1234

Granty a dotace

Zásady pro poskytování individuálních dotací bez vyhlášení programu na podporu výstavby technické a dopravní infrastruktury

Finanční podpora je zaměřena na podporu výstavby technické a dopravní infrastruktury (dešťová a splašková kanalizace, vodovod, veřejné osvětlení, chodníky, komunikace) na nezastavěných pozemcích určených územním plánem pro výstavbu rodinných domů v katastrálním území města Jindřichův Hradec a místních částí Buk, Děbolín, Dolní Radouň, Dolní Skrýchov, Horní Žďár, Matná, Otín, Políkno a Radouňka, kde nejsou pozemky zainvestovány inženýrskými sítěmi nutnými pro užívání domů k trvalému bydlení.

Žádosti jsou přijímány a administrovány průběžně.

Kontaktní místa pro poskytování informací a konzultací při přípravě a podání žádosti:
Městský úřad, odbor rozvoje, oddělení regionálního rozvoje – Miroslava Nováková, tel.: 384 351 181, e-mail: m.novakova@jh.cz.

Zásady pro poskytování individuálních dotací ikona souboruPDF
Žádost o poskytnutí individuální dotace ikona souboruPDF, ikona souboruDOC
Vzory čestných prohlášení ikona souboruPDF, ikona souboruDOC
Vzor smlouvy ikona souboruPDF
Hlášení změn ikona souboruPDF, ikona souboruDOC
Etapová zpráva ikona souboruPDF, ikona souboruDOC
Závěrečná zpráva ikona souboruPDF, ikona souboruDOC

Kotlíkové dotace

15. 7. 2015

Dne 15. 7. 2015 byla v rámci OP Životní prostředí vyhlášena výzva pro kraje na předkládání projektů pro získání finančních prostředků na tzv. kotlíkové dotace, které jsou určeny na výměnu zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech. Jihočeský kraj v současné době připravuje podání svého projektu tak, aby mohl ke konci roku 2015, resp. na počátku roku 2016 vypsat výzvu pro příjem prvních žádostí pro konečné uživatele – fyzické osoby. V první vlně, tedy do konce roku 2018, mohou jihočeské domácnosti získat dotaci na výměnu kotlů ve výši cca 300 mil. Kč, přičemž s čerpáním kotlíkových dotací se počítá i v následujících letech v rámci dalších dvou cyklů. Předmětem podpory bude výměna zdrojů tepla na pevná paliva s ručním přikládáním za tepelné čerpadlo, kotel na pevná paliva či plynový kondenzační kotel vč. realizace vhodných doprovodných opatření. Maximální výše způsobilých výdajů bude činit 150 tis. Kč, výše poskytnuté podpory se bude pohybovat v závislosti na podmínkách konkrétního projektu od 70 % do max. 85 %.

18. 12. 2015

Dne 18. 12. 2015 byla vyhlášena 1. výzva v rámci dotačního programu Jihočeského kraje „Snižování emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji“. Příjem žádostí byl stanoven na období od 18. ledna do 31. března 2016 do 14 hodin.

Více informací najdete na webových stránkách Jihočeského kraje věnovaných Kotlíkovým dotacím.

Památková péče

20. 1. 2022

Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností pro rok 2022

Ministerstvo kultury, odbor památkové péče, oznamuje ve smyslu vládních opatření ohledně úspory finančních prostředků ze státního rozpočtu, že pro rok 2022 nebude vyhlášen program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností.

Zdroj: https://www.mkcr.cz/podpora-obnovy-kulturnich-pamatek-prostrednictvim-obci-s-rozsirenou-pusobnosti-274.html.

Název / popis souboruVelikost / typ souboru
ikona souboruSouhrnná zpráva o programu
Souhrnná zpráva o programu „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“ pro správní území ORP Jindřichův Hradec za rok 2021.
9.44 MB .pdf

3. 10. 2022

Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón

Výzva k podávání žádostí do Anketního dotazníku Programu regenerace Městské památkové rezervace Jindřichův Hradec pro rok 2023

Podobně jako v letech předchozích bylo město Jindřichův Hradec vyzváno ministerstvem kultury k předložení tzv. anketního dotazníku, který je průzkumem zájmu vlastníků kulturních památek nacházejících se na území MPR Jindřichův Hradec, o zařazení do tohoto programu v následujícím roce.

Nejpozději do 20. října 2022 mohou vlastníci kulturních památek zařazených do Programu regenerace Městské památkové rezervace Jindřichův Hradec podávat na odbor rozvoje Městského úřadu Jindřichův Hradec, oddělení památkové péče, své požadavky na poskytnutí případné dotace z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2023. Druh prací a odhad finančních nákladů pro příští kalendářní rok nám sdělte pokud možno co nejdříve.

Důležitým hlediskem pro zařazení do Anketního dotazníku je připravenost akce z pohledu administrativního, tj. připravenost z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči – 1) vydané závazné stanovisko správního orgánu na úseku státní památkové péče, 2) zpracovaný odhad či propočet ceny obnovy památky a 3) fotodokumentaci. Akce může být považována za připravovanou, pouze pokud je k obnově vydáno závazné stanovisko příslušného orgánu státní památkové péče. V případě, že k zamýšlené obnově kulturní památky zatím nebylo závazné stanovisko vydáno, je nutno podat tuto žádost co nejrychleji.

Z důvodu snahy o maximální objektivitu při hodnocení připravovaných akcí je potřeba doložit aktuální a vypovídající fotodokumentaci k jednotlivým akcím obnovy kulturních památek a u akcí obnovy většího rozsahu (s celkovými ročními náklady 1 mil. Kč a více) je třeba doložit propočty (odborný odhad nákladů od projektanta nebo stavební firmy). Následně bude zdejším úřadem vyhodnocen a projednán průzkum zájmu a ve stanoveném termínu zpracován Anketní dotazník pro ministerstvo kultury. Ministerstvo kultury během ledna – února příštího roku rozhodne, kolik finančních prostředků přidělí městu Jindřichův Hradec na regeneraci MPR.

Vaše předchozí doklady (předložené v letech minulých) samozřejmě archivujeme, ale bez aktualizace a doplnění je nelze zahrnout do Anketního dotazníku na rok 2023. Potřebujeme znát aktuální stav příprav akce, aby pro jednání pracovní skupiny bylo dostatek podkladů k rozhodování. V návaznosti na skutečnost, že od roku 2020 je Program regenerace MPR Jindřichův Hradec administrován odborem rozvoje Městského úřadu Jindřichův Hradec, kontaktujte s jakýmikoliv dotazy PhDr. Milana Bureše, vedoucího oddělení památkové péče MěÚ J.Hradec (bures@jh.cz, tel. 384 351 196).

Vytvořeno 9.11.2011 8:01:56 - aktualizováno 3.10.2022 10:58:05 | přečteno 8005x | Mgr. Bc. Štěpán Mach
load