1234

Organizační struktura

starosta - Kozár Michal, Mgr. Ing., MBA
 1. místostarosta - Staněk Radim , Bc.
 2. místostarosta - Komínek Bohumil, Ing.
 městská policie
  vrchní strážník - Müller Luboš, Mgr.
   zástupce vrchního strážníka - Brabec Petr
    stálá služba - služba Stálá
 obchodní společnosti zřízené městem
  Služby města Jindřichův Hradec s.r.o.
   ředitel společnosti Služby města Jindřichův Hradec s.r.o. - Ježek Ivo, Ing.
    vedoucí střediska Služby města Jindřichův Hradec - Dvořák Petr, Bc.
    zaměstnanec Služeb města Jindřichův Hradec s.r.o. - Dvořák Jan; Mrázek Vladimír; Nedvěd František; Reisnerová Eliška; Smrčková Lenka; Šteflíčková Květa
 oddělení interního auditu
  vedoucí oddělení interního auditu
   kontrolní činnost - Kuklová Dana
 organizační složky zřízené městem
  Městská kultura Jindřichův Hradec
   pověřený vedením org. složky Městská kultura Jindřichův Hradec, výstavní dům Stará radnice - Jedlička Martin
    čerpání rozpočtu, dramaturgie a produkce kult. akcí - Kubát Jiří, Ing.
    dramaturgie a produkce kult. akcí - Heřmanská Lucie, Bc.
    dramaturgie a propagace kina - Frühauf Čestmír
    pronájmy, propagace kult. akcí - Palkovičová Martina
    recepce výstavního domu Stará radnice - radnice Stará
    správa budovy KD Střelnice - Snížek Petr
    technik - Dosbaba Otakar
    zástupce vedoucího, dramaturgie kult. akcí - Bačáková Ivana
 tajemník - Holý Karel, Mgr. Bc.
  odbor dopravy
   vedoucí odboru dopravy - Heřman Zbyněk, Ing.
    oddělení evidence řidičů
     vedoucí oddělení evidence řidičů, dopr. přestupky - Rohrbach Miroslav, Mgr.
      bodový systém - Čoudková Marie; Janíková Miluše
      dopravní přestupky - Ježek Petr, Bc.; Krupicová Jaroslava, Ing.; Nováček Jan, Bc.
      řidičské průkazy - Malíková Dana; Vlková Dagmar
      zkušební komisař - Hůzl Václav
    oddělení registrace vozidel
     vedoucí oddělení registrace vozidel, technik - Krahulik Jozef, Ing.
      registrace vozidel - Bílková Lenka; Charvátová Jana, Bc., DiS.; Pokorná Lenka; Závodská Miroslava
      registrace vozidel, technik - Bednářová Petra, Ing.
    oddělení silničního hospodářství
     vedoucí oddělení silničního hospodářství - Antušek Luděk
      siln. doprava, obslužnost - Krátký Jaroslav
      silniční hospodářství - Hanousková Simona, Ing. Bc.
  odbor finanční
   vedoucí finančního odboru - Dvořáková Gabriela, Ing.
    oddělení místních poplatků
     vedoucí odd. míst. poplatků, metodika, popl. ze psů, pobytu - Fleišmanová Alena
      poplatky za kom. odpad, veř. prostr. - Heine Barbora, Ing.; Kopáčková Kateřina
    oddělení účetnictví a rozpočtu
     vedoucí odd. účetnictví a rozpočtu, hl. účetní, výkazy - Dvořáková Milena
      DPH, fakturace - Vondrušová Hana, Ing.
      evidence faktur, závazky, platební styk - Kaucká Daniela
      hlavní pokladna, pokutové bloky - Sedláčková Eva
      rozpočet města, RO - Nováková Jana, Ing., DiS.
      úč. a evid. majetku, pojištění - Píchová Alena
      účt. fondů, ztráty a nálezy - Píchová Veronika
      účtování příjmů, pohledávky, platby - Zárubová Blanka
      účtování výdajů, platební styk - Hořejší Jana
  odbor kanceláře starosty
   vedoucí odboru kanceláře starosty - Říhová Jana, JUDr.
    oddělení cestovního ruchu a marketingu
     vedoucí odd. cest. ruchu a marketingu, IS, zastupování v CR - Bedrnová Zuzana
      destinační management, propag. materiály, marketing - Píšová Barbora
      IS, propagace města, obchod - Pípalová Pavlína; Popelková Jana
      Jindřichohradecký zpravodaj, akce CR - Kozlová Marcela
    oddělení krizového řízení
     vedoucí oddělení krizového řízení, válečné hroby - Pešek Jaroslav, Ing. Bc.
      kriz. řízení, BOZP a PO - Kotil Karel, Bc.
    oddělení organizační
     vedoucí org. oddělení, agenda tajemníka, koordinace a řízení projektů - Bartošková Karolína, Ing.
      sekretariát, zápisy RMě, arch. sl. - Nápravníková Eliška, DiS.
      sekretariát, zápisy ZMě, spis. sl. - Korandová Iva
      tisková mluvčí - Čermáková Eliška, Mgr.
