1234

Dokumenty a formuláře

Dokumenty a formuláře Odboru životního prostředí.

Všeobecné

Žádost o vydání souhrnného sdělení odboru životního prostředí ikona souboruDOC, ikona souboruPDF

Vodní hospodářství

ikona souboruŽádost o vydání společného povolení
ikona souboruŽádost o ověření zjednodušené dokumentace (pasportu) stavby

Formuláře dle vyhlášky č. 183/2018 Sb., účinné od 1. 9. 2018.

Název / popis souboruVelikost / typ souboru
ikona souboruŽádost o povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami nebo o jeho změnu447.15 KB .pdf
ikona souboruŽádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých osob (domácností) nebo o jeho změnu339.32 KB .pdf
ikona souboruŽádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo o jeho změnu304.54 KB .pdf
ikona souboruŽádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních nebo o jeho změnu331.53 KB .pdf
ikona souboruŽádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových pro potřeby jednotlivých osob (domácností) nebo o jeho změnu307.86 KB .pdf
ikona souboruŽádost o povolení k vypouštění odpadních vod do podzemních pro potřeby jednotlivých osob (domácností) nebo o jeho změnu298.23 KB .pdf
ikona souboruŽádost o povolení k některým činnostem nebo o jeho změnu311.32 KB .pdf
ikona souboruŽádost o stavební povolení k vodním dílům386.67 KB .pdf
ikona souboruŽádost o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod, studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých osob (domácností)384.81 KB .pdf
ikona souboruŽádost o povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace nebo o jeho změnu395.77 KB .pdf
ikona souboruŽádost o udělení souhlasu187.27 KB .pdf
ikona souboruŽádost o závazné stanovisko vodoprávního úřadu vydávané v rámci společného řízení316.43 KB .pdf
ikona souboruŽádost o vyjádření297.35 KB .pdf
ikona souboruŽádost o vydání kolaudačního souhlasu k užívání vodních děl424.52 KB .pdf
ikona souboruOhlášení udržovacích prací, obnovy vodního díla zničeného živelní pohromou nebo havárií, vodohospodářských úprav279.07 KB .pdf
ikona souboruŽádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých osob (domácností) a o stavební povolení ke studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k takovému odběru289.65 KB .pdf
ikona souboruŽádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových pro potřeby jednotlivých osob (domácností) a o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod potřebné k takovému vypouštění304.05 KB .pdf
ikona souboruŽádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních pro potřeby jednotlivých osob (domácností) a o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod potřebné k takovému vypouštění309.32 KB .pdf
ikona souboruOhlášení vodních děl určených pro čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel311.38 KB .pdf
ikona souboruNávrh stanovení ochranného pásma vodního zdroje nebo jeho změnu384.77 KB .pdf
ikona souboruNávrh stanovení ochranného pásma vodního díla nebo jeho změnu403.53 KB .pdf
ikona souboruŽádost o schválení manipulačního řádu vodního díla270.45 KB .pdf

Lesní hospodářství

Lesní hospodářská evidence ikona souboruPDF
Oznámení změny odborného lesního hospodáře ikona souboruDOC, ikona souboruPDF
Roční hlášení o výskytu škodlivých činitelů ikona souboruDOC, ikona souboruPDF
Vyrozumění o těžbě dřeva ikona souboruDOC, ikona souboruPDF
Žádost o dělení lesních pozemků ikona souboruRTF, ikona souboruPDF
Žádost o prohlášení za les ikona souboruDOCikona souboruPDF 
Žádost o rozhodnutí v pochybnostech ikona souboruDOCikona souboruPDF 
Žádost o trvalé/dočasné odnětí nebo omezení PUPFL ikona souboruDOCikona souboruPDF
Žádost o závazné stanovisko - SSL ikona souboruDOCikona souboruPDF

Myslivost

Informace o podmínkách vydávání loveckých lístků pro cizince ikona souboruPDF
Návrh na ustanovení myslivecké stráže ikona souboruDOCikona souboruPDF
Návrh na ustanovení mysliveckého hospodáře ikona souboruDOCikona souboruPDF
Potvrzení o zdravotní způsobilosti ikona souboruDOCikona souboruPDF
Znalost práv a povinností myslivecké stráže ikona souboruPDF
Žádost o povolení lovu na nehonebních pozemcích (podle § 41) ikona souboruDOC, ikona souboruPDF
Žádost o vydání loveckého lístku ikona souboruPDF

Plán mysliveckého hospodaření v honitbě:
Tiskopis hlášení lovu a úhynu drobné zvěře (odevzdat do 5. 1. a do 5. 4.) ikona souboruXLSikona souboruPDF
Tiskopis hlášení lovu a úhynu spárkaté zvěře (odevzdat do 5. 1. a do 5. 4.) ikona souboruXLSikona souboruPDF
Část plán chovu a lovu pro zvěř spárkatou (odevzdat do 25. 4.) ikona souboruDOC, ikona souboruPDF
Část plán chovu a lovu pro zvěř drobnou (odevzdat do 25. 7.) ikona souboruDOC, ikona souboruPDF
Část plán lovu ostatních druhů zvěře (odevzdat do 25. 7.) ikona souboruDOC, ikona souboruPDF
Část plán péče o zvěř (odevzdat do 25. 4.) ikona souboruDOC, ikona souboruPDF
Část plán společných lovů zvěře (odevzdat do 25. 7.) ikona souboruDOC, ikona souboruPDF
Část plán počtu loveckých psů (odevzdat do 25. 4.) ikona souboruDOC, ikona souboruPDF
Výsledky sčítání zvěře (termín odevzdání dle pokynů SSM) ikona souboruDOC, ikona souboruPDF

Rybářství

Návrh na ustanovení do funkce rybářské stráže ikona souboruDOCikona souboruPDF
Potvrzení o zdravotní způsobilosti ikona souboruDOCikona souboruPDF
Žádost o vydání rybářského lístku ikona souboruPDF
Žádost o vydání rybářského lístku (v německém a anglickém jazyce) ikona souboruPDF

Zemědělský půdní fond

Ohlášení realizace stavby ikona souboruDOC, ikona souboruPDF
Žádost o souhlas s uložením sedimentů ikona souboruDOC, ikona souboruPDF
Žádost o vydání závazného stanoviska/rozhodnutí k odnětí půdy ze ZPF ikona souboruDOC, ikona souboruPDF
Žádost o vydání rozhodnutí v pochybnostech ze ZPF ikona souboruDOC, ikona souboruPDF

Ochrana ovzduší

Žádost o vydání závazného stanoviska ikona souboruDOCikona souboruPDF

Ochrana přírody a krajiny

Žádost o povolení kácení dřevin mimo les ikona souboruDOCikona souboruPDF
Oznámení pokácení dřevin mimo les ikona souboruDOCikona souboruPDF

Odpadové hospodářství

Žádost o vydání závazného stanoviska z hlediska zákona č. 541/2020 Sb. ikona souboruDOC, ikona souboruPDF
Ohlašovací list pro přepravu nebezpečných odpadů po území ČR ikona souboruPDF

Hlášení o produkci a nakládání s odpady – termín podání: 15. února

Podává se pouze elektronicky:
https://www.ispop.cz

Manuál pro podání hlášení:
https://www.ispop.cz/magnoliaPublic/cenia-project/jak_podat_hlaseni/manualy.html

load