1234

Povinné informace

Povinně zveřejňované informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, resp. podle vyhlášky č. 442/2006, kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup, ve znění vyhlášky č. 416/2008 Sb., a podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

 1. podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím:
  1. podle § 5 odst. 1 a 2 citovaného zákona a vyhlášky č. 442/2006 Sb. – informace o městě Jindřichův Hradec (body 1–17),
  2. podle § 5 odst. 3 citovaného zákona – přehled žádostí o poskytnutí informací a přehled informací, které na základě nich byly poskytnuty žadatelům (bod 17),
  3. podle § 5 odst. 5 citovaného zákona – veřejně přístupný obsah obcí vedených rejstříků, registrů, evidencí a seznamů (bod 18),

 2. podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů – informace o zpracovávání osobních údajů (bod 19),

 3. podle zákona č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy (§ 5 odst. 2, písm. h) – informace o obecním informačním systému (bod 20),

 4. podle zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu neboli stavebního zákona (§ 165 odst. 2) – údaje o vydaném územním plánu, regulačním plánu a místech, kde je možné do této územně plánovací dokumentace a do její dokladové dokumentace nahlížet, zastupitelstvem obce schválená zpráva o uplatňování územního plánu (bod 22).

 5. podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů - informace o rozpočtu (bod 8.2)

01. Oficiální název Město Jindřichův Hradec
02. Důvod a způsob založení Město Jindřichův Hradec vzniklo jako územně samosprávný celek v souladu s §§ 1 a 2 zákona č. 367/1990 Sb., o obcích k 23.11.1990. Podle současného platného právního předpisu – zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů je město základním územním samosprávným společenstvím občanů; tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území města. Je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývajících, je tedy právnickou osobou ve smyslu § 18 odst. 2 písmeno c) zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a to právnickou osobou s plnou právní subjektivitou. Posláním města je zajištění veřejné správy. Město spravuje své záležitosti samostatně (v samostatné působnosti); v přenesené působnosti vykonává státní správu, která mu byla svěřena zákony. Státní správu vykonává i v obvodu pověřeného úřadu a úřadu obce s rozšířenou působností. Veřejnou správu zajišťuje prostřednictvím městského úřadu v rámci něhož působí odbory a samostatné oddělení, které vykonávají své činnosti na základě působností svěřených jim v organizačním řádu.
03. Organizační struktura Organizační struktura
Organizační složky města
Příspěvkové organizace města
Obchodní společnosti
Spoluúčast města v organizacích
04. Kontaktní spojení
04.1 Poštovní adresa - sídlo Městský úřad Jindřichův Hradec
Adresa:
Klášterská 135/II
377 01 Jindřichův Hradec
04.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
 • Budova Klášterská
  Klášterská 135/II
  377 01 Jindřichův Hradec
 • Budova Janderova
  Janderova 147/II,
  377 01 Jindřichův Hradec
04.3 Úřední hodiny

Úřední hodiny:
Pondělí: 7.30 hod. - 17.00 hod.
Středa: 7.30 hod. - 17.00 hod.
Pátek: 7.30 hod. - 13.30 hod.

Úřední hodiny pro vidimaci listin, legalizaci podpisů a služby Czech Point:
Pondělí: 7.30 hod. - 17.00 hod.
Úterý: 7.30 hod. - 15.30 hod.
Středa: 7.30 hod. - 17.00 hod.
Čtvrtek: 7.30 hod. - 15.30 hod.
Pátek: 7.30 hod. - 13.30 hod.

Neúřední pracovní doba všech pracovišť Městského úřadu:
Úterý: 7.30 hod. – 15.30 hod.
Čtvrtek: 7.30 hod. – 15.30 hod.
V pracovní době bude zajištěn provoz na všech pracovištích MěÚ, kdy bude zabezpečeno poskytování služeb veřejnosti v nezbytném rozsahu nebo na základě domluvy.

04.4 Telefonní čísla
 • +420 384 351 111
04.6 Adresa Internetové stránky
04.7 Adresa e-podatelny
05. Bankovní spojení (číslo účtu)
 • Základní běžný účet : 
  0603140379/0800
 • Příjmový účet : 
  19-0603140379/0800
 • Výdajový účet : 
  27-0603140379/0800
06. Identifikační číslo (IČ)
 • 00246875
07. Daňové identifikační číslo (DIČ)
 • CZ00246875
08. Dokumenty
08.1 Seznamy hlavních dokumentů
08.2 Rozpočet
09. Žádat o informace lze:
 • Osobně na Městském úřadě Jindřichův Hradec v úředních dnech a hodinách
 • Telefonicky na čísle +420 384 351 111
  Není-li žadateli na ústně (osobně či telefonicky) podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci takto poskytnutou za dostačující, je třeba podat žádost písemně
 • Formulář písemné žádosti můžete doručit:
 • elektronicky (e-mailem) na adresu
 • Poštou na adresu: Městský úřad Jindřichův Hradec, Klášterská 135/II, 377 01 Jindřichův Hradec
 • Ze žádosti musí být patrno, kterému subjektu je určena a kdo ji podal. Neobsahuje-li žádost tyto údaje, žádost se odloží.
10. Příjem žádostí a dalších podání
 • Osobně na Městském úřadě Jindřichův Hradec v úředních dnech a hodinách
 • Telefonicky na čísle +420 384 351 111
 • elektronicky (e-mailem) na adresu
 • Poštou na adresu: Městský úřad Jindřichův Hradec, Klášterská 135/II, 377 01 Jindřichův Hradec

