1234

Správní poplatky

Odbor dopravy

Silniční hospodářství

Vydání stavebního povolení na silniční stavbu: 3000 Kč
Vydání rozhodnutí o změně stavby před dokončením nebo o prodloužení platnosti stavebního povolení: 300 Kč
Vydání povolení zvláštního užívání silnice II., III. třídy a místních komunikací na dobu 10 dní a na dobu kratší než 10 dní: 100 Kč
Vydání povolení zvláštního užívání silnice II., III. třídy a místních komunikací na dobu 6 měsíců a na dobu kratší než 6 měsíců: 500 Kč
Vydání povolení zvláštního užívání silnice II., III. třídy a místních komunikací na dobu delší než 6 měsíců: 1000 Kč
Vydání povolení k připojení sousední nemovitosti na silnici II. nebo III. třídy anebo na místní komunikaci: 500 Kč

Evidence řidičů

Vydání prvního řidičského průkazu, rozšíření ŘP, ztráta, odcizení, poškození a změna údajů: 200 Kč
Vydání mezinárodního řidičského průkazu: 50 Kč
Vydání řidičského průkazu do 5 pracovních dnů: 700 Kč (nelze u 1. ŘP)
Vydání paměťové karty vozidla: 700 Kč
Vydání paměťové servisní karty: 700 Kč
Vydání paměťové karty řidiče: 700 Kč
Vydání průkazu profesní způsobilosti řidiče: 200 Kč
Vydání registrace k provozování autoškoly: 2000 Kč
Změna rozsahu registrace k provozování autoškoly: 1000 Kč

Registr vozidel

Zápis do registru vozidel, jde-li o motocykl do 50 cm3: 300 Kč
Zápis do registru vozidel, jde-li o motocykl nad 50 cm3 včetně motocyklu s přívěsným nebo postranním vozíkem nebo motorové tříkolky, popřípadě motorové čtyřkolky: 500 Kč
Zápis do registru vozidel, jde-li o motorové vozidlo s nejméně čtyřmi koly: 800 Kč
Zápis do registru vozidel, jde-li o přípojné vozidlo do 750 kg hmotnosti včetně: 500 Kč
Zápis do registru vozidel, jde-li o přípojné vozidlo nad 750 kg hmotnosti: 700 Kč
Dočasné vyřazení vozidla z registru vozidel: 100 Kč
Vydání tabulky registrační značky: 200 Kč za každou tabulku
Vydání tabulky zvláštní registrační značky: 500 Kč za každou tabulku
Zápis změny do technického průkazu vozidla a do registru vozidel: 50 Kč za každou změnu
Schválení technické způsobilosti jednotlivě vyrobeného nebo jednotlivě dovezeného vozidla: 2000 Kč
Schválení technické způsobilosti jednotlivě dovezeného vozidla, jemuž bylo uděleno osvědčení o homologaci ES: 1500 Kč
Schválení technické způsobilosti vozidla po přestavbě nebo schválení technické způsobilosti jednotlivě vyrobeného nebo dovezeného samostatného technického celku anebo schválení užití vozidla k výcviku v autoškole: 1000 Kč
Schválení technické způsobilosti vozidla po přestavbě spočívající v úpravě na alternativní palivo benzín – zkapalněný plyn nebo propan-butan: 500 Kč
Udělení oprávnění k provozování stanice měření emisí: 1500 Kč
Vydání osvědčení k provozování stanice měření emisí: 300 Kč
Změny v oprávnění nebo v osvědčení k provozování stanice technické kontroly nebo stanice měření emisí: 200 Kč

Odbor finanční

 1. Přijetí žádosti nebo návrhu
  1. o vyslovení neúčinnosti doručení nebo navrácení lhůty v předešlý stav: 300 Kč
  2. o prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání, hlášení nebo vyúčtování: 300 Kč
  3. o povolení posečkání daně, zálohy na daň nebo cla anebo o povolení jejich zaplacení ve splátkách: 400 Kč
 2. Vydání potvrzení
  1. o bezdlužnosti nebo o stavu osobního daňového účtu: 100 Kč
 3. Je-li jednou žádostí požadováno provedení více úkonů uváděných pod různými písmeny této položky, vybírá se poplatek ve výši součtu sazeb poplatků.

