1234

Řešení revitalizace dle projektové dokumentace

Husovy sady, vizualizace budoucího stavu

Dle zpracované projektové dokumentace projekční kanceláře AND, spol. s r. o., návrh revitalizace Husových sadů navazuje na jejich původní uspořádání a charakter – budou zachovány kvalitní a funkční prvky. Obnoveny budou prvky nefunkční, technicky nevyhovující či architektonicky nevhodné. Předmětem řešení je celková obnova cestní sítě, zeleně, stávajícího vodního prvku, veřejného osvětlení, mobiliáře parku a zpomalovacího jízdního prahu. Cílem je zlepšení stavu parku, který po dokončení realizace bude i nadále sloužit svému současnému účelu, tj. široké veřejnosti k využívání volného času a k aktivitám škol, k pořádání sportovních a kulturních akcí.

Jednotlivé prvky řešení

Cestní síť

Bude v převážné většině zachována se stávajícím půdorysem uspořádání; pouze na několika vybraných místech bude upravena nebo doplněna v souladu se současnými nároky na využití. Povrchy z kamenné dlažby budou zachovány, betonové dlažby a obruby budou nahrazeny kamennou dlažbou a kamennými obrubníky, resp. mlatem.

Veřejné osvětlení

Bude doplněno a stávající bude upraveno.

Sadové úpravy

Hlavní aleje budou obnoveny jako celek v návaznosti na původní charakter založení parku. Je zde navržena výsadba celkem 73 ks dřevin s dlouhodobou perspektivou rozvoje parku. Dle dendrologického posudku jsou navrženy k odstranění stromy staré, málo vitální, s prosychajícími asymetrickými korunami, se sníženou stabilitou, s redukovanou korunou, sekundárním obrostem v koruně či infikovaným kmenem (celkem 24 ks). K odstranění jsou rovněž navrhnuty dřeviny z koncepčních důvodů (celkem 42 ks). Řada mladých dřevin je pak navržena k přesazení v rámci vlastního parku. Návrh sadových úprav řeší zásadní obnovu kosterních alejí a doplňuje zachované dřeviny novými výsadbami tak, aby park získal přehlednost, různorodé využití pro návštěvníky a navázal na plochu náměstí. Vpředu parku směrem k náměstí je navržena linie jírovců, na kterou kolmo naváže oboustranná centrální alej ze stejného druhu. Ve střední části parku jsou k obnově navrženy dvě aleje, a to centrální z jírovce a severně od ní z lípy srdčité (bude tvořena převážně ze stávajících dřevin určených k přesazení). Severní část parku bude tvořena výsadbou kultivaru javoru babyky. Pomník Jana Husa bude lemován výsadbou tisu. Za pomníkem pak je plánována výsadba javoru mléče. V západní části bude provedena výsadba jasanu úzkolistého a javoru babyky. Travnaté plochy budou osety parkovou směsí (jílek, lipnice, kostřava). Sadové úpravy zahrnují i výsadbu keřů.

Samotná realizace akce bude provedena za podmínek uložených rozhodnutím orgánu ochrany přírody a krajiny. Zmiňované podmínky vycházejí z biologického hodnocení lokality:

  • Kácení bude provedeno v období mimo hnízdění ptáků a před zahájením zimování netopýra, bude provedeno ve třech etapách s odstupem nejméně 11 měsíců.
  • Počátek kácení bude nejméně 3 dny předem nahlášen orgánu ochrany přírody a krajiny, který zajistí biologický dozor, při němž bude zejména kontrolovat výskyt a pobytové známky (požerky, trus apod.) netopýrů a významných druhů hmyzu. Při zjištění významnější kolonie netopýrů bude před zahájením další etapy provedeno podrobné mapování výskytu kolonií netopýrů ve zbývajících částech parku. Při zjištění významného výskytu některého zvláště chráněného druhu budou neprodleně učiněna opatření k jejich ochraně (přenos jedinců, pozastavení kácení, ponechání torz apod.
  • Biologickým dozorem vybrané kmeny nebo jejich části a případně i větve budou uloženy na místo stanovené orgánem ochrany přírody tzv. logger. Část těchto kmenů bude na místě vztyčena (zejména kmeny dubu a javorů).

Zpevněné plochy

V prostoru sochy Jana Husa je navržena malá zpevněná plocha. Stávající kruhová zpevněná plocha zůstane zachována, bude pouze doplněna sedacím mobiliářem. Nově je zde navržena písková herní plocha pro pétanque.

Vodní prvek

Stávající vodní prvek (otevřený bazének) bude nahrazen zpevněnou plochou s řadou drobných vodotrysků zapuštěných v kamenné dlažbě. Vznikne tak plocha bez nebezpečné nádrže umožňující volný pohyb pěších i mimo letní sezónu.

Mobiliář

V celém parku bude rozmístěn nový mobiliář.

Projekt, vizualizace

Husovy sady, vizualizace budoucího stavu

Husovy sady, vizualizace budoucího stavu

 
Husovy sady, vizualizace budoucího stavu

Husovy sady, vizualizace budoucího stavu

 
 
Vytvořeno 7.7.2016 12:53:15 | přečteno 1807x | Bc. Martina Pechová
load