1234

Tajemník úřadu

Tajemník městského úřadu: Mgr. Bc. Karel Holý, tel.: 384 351 207, e-mail: holy@jh.cz.

Tajemník úřadu plní úkoly stanovené zákonem o obcích (§ 110 odst. 4) a dalšími zvláštními právními předpisy, zejména zajišťuje výkon přenesené působnosti svěřené úřadu a plní úkoly statutárního orgánu zaměstnavatele vůči pracovníkům úřadu. Tajemník úřadu je povinen v souladu se zákonem č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, v platném znění, vést registr oznámení o činnostech, oznámení o majetku, o příjmech, darech a závazcích veřejných funkcionářů.

Tajemník dále:

 • odpovídá za plnění úkolů MěÚ v samostatné i přenesené působnosti starostovi města.
 • odpovídá za chod MěÚ po stránce personální, odborné, organizační a technické, zajišťuje jeho dlouhodobý rozvoj a plní úkoly mu uložené zákonem o obcích a jinými právními předpisy, tj. především: 
 • plní úkoly statutárního orgánu zaměstnavatele podle zvláštních právních předpisů vůči zaměstnancům města zařazeným do MěÚ, rovněž pak zajišťuje odbornou a administrativní podporu v případech, kdy úkoly statutárního orgánu zaměstnavatele plní starosta města,
 • stanoví platy podle zvláštních právních předpisů všem zaměstnancům města zařazeným do MěÚ,
 • rozhoduje o pověření a jeho rozsahu vedoucích oddělení zaměstnanců zařazených do MěÚ, a to na návrh vedoucích odborů, 
 • plní úkoly uložené mu ZMě, RMě nebo starostou,
 • zajišťuje výkon přenesené působnosti s výjimkou věcí, které jsou zákonem svěřeny radě města nebo zvláštnímu orgánu města, 
 • vydává spisový, skartační a pracovní řád MěÚ a další vnitřní předpisy, nevydává-li je RMě, 
 • předkládá starostovi města návrh na určení svého zástupce, neplní-li tuto roli starosta města, 
 • navrhuje RMě zřízení a zrušení organizačních jednotek MěÚ a schválení organizačního řádu MěÚ, 
 • navrhuje RMě jmenování a odvolání vedoucích odborů MěÚ podle zvláštních právních předpisů, 
 • odpovídá za přípravu a návrh výše mzdových a provozních nákladů na činnost MěÚ, rovněž pak za návrh investičních nákladů potřebných pro rozvoj MěÚ, zejména pak v oblasti digitalizace a technického vybavení (zabezpečení),
 • řídí a kontroluje činnost zaměstnanců, a to z pozice vedoucího úřadu; v přenesené působnosti koordinuje a metodicky usměrňuje činnost všech odborů, v samostatné působnosti takto činí v případě odborů, kde koordinace a metodické usměrňování činnosti odborů není svěřeno starostovi města či místostarostům, anebo tam, kde byl touto činností pověřen starostou města, místostarostou, př. orgánem města,
 • pověřuje vedoucí odborů, oddělení př. vybrané zaměstnance řízením a koordinací pracovních (projektových) skupin, jakož i řešením kontrolních úkolů ve stanoveném rozsahu, a to zejména v případech, kdy je vyžadována kooperace více odborů (uplatnění principů projektového řízení), 
 • rozhoduje o podjatosti vedoucích odborů ve správním řízení a činí potřebná opatření k zajištění dalšího řízení,
 • rozhoduje o stížnostech na nesprávný úřední postup MěÚ jakožto správního orgánu, resp. o stížnostech na nevhodné chování úředních osob,
 • plní úkoly tzv. podpůrného (zapisujícího) orgánu dle zákona 159/2006 Sb., zákon o střetu zájmů, v platném znění.
Vytvořeno 4.4.2011 13:49:42 - aktualizováno 1.3.2013 9:11:47 | přečteno 23151x | Vladislav Sochna
load