Odbor kanceláře starosty

Uzavření dohody o splátkách a uznání dluhu: 400 Kč

Odbor rozvoje

Žádné správní poplatky

Odbor sociálních věcí

Správní poplatek ve výši 30 Kč při vyhotovení průkazky mimořádných výhod pro občany zdravotně postižené dle vyhlášky 182/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů

Odbor správy majetku města

Žádné správní poplatky

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy

Žádné správní poplatky

Odbor vnitřní správy

Ověřování podpisu: 1 podpis 30 Kč
Ověřování listin: 1 strana 30 Kč

Czech point: Výpis z rejstříku trestů: 100 Kč
Výpis z obchodního rejstříku: 1.stránka 100 Kč a každá další stránka 50 Kč
Výpis z katastru: 1. stránka 100 Kč a každá další stránka 50 Kč
Výpis ze živnostenského rejstříku: 1. stránka 100 Kč a každá další stránka 50 Kč

Odbor výstavby a územního plánování

Správní poplatky jsou vyměřovány podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění, položky č. 17–20 přílohy.

Odbor živnostenský a správních činností

Oddělení živnostenské

Zápis zemědělského podnikatele do evidence: 1000 Kč
Změna zápisu zemědělského podnikatele v evidenci: 500 Kč
Změna zápisu identifikačních údajů v evidenci zemědělského podnikatele: 100 Kč
Ohlášení živnosti při vstupu do živnostenského podnikání: 1000 Kč
Další ohlášení živnosti: 500 Kč
Přijetí žádosti o koncesi při vstupu do živnostenského podnikání: 1000 Kč
Přijetí další žádosti o koncesi: 500 Kč
Změna rozhodnutí o udělení koncese: 500 Kč
Vydání rozhodnutí o schválení odpovědného zástupce pro koncesovanou živnost: 500 Kč
Vydání výpisu z živnostenského rejstříku po provedení oznámené změny: 100 Kč 
Vydání úplného nebo částečného výpisu z živnostenského rejstříku na žádost: 20 Kč za každou i započatou stránku
Přijetí podání kontaktním místem veřejné správy: 50 Kč
Nahlédnutí do živnostenského rejstříku: 20 Kč
Vydání sestavy z živnostenského rejstříku na žádost za údaje o jednom podnikateli: 5 Kč
Přijetí žádosti o vydání základního povolení k provozování hazardní hry: 5000 Kč
Přijetí žádosti o změnu základního povolení k provozování hazardní hry: 3000 Kč
Přijetí žádosti o povolení k umístění herního prostoru: 4000 Kč
Přijetí žádosti o změnu povolení k umístění herního prostoru: 2500 Kč

Oddělení matriky

Nahlédnutí do matriční knihy nebo sbírky listin: 50 Kč za každou událost
Vyhledávání v matričních knihách za každou i započatou hodinu: 200 Kč
Vydání potvrzení ze sbírky listin nebo matriční knihy: 50 Kč
Vydání stejnopisu rodného, oddacího, úmrtního listu: 100 Kč
Vydání ověřeného výstupu z informačního systému veřejné správy: 100 Kč za první stránku a 50 Kč za každou další i započatou stránku
Ověření listiny za každou i započatou stránku: 30 Kč
Provedení autorizované konverze dokumentů za každou i započatou stránku: 30 Kč
Opětovné vydání přístupových údajů k datové schránce: 200 Kč
Ověření podpisu nebo otisku razítka na listině: 30 Kč
Vydání povolení změny příjmení hanlivého, výstředního, směšného, zkomoleného, cizojazyčného nebo na dřívější příjmení: 100 Kč
Povolení změny jména nebo příjmení v ostatních případech 1000 Kč
Uzavření manželství mezi snoubenci, nemají-li trvalý pobyt na území ČR: 3000 Kč
Uzavření manželství mezi snoubenci, z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území ČR: 2000 Kč
Vydání povolení uzavřít manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo úředně stanovenou místnost: 1000 Kč
Vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství: 500 Kč

