1234

Generel cykloturistiky Jindřichohradecka v Jindřichově Hradci a okolí

cyklo 1200

"Tento dokument byl vytvořen za finační pomoci Evropské unie".

Obsah:

1. Popis stávajícího stavu

1.1 Vymezení úkolu
1.2 Dopravní infrastruktura
1.3 Stávající systém cyklotras
1.4 Greeways-zelené stezky a jejich funkce v systému cyklotras

2. Návr sítě cyklotras

2.1 Navržené typy cykloturistických komunikací a dopravně technických opatření
2.2 Návrh sítě městských cyklotras
2.3 Informativní značení a doprovodná zařízení

Schéma cykloturistických tras pro obsluhu okolních obcí
cyklo 1200, obrázek se otevře v novém okně

Vedení cyklistických tras na území města
( formát JPG 1017x1500 velikost 646kB )

Typy cyklistických komunikací na území města
( formát JPG 1088x1500 velikost 598kB )

1.1 Vymezení úkolu

1.1.1 Výchozí podmínky

Město Jindřichův Hradec a jeho okolí má vzhledem k zachovalosti přírody a krajiny, množství kulturních a historických památek a díky čistému ovzduší dobré perspektivy v oblasti cestovního ruchu. Značným problémem je však nedostatečně rozvinutá turistická infrastruktura, včetně chybějící sítě cykloturistických okruhů uvnitř samotného města a propojení s Rakouskem a příhraničními oblastmi. Turisté využívají dopravně frekventované a mnohdy značně přetížené komunikace. Vzhledem k sílícímu provozu je velmi obtížné bezpečně se dostat na kole z okrajových částí města do centra. Na stávající silniční síti ve městě a okolí jsou pro cykloturistiku vytvořeny velmi nepříznivé podmínky.

1.1.2 Současný stav v příslušném sektoru:

Vytipováním vhodných tras a jejich propojením by došlo k zpřístupnění historických památek v centru města a obnovení historických vazeb a spojení. Přestože síť cyklotras v regionu Jindřichohradecko je poměrně hustá, v samotném městě Jindřichův Hradec zcela chybí. Stále více vyplývá nutnost navrhnout ve městě síť cyklotras navazující na trasy regionální s propojením na osvědčené a dobře fungující cyklotrasy v Dolním Rakousku. Základem by měly být již existující i zatím plánované regionální i celostátní trasy. Městem Jindřichův Hradec prochází mezinárodní značená cykloturistická trasa Praha Vídeň. Ve směru od Prahy přichází do Jindřichova Hradce po komunikaci číslo 128, která přivádí cyklisty do severní části Jindřichova Hradce, prochází příčně městem a pokračuje na jižní straně ve směru ke státní hranici. Silniční provoz na městských komunikacích je značně frekventovaný a odrazuje část cyklistů od využití trasy. Třebaže je tato síť plánována zejména pro turisty z obou stran hranice a cykloturisty na dovolené, byla by vhodná i pro lidi, kteří na kole jezdí běžně a také pro pěší. Projekt po dokončení umožní odklon provozu cyklistů a pěších z frekventovaných komunikací o počtu cca 20-30 000 osob za rok.

1.1.3 Související programy a další dotační aktivity:

Projekt přímo navazuje na cíle vytýčené ve „Společném programovém dokumentu na léta 2000-2006“ pro programy INTERREG III A PHARE CBC.

1.1.4 Celkové cíle

 • zajistit lepší podmínky pro šetrné formy cestovního ruchu
 • lépe využít přírodní podmínky a zachovalé životní prostředí a nabídku kulturních a historických památek k rozvoji cestovního ruchu
 • zvýšit návštěvnost příhraničního území propojením cyklotras ve městě Jindřichův Hradec a okolí s cyklotrasami v Dolním Rakousku
 • zvýšit bezpečnost provozu na komunikacích
 • zajistit integraci s dalšími druhy dopravy

1.1.5 Konkrétní cíle

 • zvýšení bezpečnosti cyklistů na komunikacích a snížení počtu dopravních nehod
 • nabídka další formy aktivního využívání volného času
 • umožnění návštěvy nemovitých kulturních památek
 • umožnění výhledu na nejatraktivnější partie města
 • vytvoření předpokladů k budování dalších cyklistických komunikací

1.1.6 Definování obsahu a formy projektu

 • vytvoření mapového díla, které by řešilo vedení cyklotras ve městě Jindřichův Hradec a okolí, včetně podmínek pro cykloturistiku v dané oblasti (rozsah území viz přiložená mapka), se zvláštním zaměřením na řešení problémů cyklistického provozu uvnitř města Jindřichův Hradec
 • vytipování tras vhodných pro cyklisty, vytvoření cyklistických okruhů městem a okolím s napojením na cyklotrasy v Dolním Rakousku
 • popis tras, grafické znázornění, popis nutných stavebních úprav včetně úpravy povrchů a propočtu nákladů, návrhy na doplnění vybavenosti
 • nalezení optimálního propojení cyklotras s cílem maximální bezpečnosti cyklistů uvnitř města Jindřichův Hradec a jeho okolí v návaznosti na cyklotrasy v Dolním Rakousku a především na dálkovou cyklotrasu Praha - Vídeň
 • návrh tras vést tak, aby vytvářel oddělená bezkolizní a rychlá spojení, atraktivně napojená na zdrojová a cílová místa a doplňující bezmotorovou síť
 • textová část s popisem výchozí situace a návrhy na řešení
 • projednání a odsouhlasení návrhu v pracovní skupině jmenované zadavatelem a následně s dotčenými orgány státní správy a Klubu českých turistů

Zpracovatel projektu:

Centrum dopravního výzkumu
Ing. Jaroslav Martinek, vedoucí sekce cyklistické a pěší dopravy
Krapkova 3, 779 00 Olomouc, Czech Republic
IČO: 44994575

Celý návrh "ikona souboruGenerelu cykloturistiky Jindřichohradecka" v Jindřichově Hradci.

Vytvořeno 5.8.2011 9:46:01 - aktualizováno 21.3.2012 15:11:13 | přečteno 4247x | Vladislav Sochna
load