1234

Granty a dotace

Zásady pro poskytování individuálních dotací bez vyhlášení programu na podporu výstavby technické a dopravní infrastruktury

Finanční podpora je zaměřena na podporu výstavby technické a dopravní infrastruktury (dešťová a splašková kanalizace, vodovod, veřejné osvětlení, chodníky, komunikace) na nezastavěných pozemcích určených územním plánem pro výstavbu rodinných domů v katastrálním území města Jindřichův Hradec a místních částí Buk, Děbolín, Dolní Radouň, Dolní Skrýchov, Horní Žďár, Matná, Otín, Políkno a Radouňka, kde nejsou pozemky zainvestovány inženýrskými sítěmi nutnými pro užívání domů k trvalému bydlení.

Žádosti jsou přijímány a administrovány průběžně.

Kontaktní místa pro poskytování informací a konzultací při přípravě a podání žádosti:
Městský úřad, odbor rozvoje, oddělení regionálního rozvoje – Miroslava Nováková, tel.: 384 351 181, e-mail: m.novakova@jh.cz.

Zásady pro poskytování individuálních dotací ikona souboruPDF
Žádost o poskytnutí individuální dotace ikona souboruPDF, ikona souboruDOC
Vzory čestných prohlášení ikona souboruPDF, ikona souboruDOC
Vzor smlouvy ikona souboruPDF
Hlášení změn ikona souboruPDF, ikona souboruDOC
Etapová zpráva ikona souboruPDF, ikona souboruDOC
Závěrečná zpráva ikona souboruPDF, ikona souboruDOC

Kotlíkové dotace

15. 7. 2015

Dne 15. 7. 2015 byla v rámci OP Životní prostředí vyhlášena výzva pro kraje na předkládání projektů pro získání finančních prostředků na tzv. kotlíkové dotace, které jsou určeny na výměnu zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech. Jihočeský kraj v současné době připravuje podání svého projektu tak, aby mohl ke konci roku 2015, resp. na počátku roku 2016 vypsat výzvu pro příjem prvních žádostí pro konečné uživatele – fyzické osoby. V první vlně, tedy do konce roku 2018, mohou jihočeské domácnosti získat dotaci na výměnu kotlů ve výši cca 300 mil. Kč, přičemž s čerpáním kotlíkových dotací se počítá i v následujících letech v rámci dalších dvou cyklů. Předmětem podpory bude výměna zdrojů tepla na pevná paliva s ručním přikládáním za tepelné čerpadlo, kotel na pevná paliva či plynový kondenzační kotel vč. realizace vhodných doprovodných opatření. Maximální výše způsobilých výdajů bude činit 150 tis. Kč, výše poskytnuté podpory se bude pohybovat v závislosti na podmínkách konkrétního projektu od 70 % do max. 85 %.

18. 12. 2015

Dne 18. 12. 2015 byla vyhlášena 1. výzva v rámci dotačního programu Jihočeského kraje „Snižování emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji“. Příjem žádostí byl stanoven na období od 18. ledna do 31. března 2016 do 14 hodin.

Více informací najdete na webových stránkách Jihočeského kraje věnovaných Kotlíkovým dotacím.

Památková péče

30. 1. 2023

Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností pro rok 2023

Dotační program Ministerstva kultury ČR „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“ bude pokračovat i v roce 2023.

Finanční prostředky Programu jsou opět určeny na zachování a obnovu nemovitých kulturních památek, které se nalézají mimo památkové rezervace a zóny, nejsou národními kulturními památkami, a které nejsou ve vlastnictví České republiky. Hlavní cílovou skupinou podpory jsou zejména drobnější kulturní památky, které se nalézají ve venkovském prostoru. Program se tedy může dotýkat celkově 308 kulturních památek, které se nalézají mimo památkové rezervace a zóny. Pro správní území Jindřichova Hradce je na tyto památky pro rok 2023 vyčleněna částka v celkové výši 1.420.000 Kč.

Program pro rok 2023 bude realizován pouze v jednom kole s uzávěrkou do 28. 2. 2023. V rámci tohoto kola bude rozdělena celá výše přidělené kvóty pro ORP J. Hradec.

Podrobné informace jsou uvedeny na adrese https://www.mkcr.cz/podpora-obnovy-kulturnich-pamatek-prostrednictvim-obci-s-rozsirenou-pusobnosti-cs-274.

Pro rok 2023 se žádost opět předkládá na dvou předepsaných formulářích a to:

  • žádost o zařazení akce obnovy kulturní památky do programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností na rok 2023,
  • žádost o státní dotaci v roce 2023.

