1234

Činnost odboru

Odbor sociálních věcí

Odbor sociálních věcí zajišťuje činnosti v oblasti sociálně-právní ochrany dětí, v oblasti sociálních služeb, terénní sociální práce, sociálního poradenství , komunitního plánování, poskytování účelových dotací  v oblasti sociálních služeb a služeb souvisejících, na úseku zdravotnictví zabezpečuje distribuci žádanek a receptů s modrým pruhem dle zákona č. 167/1998 Sb.  Do náplně činnosti odboru patří dále vítání dětí starostou města Jindřichův Hradec, gratulace k životním jubileím a výročím svateb občanům města Jindřichův Hradec,  chod zařízení sociálně výchovné činnosti pro děti, výchovně rekreační tábor a víkendové pobyty pro děti, vyřizování  žádostí o umístění občanů do Domů s pečovatelskou službou v Jindřichově Hradci a výkon  funkce opatrovníka  občanů omezených ve svéprávnosti.

Odbor sociálních věcí má dvě oddělení :
- Oddělení sociálně-právní ochrany dětí
- Oddělení sociálních služeb

Oddělení sociálně-právní ochrany dětí

Zajišťuje činnost  na úseku sociálně-právní ochrany dětí podle platných právních předpisů zejména podle Úmluvy o právech dítěte,  zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně –právní ochraně dětí ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění , zákona č.218/2003 Sb. o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů   

- poskytuje výchovnou, poradenskou a psychoterapeutickou péči manželům, rodičům, dětem a těhotným ženám při řešení jejich rodinných, osobních a sociálních problémů,

- realizuje opatření na ochranu dětí včetně podávání návrhů soudu na omezení, zbavení nebo pozastavení rodičovské odpovědnosti, na nařízení výchovných opatření, nařízení, prodloužení nebo zrušení ústavní výchovy, na rozhodnutí o splnění podmínky osvojení spočívající v tom, že rodiče neprojevují zájem o své dítě, , je nápomocno občanům se sepisováním návrhů na úpravu poměrů k nezletilým dětem pro dobu před rozvodem a pro dobu po rozvodu, na zvýšení výživného,

- sleduje výkon ochranné a ústavní výchovy, navštěvuje pravidelně dětí umístěné v zařízení pro výkon ochranné a ústavní výchovy a zároveň jejich rodiče,

- sleduje vývoj dětí svěřených do výchovy jiných osob než rodičů, pravidelně tyto děti navštěvuje,

- vykonává funkci opatrovníka a poručníka, činí neodkladné úkony v zájmu dítěte a v jeho zastoupení v době, kdy není dítěti ustanoven poručník nebo dokud se stanovený poručník neujme své funkce,

- zprostředkovává osvojení a pěstounskou péči

- uzavírá  a realizuje dohody o výkonu pěstounské péče

- zajišťuje dohled nad výkonem pěstounské péče

- zabývá se otázkou menšin,

- zajišťuje činnost komise sociálně-právní ochrany dětí,

- spolupracuje se státními orgány, soudy, policií, státním zastupitelstvím, školami, školskými a zdravotnickými zařízeními, občanskými sdruženími, církvemi, charitativními a jinými organizacemi,

- zajišťuje péči o děti vyžadující zvýšenou pozornost

- plní úkoly v trestním a přestupkovém řízení proti mladistvým,,

- vykonává působnost v oblasti zacházení s návykovými a obdobnými látkami činnosti spadající do sociálně-právní ochrany dětí v oblasti samostatné působnosti obcí podle platných legislativních předpisů včetně zajištění neodkladné péče ocitlo-li se dítě bez přiměřené péče jeho věku atd., zajišťuje činnost zařízení sociálně-právní ochrany dětí, zařízení odborného poradenství pro péči, zařízení sociálně-výchovné činnosti a výchovně rekreačních táborů pro děti,

- koordinuje protidrogovou činnost,

- zabezpečuje na úseku zdravotnictví  distribuci žádanek a receptů s modrým pruhem 

Oddělení sociálních služeb

Poskytuje pomoc občanům při řešení jejich  nepříznivé sociální situace. Provádí posouzení životní situace osob a realizuje přímou sociální práci s klientem, zajišťuje výkon sociální práce v souladu se zákonem č. 111/2006 Sb. o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů

Cílovou skupinou jsou osoby se zdravotním postižením nebo duševním onemocněním, senioři, osoby omezené ve svéprávnosti , osoby ohrožené sociálním vyloučením, osoby nezaměstnané a osoby s materiálními problémy.

- poskytuje základní sociální poradenství vedoucí k řešení hmotné nouze nebo jejímu předcházení,informuje každou osobu o možných postupech řešení hmotné nouze, zapojuje ji do řešení její situace . Zajišťuje pomoc při vyplnění žádosti o dávku  pomoci  v hmotné nouzi a a jejím uplatnění, vede nezbytnou dokumentaci o metodách a postupech řešení situace hmotné nouze

- spolupracuje se zaměstnanci orgánu pomoci v hmotné nouzi při řešení situace osob v hmotné nouzi, spolupracuje při řešení situace hmotné nouze osob s poskytovateli sociálních služeb, s poradenskými zařízeními a organizacemi, které osobám v hmotné nouzi pomáhají.

- koordinuje péči o občany společensky nepřizpůsobivé, vykonává činnost kurátora pro dospělé, spolupracuje s věznicemi, zdravotnickými zařízeními,

- podílí se na řešení  sociálních problémů zdravotně postižených občanů a seniorů,poskytuje občanům odbornou pomoc, provádí depistážní činnost

- vydává zvláštní označení pro parkování vozidla přepravujícího osobu těžce zdravotně postižené dle § 67 zákona č. 361/2000 Sb. o provozuje na pozemních komunikacích , ve znění pozdějších předpisů

- rozhoduje o ustanovení zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění a dohlíží na plnění jeho povinností

- zastupuje při uzavírání smluv o poskytování sociálních služeb s poskytovateli sociálních služeb u osob, které dle lékařského posudku nejsou schopny samostatně jednat a nemají zákonného zástupce

- zajišťuje osobě, které není poskytována sociální služba, a je v  takové situaci, kdy neposkytnutí okamžité pomoci by ohrozilo její život nebo zdraví, poskytnutí sociální služby nebo jiné formy pomoci, a to v  nezbytném rozsahu

- zajišťuje dostupnost informací o možnostech a způsobech poskytování sociálních služeb na svém území

- spolupracuje s dalšími obcemi, kraji a poskytovateli sociálních služeb při zprostředkování pomoci osobám, popřípadě zprostředkování kontaktu mezi poskytovatelem a osobou

- vykonává opatrovnictví osob omezených ve svéprávnosti

- vyřizuje žádosti o umístění občanů do Domů s pečovatelskou službou v Jindřichově Hradci

- zajišťuje agendu ke komunitnímu plánu sociálních služeb 

Vytvořeno 12.4.2012 13:17:29 - aktualizováno 22.5.2014 13:25:12 | přečteno 6247x | helena.maxova
load