1234

Nakládání s odpady

Sazba poplatku za svoz komunálního odpadu zůstává pro rok 2021 v dosavadní výši a pro fyzickou osobu činí 500,- Kč. Splatnost poplatku je do 31.5.2021. V roce 2021 preferujeme platbu elektronickou cestou a to převodem na účet č. 19-603140379/0800. Každý poplatník má svůj vlastní variabilní symbol. Ten je uveden na pokladním dokladu, který poplatník obdržel při předchozí platbě v hotovosti. Tento VS případně sdělí na oddělení místních poplatků (384 351 132/133/134)

ikona souboruHarmonogram svozu SKO a separovaného odpadu.pdf

Svoz biologicky rozložitelného odpadu
Svoz bioodpadu ve městě Jindřichův Hradec a jeho místních částech probíhá celoročně. Od 1. března do 30. listopadu probíhá každý lichý týden. V zimních měsících (prosinec, leden, únor) pak 1x měsíčně v předem určený termín. Aby bioodpad nekončil na skládkách, mají obyvatelé Jindřichova Hradce žijící v rodinném, řadovém či bytovém domě se zahradou nárok na speciální nádobu určenou pro sběr bioodpadu. Díky oddělenému sběru se z bioodpadu stává velmi cenná surovina, která se v areálu Služeb města přeměňuje na kompost. Ten je dále využíván jako hnojivo na území města, díky čemuž se do půdy vrací potřebné živiny. O nádobu si můžete zažádat u společnosti AVE CZ odpadové hospodářství zajišťující svoz bioodpadu, která Vám nádobu zdarma zapůjčí.

Zimní termíny svozu bioodpadu:

prosinec 2021: 6. – 8. 12. 2021

leden 2022: 17. – 19. 1. 2022

únor 2022: 14 – 16. 2. 2022


Pro obyvatele žijících na sídlištích jsou na určených stanovištích k dispozici nádoby o objemu 1100 l. Do těchto nádob mohou obyvatelé vhazovat rostlinné odpady z přípravy zeleniny, ovoce, pokojové rostliny a zeminu, piliny či čajové sáčky.

sídliště Hvězdárna separační stání Hvězdná čp. 34
sídliště Hvězdárna separační stání Na Točně u čp. 9 
 sídliště Hvězdárna separační stání Kosmonautů 40
sídliště U Nádražíseparační stání u JHCompu, čp. 1140
sídliště U Nádraží  separační stání u čp. 801
sídliště U Nádraží  separační stání u čp. 786
Schwaigrova  separační stání u čp. 739
sídliště Vajgartzv. Kosův dvůr u čp. 705
sídliště Vajgarseparační stání u MŠ, čp. 562
sídliště Vajgar separační stání u Junáka, čp. 563
sídliště Vajgar separační stání u čp. 871 
sídliště Vajgar separační stání u čp. 590 
 
IMG 20190708 133607

Do nádob na bioodpad rozhodně nepatří zbytky jídla, exkrementy domácích zvířat, maso, kosti, pleny či jiný nerozložitelný odpad.

Prosím občany, aby do nádob vhazovali pouze odpady, pro které je určená. Rostlinné odpady nevhazujte do nádob v igelitových sáčcích či jiných nerozložitelných obalech. Děkujeme, že tato pravidla dodržujete, pomáháte nám tak bioodpad lépe zpracovat.

bioodpad – kopie

bioodpady

ikona souboruHarmonogram svozu biologicky rozložitelného odpadu.pdf

ikona souboruHarmonogram svozu velkoobjemovými kontejnery 2021.pdf - mapa umístění kontejnerů

Občané města mohou svůj vytříděný odpad odevzdávat bezplatně (po prokázání totožnosti a trvalého pobytu ve městě Jindřichův Hradec včetně místních částí či dokladem o zaplacení místního poplatku) ve sběrném dvoře, který je nově umístěn v ulici U Cihelny v Jindřichově Hradci. Sběrný dvůr je místo určené obcí ke shromažďování, sběru vytříděných a nebezpečných složek komunálních odpadů.