Řádně vyplněné žádosti (žádosti nesešívejte, nedávejte do kroužkové a jiné vazby) včetně všech požadovaných příloh budou ve výše uvedeném termínu předkládány Městskému úřadu Jindřichův Hradec, odboru rozvoje, oddělení památkové péče, Klášterská 135/II, 377 22 Jindřichův Hradec. V případě zájmu vlastníků o zařazení obnovy kulturní památky do tohoto programu je možno získat podrobnější informace i u vedoucího oddělení památkové péče MěÚ Jindřichův Hradec PhDr. Milana Bureše, tel. 384 351 196, bures@jh.cz.

Formuláře žádostí a zásady programu jsou zveřejněny na stránkách Ministerstva kultury ČR nebo níže na této stránce. Dále upozorňujeme, že povinnou náležitostí k žádosti o grant je závazné stanovisko zdejšího úřadu, vydané ve smyslu § 14 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění.

Název / popis souboruVelikost / typ souboru
ikona souboruVyhlášení programu pro rok 2023197.54 KB .pdf
ikona souboruZásady programu144.66 KB .pdf
ikona souboruFormulář žádosti o zařazení do programu53.67 KB .docx
ikona souboruFormulář žádosti o státní dotaci433.16 KB .xlsm
ikona souboruFormulář 4 Prohlášení o nedostatku22.23 KB .docx
ikona souboruLegenda vlastnictví55.49 KB .pdf
ikona souboruSouhrnná zpráva o programu
Souhrnná zpráva o programu „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“ pro správní území ORP Jindřichův Hradec za rok 2021.
9.44 MB .pdf

3. 10. 2022

Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón

Výzva k podávání žádostí do Anketního dotazníku Programu regenerace Městské památkové rezervace Jindřichův Hradec pro rok 2023

Podobně jako v letech předchozích bylo město Jindřichův Hradec vyzváno ministerstvem kultury k předložení tzv. anketního dotazníku, který je průzkumem zájmu vlastníků kulturních památek nacházejících se na území MPR Jindřichův Hradec, o zařazení do tohoto programu v následujícím roce.

Nejpozději do 20. října 2022 mohou vlastníci kulturních památek zařazených do Programu regenerace Městské památkové rezervace Jindřichův Hradec podávat na odbor rozvoje Městského úřadu Jindřichův Hradec, oddělení památkové péče, své požadavky na poskytnutí případné dotace z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2023. Druh prací a odhad finančních nákladů pro příští kalendářní rok nám sdělte pokud možno co nejdříve.

Důležitým hlediskem pro zařazení do Anketního dotazníku je připravenost akce z pohledu administrativního, tj. připravenost z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči – 1) vydané závazné stanovisko správního orgánu na úseku státní památkové péče, 2) zpracovaný odhad či propočet ceny obnovy památky a 3) fotodokumentaci. Akce může být považována za připravovanou, pouze pokud je k obnově vydáno závazné stanovisko příslušného orgánu státní památkové péče. V případě, že k zamýšlené obnově kulturní památky zatím nebylo závazné stanovisko vydáno, je nutno podat tuto žádost co nejrychleji.

Z důvodu snahy o maximální objektivitu při hodnocení připravovaných akcí je potřeba doložit aktuální a vypovídající fotodokumentaci k jednotlivým akcím obnovy kulturních památek a u akcí obnovy většího rozsahu (s celkovými ročními náklady 1 mil. Kč a více) je třeba doložit propočty (odborný odhad nákladů od projektanta nebo stavební firmy). Následně bude zdejším úřadem vyhodnocen a projednán průzkum zájmu a ve stanoveném termínu zpracován Anketní dotazník pro ministerstvo kultury. Ministerstvo kultury během ledna – února příštího roku rozhodne, kolik finančních prostředků přidělí městu Jindřichův Hradec na regeneraci MPR.

Vaše předchozí doklady (předložené v letech minulých) samozřejmě archivujeme, ale bez aktualizace a doplnění je nelze zahrnout do Anketního dotazníku na rok 2023. Potřebujeme znát aktuální stav příprav akce, aby pro jednání pracovní skupiny bylo dostatek podkladů k rozhodování. V návaznosti na skutečnost, že od roku 2020 je Program regenerace MPR Jindřichův Hradec administrován odborem rozvoje Městského úřadu Jindřichův Hradec, kontaktujte s jakýmikoliv dotazy PhDr. Milana Bureše, vedoucího oddělení památkové péče MěÚ J.Hradec (bures@jh.cz, tel. 384 351 196).

Vytvořeno 9.11.2011 8:01:56 - aktualizováno 30.1.2023 10:10:51 | přečteno 8846x | Mgr. Bc. Štěpán Mach
load