1234

Ochrana oznamovatelů

Máte podezření na korupci či jiné protiprávní jednání týkající se činnosti města Jindřichův Hradec, jeho organizačních složek či Městské policie Jindřichův Hradec?

V souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. 10. 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen „Směrnice na ochranu oznamovatele“) zavedlo město Jindřichův Hradec vnitřní organizační směrnici č. 5/2021 (dále jen „VOS“) a byla určena odpovědná osoba pověřená k přijímání a prošetřování oznámení o protiprávním jednání (dále jen „odpovědná osoba“).

Oznámení na protiprávní jednání

Oznámení může podat jen fyzická osoba, která se v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností dozvěděla o protiprávním jednání, které porušuje právní předpis spadající do jedné z oblastí vymezených Směrnicí na ochranu oznamovatele, a to:

 1. zadávání veřejných zakázek;
 2. finanční služby, produkty a trhy a předcházení praní peněz a financování terorismu;
 3. bezpečnost a soulad výrobků s předpisy;
 4. bezpečnost dopravy;
 5. ochrana životního prostředí;
 6. radiační ochrana a jaderná bezpečnost;
 7. bezpečnost potravin a krmiv, zdraví a dobré životní podmínky zvířat;
 8. veřejné zdraví;
 9. ochrana spotřebitele a
 10. ochrana soukromí a osobních údajů a bezpečnost sítí a informačních systémů,
 11. ochrana finančních zájmů Unie podle článku 325 Smlouvy o fungování EU a blíže upřesněných v příslušných opatřeních Unie a porušení týkající se vnitřního trhu podle čl. 26 odst. 2 Smlouvy o fungování EU, včetně porušení unijních pravidel hospodářské soutěže a státní podpory, jakož i porušení týkající se vnitřního trhu v souvislosti s jednáními, která porušují pravidla týkající se daně z příjmů právnických osob, nebo s mechanismy, jejichž účelem je získání daňové výhody, která maří předmět nebo účel příslušného práva v oblasti daně z příjmů právnických osob.

Město Jindřichův Hradec deklaruje oznamovatelům naprostou ochranu osobních údajů a informací v oznámení uvedených. Dále zaručuje naprostou ochranu před odvetnými opatřeními ze strany města.

Ochrany před odvetným opatřením se nemůže domáhat osoba, která podala vědomě nepravdivé oznámení.

V souladu se Směrnicí na ochranu oznamovatele jsou oznamovatelům upozorňujícím na zjištění protiprávního jednání k dispozici níže uvedené komunikační kanály.

Komunikace s odpovědnou osobou

Odpovědnou osobou pro vyšetřování: Bc. Karel Kotil, oddělení krizového řízení odboru kanceláře starosty.

Písemná a ústní komunikace

Adresa:
Město Jindřichův Hradec
Klášterská 135/II
377 01 Jindřichův Hradec

Obálka musí být zalepena a označena: POUZE K RUKÁM ODPOVĚDNÉ OSOBY.

Zabezpečená e-mailová adresa: whistleblowing.mestojh@seznam.cz

Písemné oznámení

V případě písemného oznámení lze také vyplnit on-line formulář na webových stránkách.

Název / popis souboruVelikost / typ souboru
ikona souboruKontaktní formulář – Oznámení34.04 KB .docx

Ústní oznámení

Ústně na základě osobního nebo telefonického kontaktu: +420 384 351 221.

Upozornění

Pokud oznamovatel podá oznámení prostřednictvím jiných komunikačních kanálů, než je zde uvedeno (např. datová schránka, facebook apod), město Jindřichův Hradec nemůže zaručit ochranu totožnosti oznamovatele a informací uvedených v oznámení v souladu se Směrnicí na ochranu oznamovatele.

Další komunikační kanály a kontakty

Pro oznamování podezření na protiprávní jednání lze využít další komunikační kanály.

Externí oznamovací systém Ministerstva spravedlnosti: https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni.

Oznamovatel má v souladu se Směrnicí na ochranu oznamovatele možnost podat oznámení uveřejněním. Obecné informace dostupné na stránkách oznamovatel.justice.cz.

Další kontakty

V případě podezření ze spáchání protiprávního jednání, resp. trestné činnosti obecně, je třeba učinit oznámení u orgánů činných v trestním řízení, konkrétně pak nejlépe na Policii ČR nebo státním zastupitelství (viz § 158 odst. 2 trestního řádu, resp. § 16a zákona o státním zastupitelství), neboť pouze tyto orgány jsou kompetentní k posuzování jednání z hlediska naplnění skutkových podstat trestných činů.

Vytvořeno 23.12.2021 7:53:01 - aktualizováno 31.1.2023 10:08:37 | přečteno 1146x | Mgr. Bc. Štěpán Mach
load