Oddělení správních činností

1. Přijetí žádosti o vydání občanského průkazu ve lhůtě do 24 hodin pracovního dne osobám, které dosáhly věku 15 let

 1. při podání žádosti a převzetí u Ministerstva vnitra: 1000 Kč
 2. při podání žádosti u obecního úřadu obce s rozšířenou působností: 500 Kč
 3. při převzetí u Ministerstva vnitra, pokud byla žádost podána u obecního úřadu obce s rozšířenou působností: 500 Kč

2. Přijetí žádosti o vydání občanského průkazu ve lhůtě do 24 hodin pracovního dne osobám mladším 15 let

 1. při podání žádosti a převzetí u Ministerstva vnitra: 500 Kč
 2. při podání žádosti u obecního úřadu obce s rozšířenou působností: 250 Kč
 3. při převzetí u Ministerstva vnitra, pokud byla žádost podána u obecního úřadu obce s rozšířenou působností: 250 Kč

3. Přijetí žádosti o vydání občanského průkazu ve lhůtě do 5 pracovních dnů osobám, které dosáhly věku 15 let

 1. při podání žádosti a převzetí u Ministerstva vnitra: 500 Kč
 2. při podání žádosti u obecního úřadu obce s rozšířenou působností: 250 Kč
 3. při převzetí u Ministerstva vnitra, pokud byla žádost podána u obecního úřadu obce s rozšířenou působností: 250 Kč
 4. při podání žádosti a převzetí u stejného obecního úřadu obce s rozšířenou působností: 500 Kč

4. Přijetí žádosti o vydání občanského průkazu ve lhůtě do 5 pracovního dne osobám mladším 15 let

 1. při podání žádosti a převzetí u Ministerstva vnitra: 300 Kč
 2. při podání žádosti u obecního úřadu obce s rozšířenou působností: 200 Kč
 3. při převzetí u Ministerstva vnitra, pokud byla žádost podána u obecního úřadu obce s rozšířenou působností: 100 Kč
 4. při podání žádosti a převzetí u stejného obecního úřadu obce s rozšířenou působností: 300 Kč

5. Přijetí žádosti o vydání dočasného občanského průkazu bezprostředně po nabytí státní občanství České republiky

 1. osobám, které dosáhly věku 15 let: 200 Kč
 2. osobám mladším 15 let: 100 Kč

6. Přijetí žádosti o vydání občanského průkazu osobě mladší 15 let: 100 Kč

7. Přijetí žádosti o vydání občanského průkazu osobě, která dosáhla věku 15 let a nemá trvalý pobyt na území České republiky: 200 Kč

8. Přijetí žádosti o vydání občanského průkazu za občanský průkaz poškozený, zničený, ztracený, odcizený, zneplatněný z důvodu nebezpečí zneužití dat pro elektronické využití občanského průkazu nebo obsahující neoprávněně provedené zápisy: 200 Kč

9. Přijetí žádosti o vydání občanského průkazu z jiného osobního důvodu v době delší než půl roku před uplynutím platnosti dosavadního občanského průkazu: 200 Kč

10. Umožnění převzetí občanského průkazu u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který osoba uvedla v žádosti: 100 Kč