Provoz ve sběrném dvoře zajišťuje společnost Služby města Jindřichův Hradec s.r.o., se sídlem Jiráskovo předměstí 1007/III, Jindřichův Hradec. Více informací o provozu sběrného dvora podá společnost Služby města Jindřichův Hradec s.r.o. na tel. čísle 384 364 250.

Pneumatiky - od 1.1.2017 nelze na sběrném dvoře pneumatiky vybírat. Pneumatiky se odevzdávají v místě jejich zpětného odběru a to zdarma, bez vazby na nákup zboží či služeb a bez ohledu na značku pneumatik.
Seznam a mapa míst zpětného odběru pneumatik je umístěna na stránkách společnosti Eltma, která zajišťuje svoz a likvidaci použitých pneumatik - http://www.eltma.cz/sberna-mista#map

ikona souboruSeznam přijímaných odpadů na sběrném dvoře v J. Hradci dle schváleného provozního řádu

ikona souboruObecně závazná vyhláška Města Jindřichův Hradec č. 1/2015 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Jindřichův Hradec, včetně systému nakládání se stavebním odpadem.

ikona souboruObecně závazná vyhláška města Jindřichův Hradec č. 2/2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů


OTEVÍRACÍ DOBA SBĚRNÉHO DVORA ulice U Cihelny (mapa).

Den 1.4. - 30.11. 1.12. - 31.3.
Pondělí 10.00 - 18.00 zavřeno
Úterý 10.00 - 18.00 10.00 - 16.00
Středa 10.00 - 18.00 10.00 - 16.00
Čtvrtek 10.00 - 18.00 10.00 - 16.00
Pátek 10.00 - 18.00 10.00 - 16.00
Sobota 8.00 - 16.00 8.00 - 16.00
Neděle 8.00- 12.00 8.00 - 12.00
Státní svátky zavřeno zavřeno

Další informace o tom jak třídit odpad naleznete na www.jaktridit.cz.


Po městě Jindřichův Hradec a jeho místních částech jsou rozmístěny kontejnery na tříděný odpad - viz. mapa, do kterých mohou občané města a podnikatelé zapojení do systému zavedeného obcí o nakládání s komunálním odpadem vhazovat vytříděné složky komunálního odpadu.

Upozorňujeme občany, že ukládání odpadu mimo kontejnery je zakázáno obecně závaznou vyhláškou města Jindřichův Hradec č. 1/2015.  Za porušení této vyhlášky může být ve správním řízení uložena pokuta až do výše 30 000,- Kč. Objemný odpad a odpad, který nepatří do nádob na komunální odpad lze uložit bezplatně na sběrném dvoře U Cihelny.

Děkujeme Vám, že udržujete v okolí kontejnerových stání pořádek, pomáháte nám tak udržovat naše město čisté.

Informace pro právnické a fyzické osoby oprávněné k podnikání
Každá právnická či fyzická osoba oprávněná k podnikání, při jejichž činnosti vznikají odpady, je dle zákona o odpadech č. 541/2020 Sb. původcem odpadu a se vzniklým odpadem musí nakládat dle výše uvedeného zákona. Původce odpadu musí předávat vzniklé odpady pouze oprávněné osobě (svozová společnost), se kterou má uzavřenou smlouvu na odvoz odpadu. Drobní podnikatelé a původci, kteří produkují odpad podobný komunálnímu odpadu při nevýrobní činnosti, mohou s městem uzavřít smlouvu o zapojení do systému zavedeného obcí o nakládání s komunálním odpadem. V tomto případě pak získávají právo využívat i kontejnery na tříděný odpad rozmístěné po městě či přístup do sběrného dvora. Žádost o zapojení do systému lze vyplnit na MěÚ, Odbor správy majetku města. ikona souboruCeník 2021 za využití systému zavedeného obcí.pdf
Město Jindřichův Hradec upozorňuje právnické a fyzické osoby oprávněné k podnikání působící na území města Jindřichův Hradec, jakožto původce odpadu, kteří nemají uzavřenou smlouvu s městem o zapojení do systému zavedeného obcí o nakládání s komunálním odpadem, že v případě vyhazování vzniklého odpadu do městských nádob na tříděný a směsný komunální odpad, porušují zákon o odpadech č. 541/2020 Sb. a rovněž Obecně závaznou vyhlášku Města Jindřichův Hradec č. 1/2015.
Nakládání s odpady dle zákona je pravidelně kontrolováno odborem životního prostředí.