      zahraniční vztahy, dotace - Kolář Petr, Mgr.
    oddělení právní
     vedoucí právního oddělení, zastupování města, normotvorba - Pešková Barbora, Mgr.
      ev. smluv, vymáh., admin. - Čapek Lukáš
      evid. pohled., vymáhání - Bulant Michal, Mgr.; Tajmlová Nikola, Ing.
      smlouvy, informace, veř. podpora - Matějů Zuzana, Mgr.
    oddělení přestupků
     vedoucí oddělení přestupků, přestupková agenda, metodika - Smrž Pavel, Ing. Bc.
      projednávání a evidence přestupků - Gabriel Rudolf; Stellner Miroslav, Bc.; Závodná Michaela, Ing., DiS.
  odbor rozvoje
   vedoucí odboru rozvoje - Hron Karel, Ing.
    oddělení investic
     vedoucí odd. investic, invest. činnost, VŘ - Tejčka Karel
      investiční technik - Bombala Václav; Klhůfek Martin, Bc.; Stručovský Pavel
      kontrola rozpočtů, BOZP - Nováková Iva, Ing.
    oddělení památkové péče
     vedoucí odd. památkové péče, přestupky v oblasti PP - Bureš Milan, PhDr.
      památková péče - Mynaříková Sylva, RNDr.
    oddělení strategického rozvoje
     vedoucí odd. strategického rozvoje, rozvoj. programy - Pechová Martina, Bc.
      administrace veřejných zakázek - Nápravník Ivan, Ing.
      rozvoj. programy, administrativa - Nováková Miroslava
      rozvoj. programy, dotace - Baranová Lenka, Ing.; Vacková Radka
  odbor sociálních věcí
   vedoucí odboru sociálních věcí - Šindelářová Zdeňka, Mgr.
    domov pro matky s dětmi Políkno
     vedoucí DMD Políkno - Přibylová Romana, Mgr.
    oddělení sociálně-právní ochrany
     vedoucí oddělení sociálně-právní ochrany dětí - Longinová Marcela, Mgr.
      kurátor pro děti a mládež - Kubáková Žaneta, Bc., DiS.; Prášilová Eva, DiS.
      kurátor pro děti a mládež, NRP - Drevianková Lenka, Mgr., DiS.
      sociálně-právní ochrana dětí - Arnoštová Kateřina, Bc.; Dušková Ivona, Bc., DiS.; Dytrichová Eva, Bc.; Houserová Ivana, Bc.; Papáčková Lucie , Mgr. ; Picková Marika, DiS.
      sociálně-právní ochrana dětí, NRP, PP, vítání - Burdová Lenka, DiS.; Dvořáková Karolína, Bc., DiS.
    oddělení sociálních služeb
     vedoucí odd. sociálních služeb, SP, KP, zvláštní příjemce - Sotonová Simona, Bc., DiS.
      rozp. fin. dotací, admin., koord. soc. bydlení, vítání dětí - Zwickerová Martina
      SENIOR centrum: volnočasové aktivity pro seniory - Novotná Blanka, Bc.
      sociální práce - Hurdová Tereza, DiS.; Rešlová Magda, Bc., DiS.; Rýparová Zuzana, Bc.
      sociální práce, DPS, pohřby, parkovací průkazy - Houšková Blanka, Mgr.
      sociální práce, soc. kurátor - Tesařová Pavla, Bc.
      veřejné opatrovnictví - Hajnová Štěpánka; Jandová Petra; Pavelková Zdeňka
    rodinná poradna
     psycholog Rodinné poradny - Mochar Karel, Mgr. Bc.
  odbor správy majetku města
   vedoucí odboru správy majetku města - Severová Renata, Ing.
    oddělení majetkoprávní
     vedoucí oddělení majetkoprávního, majetkové dispozice - Mitasová Hana
      majetkové dispozice, rozpočet - Gantnerová Aneta, Ing.
      majetkové dispozice, účetní evidence pozemků - Skalníková Ilona
      majetkové dispozice, zápisy do KN - Horáková Pavla, Ing.
    oddělení správy majetku města
     vedoucí oddělení správy maj. města, ekonomika odb., správa pasportů - Lacko Petr, Bc.
      majetkové dispozice (věcná břemena), správa objektů - Holoubek Jan
      odpadové hospodářství, rozpočet, honitby - Talknerová Vendula, Ing.
      technik správy majetku města - Uher Petr, Ing.
      vodohospodářský majetek, majetkové dispozice, účet. ev. - Ledvinková Ladislava
  odbor školství, mládeže a tělovýchovy
   vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy - Dvořák Martin, Mgr. Bc.
    oddělení služeb pro školy
     vedoucí oddělení služeb pro školy, personal. a platy
      personalistika a platy škol - Ptáčníková Jana
      personalistika a vedení účetnictví škol - Baštová Lenka, Ing.; Schimková Jitka
      vedení účetnictví škol - Hanzalová Eva; Nováková Ivana; Vocílková Hana
    oddělení školství
     vedoucí oddělení školství - Hemberová Jana
      fin. dot., sport. a dět. org. - Dvořák Michal
      majetek škol, neinv. náklady - Broukalová Jana
      rozpočty, rozbory ZŠ, MŠ - Antušková Lenka, Ing.; Markesová Jana
      technik, opr. a inv., BOZP - Roh Zdeněk, Mgr.