 1. Vydání cestovního pasu: 600 Kč
  • občanům mladším 15 let: 100 Kč
 2. Vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě do 24 hodin pracovního dne
  • při podání a převzetí u Ministerstva vnitra: 6000 Kč
  • při podání u obecního úřadu obce s rozšířenou působností: 4000 Kč
   a převzetí u Ministerstva vnitra: 2000 Kč
  • občanům mladším 15 let
   • při podání a převzetí u Ministerstva vnitra: 2000 Kč
   • při podání u obecního úřadu obce s rozšířenou působností: 1500 Kč
    a převzetí u Ministerstva vnitra: 500 Kč
 3. Vydání cestovního pasu do 5 pracovních dnů
  • při podání a převzetí u Ministerstva vnitra: 3000 Kč
  • při podání u obecního úřadu obce s rozšířenou působností: 2000 Kč
   a převzetí u Ministerstva vnitra: 1000 Kč
  • při podání u obecního úřadu obce s rozšířenou působností a převzetí u stejného obecního úřadu obce s rozšířenou působností: 3000 Kč
  • občanům mladším 15 let
   • při podání a převzetí u Ministerstva vnitra: 1000 Kč
   • při podání u obecního úřadu obce s rozšířenou působností: 500 Kč
    a převzetí u Ministerstva vnitra: 500 Kč
   • při podání u obecního úřadu obce s rozšířenou působností a převzetí u stejného obecního úřadu obce s rozšířenou působností: 1000 Kč

Ohlášení změny místa trvalého pobytu za osoby uvedené na jednom přihlašovacím lístku: 50 Kč

Podání žádosti o zprostředkování kontaktu za každou kontaktovanou osobu: 500 Kč

Vydání potvrzení o trvalém pobytu z informačního systému evidence obyvatel: 50 Kč

Podání návrhu na zrušení údaje o místu trvalého pobytu občana nebo cizince – za každou osobu uvedenou v návrhu: 100 Kč

Ohlášení ukončení trvalého pobytu na území České republiky na ohlašovně: 100 Kč

Ohlášení ukončení trvalého pobytu na území České republiky na zastupitelském úřadě: 300 Kč

Odbor životního prostředí

Udělení licence odborného lesního hospodáře: 100 Kč

Lovecké lístky pro české občany

Na 1 rok: 150 Kč
Na dobu neurčitou: 1000 Kč

Lovecké lístky pro cizince

Jednodenní: 30 Kč
Pětidenní: 50 Kč
Měsíční: 70 Kč
Půlroční: 100 Kč
Roční: 150 Kč

Rybářské lístky pro české občany a cizince

Roční: do 15 let 50 Kč / nad 15 let 100 Kč
Na 3 roky: do 15 let 100 Kč / nad 15 let 200 Kč
Na 10 let: do 15 let 250 Kč / nad 15 let 500 Kč
Na dobu neurčitou: 1000 Kč

Vodní hospodářství

 • vydání stavebního nebo společného povolení ke stavbě studny nebo čistírny odpadních vod do 50 EO (ekvivalentních obyvatel): 300 Kč
 • vydání stavebního nebo společného povolení ke stavbám vodních děl: 3.000 Kč
 • vydání rozhodnutí o prodloužení platnosti stavebního povolení: 1.000 Kč
 • vydání souhlasu s ohlášeným stavebním záměrem: 500 Kč
 • vydání rozhodnutí o povolení změny stavby před jejím dokončením: 1.000 Kč
 • vydání rozhodnutí o povolení zkušebního provozu: 1.000 Kč
 • vydání rozhodnutí o povolení změny v užívání stavby: 1.000 Kč
 • ověření dokumentace skutečného provedení stavby nebo ověření zjednodušené dokumentace skutečného provedení stavby (pasport stavby): 500 Kč
 • místní šetření za každou započatou hodinu v pracovní době správního úřadu v případě podání žádosti o závěrečnou kontrolní prohlídku stavby podléhající vydání kolaudačního souhlasu po stanovené lhůtě k dokončení stavby: 500 Kč
Vytvořeno 5.4.2011 14:04:17 - aktualizováno 9.2.2022 15:04:36 | přečteno 28494x | Mgr. Bc. Štěpán Mach
load