Kontejnery na papír:

Do modrých nádob na papír patří noviny, časopisy, kancelářský papír, reklamní letáky, knihy, sešity, krabice (sešlápnuté), lepenka, kartón, papírové obaly

Prosím, nevhazujte mokrý, mastný nebo jinak znečištěný papír, uhlový a voskovaný papír, použité plenky a hygienické potřeby


Kontejner na papír


Kontejnery na plast a nápojové kartony:

Do žlutých nádob na plast patří PET láhve od nápojů (sešlápnuté), kelímky, sáčky, fólie, misky, plastové tašky, výrobky a obaly z plastů, polystyren, nápojové kartony (sešlápnuté)

Prosím, nevhazujte novodurové trubky, obaly od nebezpečných látek (motorové oleje, chemikálie, barvy apod.)

nádoba na plast


Kontejnery na sklo:

Do zelených nádob na sklo patří barevné a bílé láhve od nápojů, skleněné nádoby, skleněné střepy - tabulové sklo.

Prosím, nevhazujte keramiku, porcelán, autosklo, drátěné sklo a zrcadla, žárovky, zářivky, výbojky. 

kontejner na sklo


Kontejnery na zpětný odběr drobného elektrozařízení společnosti Elektrowin:

Jsou umístěny vždy po jednom kusu v místních částech města, a jsou určeny pouze pro drobné elektrospotřebiče z domácností, jako např. mixery, šlehače, roboty, vysavače, žehličky, kulmy, ventilátory, varné konvice a pod.,a to pouze pro občany města J. Hradec a právnické osoby mající smlouvu s městem J. Hradec. Spotřebiče nedemontujte a nezcizujte.

Buk u rybníčku č.p. 31
Děbolín za motorestem
Dolní Radouň u rybníka č.p. 116
Dolní Radouňu čp. 21 
Dolní Skrýchov za bývalou prodejnou č.p. 9
Horní Žďár u pneuservisu č.p. 31
Matná na návsi
Otín u potoka č.p. 52
OtínJitka u čp. 26
OtínBobelovka u čp. 86 
Políknou hasičárny č.p. 69
RadouňkaNa kopečku č.p. 3
RadouňkaU Rybníčku u čp. 34
 
Elektrowin 

Kontejnery na zpětný odběr drobných elektrozařízení společnosti Asekol:

Jsou umístěny vždy po jednom kusu ve městě, a jsou určeny pouze pro drobné elektrozařízení používané pro výpočetní techniku, audio, video, dílnu  zahradu a pod., jako např. počítače, monitory, telefony, videa, přehrávače, hud. nástroje, el. nářadí, pily, zahradní techniku, el. hračky, lékařské přístroje a drobné baterie. Zařízení mohou pocházet pouze z domácností bez ohledu na místo bydliště spotřebitele a od právnických osob majících smlouvu s městem J. Hradec. Zařízení nedemontujte a nezcizujte.

