeho majetek, nebo životní prostředí.

Připustit si, že existuje možnost (nebezpečí, riziko, hrozba) různého ohrožení mého zdraví, mého života, majetku, životního prostředí, je prvním předpokladem, že těmto poškozením, újmám, úhonám, neštěstím, ztrátám, nezdarům a škodám, se vyhneme, nebo je alespoň budeme schopni minimalizovat, protože i přes všechna přijatá a realizovaná opatření budou hrozby vždy omezovat, ohrožovat, poškozovat, ničit, devastovat a likvidovat naše zdraví, naše životy, náš majetek, nebo kritickou infrastrukturu a také naše životní prostředí.

Je důležité si uvědomit, že ochrana svého života, je základní lidskou činností. Jen jsme vlivem civilizačních faktorů a moderních technologií na to tak nějak zapomněli.

Axiom krizového managementu zní:

Komukoli, se kdykoli, může stát cokoli.


Z těchto výše uvedených důvodů Vám na stránkách Města Jindřichův Hradec nabízíme možnost seznámit se s problematikou obrany, bezpečnosti a ochrany, krizového řízení a trochu i krizového managementu v rozsahu:

 • aktuální situace
 • krizový management (krizové řízení)
 • krizové řízení na úrovni obce s rozšířenou působností
 • krizové řízení na úrovni obce
 • krizové řízení na úrovni právnických a podnikajících fyzických osob
 • krizové řízení na úrovni občana a jeho rodiny

POZNÁMKA:
Z důvodu velkého rozsahu oblasti obrany, bezpečnosti a ochrany, krizového řízení (krizového managementu) a ochrany obyvatel, budou tyto stránky doplňovány daty a informacemi postupně.

V případě Vašeho zájmu o tuto oblast, poskytnutí informací, sdělení návrhů, či připomínek, můžete kdykoli kontaktovat pracovníky Oddělení krizového řízení Městského úřadu v Jindřichově Hradci:
- Ing. Bc. Jaroslav Pešek, tel.: 384 351 222, e-mail: pesek@jh.cz
- Bc. Karel Kotil, tel.: 384 351 221, e-mail: kotil@jh.cz

Zajištění oblasti obrany, bezpečnosti a ochrany, krizového řízení Městským úřadem v Jindřichově Hradci je výkonem státní správy v přenesené působnosti. Působnosti obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností nebo starostovi obce s rozšířenou působností nebo starostovi obce, obecnímu úřadu jsou přesně stanovené platnými právními normami.

Úkoly v oblasti obrany, bezpečnosti a ochrany, krizového řízení Městského úřadu v Jindřichově Hradci zajišťuje pracoviště krizového řízení (oddělení krizového řízení), které plní úkoly v oblastech:

 • obrana a bezpečnost státu,
 • civilní ochrana (ochrana obyvatel),
 • krizové řízení (příprava a realizace úkolů a opatření k řešení mimořádných událostí a krizových situací),
 • hospodářská opatření pro krizové stavy,
 • ochrana utajovaných informací,
 • požární ochrana,
 • bezpečnost a ochrana zdraví při práci.
  .

Přesněji oddělení krizového řízení Městského úřadu v Jindřichově Hradci plní zejména:

 • komplexní zajišťování úkolů pro stav ohrožení státu, válečný stav a obranu nebo ochranu obyvatel, realizace hospodářských opatření pro krizové stavy, včetně organizování a koordinace všech těchto činností v rámci obce s rozšířenou působností,
 • zajišťování připravenosti obce s rozšířenou působností na řešení mimořádných událostí a krizových stavů včetně případné koordinace činnosti bezpečnostní rady obce s rozšířenou působností, výkon funkce tajemníka bezpečnostní rady obce s rozšířenou působností a tajemníka krizového štábu obce s rozšířenou působností,
 • zajišťování agendy ochrany utajovaných informací a výkon funkce bezpečnostního ředitele,
 • zajišťování úkolů bezpečnosti práce organizace a požární ochrany města,
 • zabezpečování činnosti jednotek sboru dobrovolných hasičů města a místních částí.

Oddělení krizového řízení Městského úřadu v Jindřichově Hradci tedy připravuje a i realizuje řešení rozsáhlých mimořádných událostí, při kterých je vyhlášen 3. stupeň nebo zvláštní stupeň poplachu a starosta obce s rozšířenou působností je požádán velitelem zásahu o převzetí koordinace záchranných a likvidačních prací.
Dále toto oddělení realizuje řešení možných krizových situací, jako jsou například povodně, vichřice, krupobití, sněhové kalamity, úniky škodlivin, epidemie, velké dopravní nehody, narušení dodávek energií, pitné vody, potravin. A také poškození a nefunkčnost kritické infrastruktury, ropnou nouzi, narušování zákonnosti velkého rozsahu, terorismus, stav ohrožení státu a válečný stav.

Oddělení krizového řízení Městského úřadu v Jindřichově Hradci tedy musí:

 • provést analýzu rizik,
 • realizovat opatření korekce rizik a připravit preventivní opatření,
 • zpravovat plány (obranné, krizové, havarijní, povodňové, operační, …),
 • připravit týmy na řešení rozsáhlých mimořádných událostí a krizových situací,
 • zajistit síly a prostředky na řešení rozsáhlých mimořádných událostí a krizových situací,
 • mít přehled o hmotách, surovinách, výrobcích, zásobách a zálohách,
 • realizovat kontrolní činnost.

Z důvodu, že krizový management je velmi rozsáhlý a složitý, nesmíme zapomenout na odbornou přípravu pracovníků oddělení krizového řízení a jejich vzdělávání tak, aby byli schopni stanovené úkoly splnit.

Vzhledem ke skutečnosti, že poznatky a znalosti z oblasti krizového managementu Vám mohou zachránit i život, ochránit zdraví, DOPORUČUJEME se s touto problematikou co nejvíce seznámit.

load