1234

Tajemník úřadu

Tajemník městského úřadu: Mgr. Bc. Karel Holý, tel.: 384 351 207, e-mail: holy@jh.cz.

Tajemník úřadu plní úkoly stanovené zákonem o obcích (§ 110 odst. 4) a dalšími zvláštními právními předpisy, zejména zajišťuje výkon přenesené působnosti svěřené úřadu a plní úkoly statutárního orgánu zaměstnavatele vůči pracovníkům úřadu.

Tajemník úřadu je povinen v souladu se zákonem č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, v platném znění, vést registr oznámení o činnostech, oznámení o majetku, o příjmech, darech a závazcích veřejných funkcionářů.

Tajemník úřadu dále:

  • podepisuje rozhodnutí a jiná opatření vyplývající z výkonu státní správy ve věcech přenesené působnosti svěřené úřadu, není-li k tomu oprávněn jiný pracovník úřadu,
  • podepisuje písemnosti vyhotovené úřadem při plnění úkolů samostatné působnosti obce, přičemž zavazovat obec může, pouze je-li k tomu oprávněn právním předpisem, vnitřním předpisem nebo pověřen rozhodnutím příslušného orgánu města,
  • vymezuje práva, povinnosti a odpovědnost vedoucích odborů a pracovníků úřadu, kteří nejsou zařazeni v některém odboru úřadu, a vyjadřuje je v jejich náplních práce,
  • schvaluje návrhy vedoucích odborů na poskytnutí odměn jim podřízeným pracovníkům úřadu a rozhoduje o poskytnutí odměn pracovníkům úřadu, kteří nejsou zařazeni v některém odboru úřadu,
  • plní úkoly uložené mu jednacími řády orgánů města a usneseními zastupitelstva a rady,
  • navrhuje radě organizační řád úřadu a jeho změny, včetně změn organizační struktury úřadu,
  • rozhoduje při kompetenčních sporech mezi odbory a odděleními úřadu a zajišťuje koordinaci činnosti odborů a samostatných oddělení,
  • je oprávněn účastnit se pracovních porad odborů nebo samostatných oddělení úřadu,
  • před tajemníkem obecního úřadu obce s rozšířenou působností skládá fyzická osoba státoobčanský slib, a to dle místa jejího trvalého pobytu (zákon č. 40/1993 Sb., o nabývání stát. občanství, …).
Vytvořeno 4.4.2011 13:49:42 - aktualizováno 1.3.2013 9:11:47 | přečteno 22509x | Vladislav Sochna
load