      výkaznictví ZŠ, MŠ - Hudziecová Kateřina, Ing.
  odbor vnitřní správy
   vedoucí odboru vnitřní správy - Olšar Jiří, Mgr.
    oddělení informatiky a výpočetní techniky
     vedoucí oddělení informatiky, GIS, SW, správa sítě - Šicner Ivo
      městský IS, programové vybavení - Černý Ondřej, Ing.
      správa sítě, HW, ICT - Vítů Ladislav
      webmaster, publikační IS - Mach Štěpán, Mgr. Bc.
    oddělení personální
     vedoucí personálního oddělení, personalistika, platy - Ištvánik Nováková Petra, DiS.
      platy, personalistika, vzdělávání - Boukalová Lenka
    oddělení provozní
     vedoucí provozního oddělení - Kubů Miluše
      podatelna MěÚ, archiv - Kostková Hana
      podatelna MěÚ, ověřování - Packová Marie, Mgr.
      podatelna MěÚ, úřední deska, ověřování - Pešková Radka
      řidič, údržba budov - Bušta Lukáš
      řidič, údržba vozidel - Kudrfalec Pavel
      úklid, údržba, řízení vozidel - Mach Břetislav
  odbor výstavby a územního plánování
   vedoucí odboru výstavby a územního plánování - Krejčí Bohumil, Ing.
    oddělení stavebního a územního řízení
     vedoucí oddělení stavebního a územního řízení - Šafránek Bedřich
      administrativa, spis. služba - Pundová Eva, DiS.
      stavební a územní řízení - Bednářová Blanka; Petráková Lucie, Ing.; Soukupová Iva; Šánová Romana; Špilauerová Helena; Tůmová Eva, Ing.; Zemanová Jana
    oddělení územního plánování
     vedoucí oddělení územního plánování - Vozábalová Petra, Ing.
      ÚP ve správním obvodu - Bojanovský Josef; Jirsová Veronika, Bc.; Přibylová Ivana
      územně analytické podklady - Kopp Vladimír, Ing.
  odbor živnostenský a správních činností
   vedoucí odboru živnostenského a správních činností - Krafka Jaroslav, Ing.
    oddělení matriky
     vedoucí oddělení matriky, obč. obřady - Svitáková Radka
      matrika, obřady, ověřování - Bočková Milena; Zabloudilová Petra
    oddělení správních činností
     vedoucí oddělení správních činností, občanské průkazy - Svobodová Věra
      cestovní doklady - Hrabinová Radomíra; Nováčková Dagmar; Rypalová Gabriela
      evidence obyvatel, ISEO - Sládková Dana
      evidence obyvatel, změna trvalého pobytu - Schrutzová Jaroslava
      občanské průkazy - Krůšková Jana, ml.; Krůšková Jana
    oddělení živnostenské
     vedoucí odd. živnostenského, obec. živnost. úřad, zeměděl. pod. - Veith Karel
      registrace živností, výpisy - Nováková Jana, Ing., DiS.; Pešková Pavla
      správní řízení, hazard - Jelínková Markéta, Mgr.
      živnostenská kontrola - Tóthová Jana
  odbor životního prostředí
   vedoucí odboru životního prostředí - Nováková Ivana, Ing.
    oddělení ochrany prostředí
     vedoucí odd. ochrany prostředí, ochrana přírody a krajiny - Šelepová Petra, DiS.
      odpadové hospodářství, ZPF, administrativa - Bartušková Soňa
      ochrana přírody a krajiny - Hesoun Petr, Ing.
      zemědělství, ZPF - Kozlovská Marie
    oddělení vodního a lesního hospodářství
     vedoucí odd. vod. a les. hospodářství, myslivost, ochr. zvířat - Štěpán Vladimír, Ing.
      myslivost, ochrana zvířat proti týrání, ochrana ovzduší - Kostková Markéta, Bc.
      rybářství, les. hospodářství, myslivost, admin. - Hrádková Věra
      vodní hospodářství - Caklová Klaudia, Ing.; Štefanová Veronika, Ing.
      vodní hospodářství, ochrana ovzduší - Svobodová Kateřina, DiS.
  samostatné oddělení správy bytů
   vedoucí oddělení správy bytů, vyúčtování služeb - Humlová Pavla
    bytový technik, opravy - Sedlák Miroslav
    bytový technik, vyúčtování - Procházka Petr
    nájemné, fakturace - Soudková Radka
    nájmy, služby, administrativa - Jounová Tereza
    po pracovní době, víkendy a svátky - služba Havarijní
    správa SVJ, BD, revize - Slámová Ivana, Ing.
    správce DPS - Blížil Petr
    účtování správy bytů - Sedláčková Jana
 uvolněná radní - Blížilová Magda, Ing.


Vytvořeno 4.4.2011 13:54:10 | přečteno 29077x | Vladislav Sochna
load