11. Opravné prostředky Opravné prostředky lze podávat písemně:
 • Osobně na Městském úřadě Jindřichův Hradec v úředních dnech a hodinách
 • Poštou na adresu: Městský úřad Jindřichův Hradec, Klášterská 135/II, 377 01 Jindřichův Hradec
Opravné prostředky
12. Formuláře
13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací
14. Předpisy
14.1 Nejdůležitější používané předpisy
14.2 Vydané právní předpisy - vyhlášky
15. Úhrady za poskytování informací
15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací
 1. Pořízení kopií:
  • Tisk nebo kopírování černobílé listiny formátu A4: jednostranně 2 Kč, oboustranně 4 Kč.
  • Tisk nebo kopírování barevné listiny formátu A4: jednostranně 4 Kč, oboustranně 6 Kč.
  • Při tisku nebo kopírování jiných, atypických formátů listin se náklady počítají poměrně z výše úhrady dle formátu A4.
  • Skenování listiny A4: jednostranně 1 Kč, oboustranně 2 Kč.
 2. Pořízení technického nosiče dat:
  • 1 ks CD/DVD v ceně 12 Kč.
  • V případě použití jiného technického nosiče dat se náklady stanoví ve výši pořizovací ceny požadovaného technického nosiče dat.
 3. Náklady na odeslání informací žadateli:
  • Náklady za použitou nebo požadovanou poštovní službu se hradí ve výši skutečných nákladů.
 4. Úhrada za mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací:
  • Pokud je poskytnutí informace spojeno s mimořádně rozsáhlým vyhledáváním informace, činí náklady za každou celou 1 hodinu mimořádně rozsáhlého vyhledávání 250 Kč.
 5. Osvobození od úhrady nákladů:
  • Nepožaduje se úhrada nákladů spojených s balným.
  • Úhrada nákladů se nepředepíše a nevybírá u žadatele, u něhož nepřesáhne v jednom kalendářním roce částku 100 Kč.
  • Úhrada nákladů nebude vyžadována v případech, kdy mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací nepředstavuje více než 1 hodinu vyhledávání.
 6. Žadatel může úhradu provést buď v hotovosti v pokladně městského úřadu v úředních hodinách, nebo převodem na bankovní účet města.
15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad vydaná podle § 16a odst. 7
Název / popis souboruVelikost / typ souboru
ikona souboruRozhodnutí o stížnosti, č. j. KUJCK 50425/2018841.67 KB .pdf
ikona souboruRozhodnutí o stížnosti, č. j. KUJCK 11133/2021187.32 KB .pdf
16. Licenční smlouvy
 • Město neposkytuje žádné licence.
17. Výroční zprávy podle zákona č. 106/1999 Sb. Městský úřad Jindřichův Hradec jako povinný subjekt dle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (dále jen zákon), v souladu s ustanovením § 18 zákona předkládá ke zveřejnění údaje, které se týkají jeho činnosti v oblasti poskytování informací, podle zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění.
18. Obsah městským úřadem vedených veřejně přístupných rejstříků, registrů, evidencí a seznamů
 • 1. Živnostenský rejstřík - pro přístup k živnostenskému rejstříku použijte následující odkaz Centrální registr živnostenského podnikání a do pole "Obec" vyhledávacího formuláře zadejte heslo "Jindřichův Hradec" a okres "Jindřichův Hradec"
 • 2. Rejstříky pracoviště CZECHPOINT
 • 3. Rejstřík honebních společenstev – je k nahlédnutí na odboru ŽPSÚ u pracovníka vykonávajícího státní správu myslivosti.
19. Informace o zpracovávání osobních údajů Informace dle § 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Městského úřadu Jindřichův Hradec provádí následující zpracování osobních údajů, které mu ukládá zvláštní zákon:
 • Evidenci obyvatel s údaji o jménech, příjmeních, bydlišti, rodných číslech, osobním stavu, číslech občanských průkazů.
 • Adresní a identifikační údaje žadatele o ověření podpisu, nebo listiny.
 • Evidenci nájemníků bytových, nebytových prostor a pozemků
 • Evidenci daní a poplatků
 • Agendu k zajištění voleb (vydávání voličských průkazů, evidenci členů volebních komisí, seznam voličů)
 • Agendu k poskytování informací občanům na základě zákona č.106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
 • Personální a mzdovou agendu
20. Informace o městském informačním systému
 • Informace o informačním systému města jsou dostupné v oddělení ICT městského úřadu
Prohlášení
Městský úřad Jindřichův Hradec nevytváří žádné číselníky dle §5 odst. f) zákona číslo 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, v platném znění.
21. ID datové schránky dc7b3kp
22. Územní plán Města Územní plán
23. Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Mgr. Barbora Pešková, e-mail: poverenec@jh.cz, tel.: 384 351 201
Vytvořeno 4.4.2011 14:06:06 - aktualizováno 27.2.2023 7:53:47 | přečteno 34026x | Mgr. Bc. Štěpán Mach
load