1234

Proces schvalování projektového záměru, zpracování projektové dokumentace Revitalizace Husových sadů

V závěru roku 2010 byla zahájena projektová příprava revitalizace Husových sadů. Zpracovatelem projektové dokumentace je firma AND, spol. s r. o., Praha 8. Pro konzultace projektového řešení byla jmenována pracovní skupina z řad odborné veřejnosti. První návrhy byly předloženy zpracovatelem projektové dokumentace na společné prezentaci pro radu města, komisi pro životní prostředí a pracovní skupinu v kinosálu Střelnice dne 16. 2. 2011. Zpracované návrhy na revitalizaci byly dne 17. 3. 2011 projednány pracovní skupinou a předloženy s připomínkami radě města. Rada města připomínky akceptovala a schválila pokračování projektové přípravy s tím, že po zapracování připomínek pracovní skupiny bude návrh předložen k veřejné diskuzi. V rámci pokračování projektové přípravy revitalizace Husových sadů proběhla dne 12. 5. 2011 další konzultace navrženého řešení s pracovní skupinou a za účasti členů komise pro životní prostředí. Zpracovatel projektové dokumentace předložil návrh, upravený dle připomínek z předchozí konzultace, a vysvětlil podrobnosti řešení. Návrh byl následně dne 1. 6. 2011 předložen k projednání radě města, která se s ním seznámila a usnesením č. 526/19R/2011 požadovala předložit tento návrh k veřejné diskuzi, která bude ukončena veřejným projednáním dne 20. 6. 2011 v sálu KD Střelnice. Návrh řešení byl k připomínkám občanů následně zveřejněn na webových stránkách města, v tiskové formě pak byl vystaven v informačním centru v Panské ulici a ve vestibulu Kulturního domu Střelnice.

Občané tak mohli do 20. 6. 2011 ke zveřejněnému návrhu zasílat písemné a e-mailové připomínky. Dne 20. 6. 2011 proběhlo veřejné projednání návrhu řešení v kinosálu KD Střelnice za účasti zpracovatele společnosti AND, spol. s r. o., členů pracovní skupiny a komise pro životní prostředí a veřejnosti. Při veřejném projednání bylo přítomnými zástupci projekční kanceláře vysvětleno, že jednorázová obnova alejí je nejlepším řešením z hlediska zachování stejnověkosti stromů a celkové koncepce parku. Projekční kanceláří bylo navrženo rozdělení revitalizace parku do celkem tří etap tak, aby nedošlo k vykácení celého parku v průběhu několika měsíců. Po ukončení veřejného projednání schválilo zastupitelstvo města dne 24. 8. 2011 usnesením č. 189/9Z/2011 provedení revitalizace Husových sadů celkovou obnovou alejí ve třech etapách dle předložené projektové dokumentace AND, spol. s r. o.

Vytvořeno 7.7.2016 12:53:09 | přečteno 918x | Bc. Martina Pechová
load