Masarykovo náměstí OD Jednota č.p. 44/II
sídl. Vajgar proti OD Billa č.p. 650/III
sídl. Vajgar "Kosův dvůr" č.p. 699/III
sídl. Vajgar u mat. školy č.p. 562/III
sídl. Vajgaru výměníku čp. 871/III
sídl. Hvězdárna novinový stánek č.p. 56/V
sídl. Hvězdárna proti autoškole č.p. 2/V
sídl. U nádraží u rest. Jiskra č.p. 792/II
sídl. Pod kasárny ul. Anglická č.p. 1213/III
ul. Družstevní separační stanoviště č.p. 226/II
ul. Na Palici separační stanoviště č.p. 330/IV
ul. Sládkův kopecseparační stanoviště čp. 1132 
ul. Stará cestaseparační stanoviště čp. 599 
ul. Tyršovau čp. 620/III
ul. Řečičkau čp. 794/III
ul. Mládežnickáu čp. 252/IV
ul. Ruských legiíu čp. 355/III
ul. Českáu čp. 871/II
Asekol 

Elektrospotřebiče odebírané oběma společnostmi je možné též odevzdat na sběrném dvoře a na sběrném místě skládky Fedrpuš. Zde je mohou odevzdat i právnické osoby, které mají uzavřené smlouvy s výše uvedenými společnostmi a prokáží se dokladem určeným smlouvou. Sběrný dvůr a sběrné místo na Fedrpuši přijímá i velké spotřebiče a chlazení, které malé kontejnery nepojmou. 

 
Kontejnery na textil společnosti TextilEco:

Do kontejnerů na textil je možné odložit veškeré oděvy, látky , bytový textil, koberce, deky, pláštěnky stany, spací pytle, obuv a veškeré dětské hračky (nemusí být pouze plyšové).

Vzhledem k tomu, že prvotní myšlenkou tohoto projektu je předávat tento materiál k dalšímu zpracování a využití, je potřebné veškerý materiál vkládat čistý, suchý, zabalený v pytlích, případně obalený textilem , fólií a pod.

sídliště Vajgar č.p. 650/III u OD Billa
sídliště Vajgarč.p. 650/III u OD Billa
sídliště Vajgar č.p. 562/III sběrné místo před MŠ
sídliště Vajgar č.p. 700/III sběrné místo Kosův dvůr
Dolní Skrýchovu čp. 39
Stará cesta č.p. 599/II sběrné místo poblíž Elektro Bočková
sídliště Hvězdárna č.p. 40/V kont. stání SKO a na separaci
sídliště Hvězdárna č.p. 38/V kont. stání SKO u novinového stánku
Sládkův Kopec č.p. 1132/II, separační stání
ul. Anglická č.p. 1213/II sběrné místo u garáží
ul.Mládežnická č.p. 165/IV sběrné místo u bytových domů
ul. Zborovskáč.p. 416/III, křižovatka 
ul. Denisovač.p. 1200/II, u parkoviště 
ul. Kalabisovač.p. 111/V, separační stání u garáží
ul. Na Palicič.p. 322/IV, garáže 
ul. Jakubskáč.p.  248/IV, parkoviště
ul. Na Točněč.p. 9/V, separační stání 
ul. Řečičkač.p. 780/III, separační stání 
Děbolínč.p. 40 - náves
Děbolínč.p. 23 - u motorestu
Horní Žďárč.p. 31 - u pneuservisu
Políknoč.p. 69 - u hasičárny
Bukč.p. 71 - náves
Matnáč.p. 5 - náves
Dolní Radouňč.p. 116 - u rybníka
sídl. U Nádražíseparační stání u č.p. 851
Otínč.p. 149 - za prodejnou VIHAMIJ
Otínč.p. 26 - ubytovna
Otínčp. 66 - panelový dům 
OtínBobelovka čp. 86 - bytový dům 
 
 Revenge

Kontejnery na textil společnosti Diakonie Broumov:

Do kontejnerů na textil je možné odložit veškeré oblečení, lůžkoviny, ručníky, utěrky, záclony, látky, polštáře, spacáky, obuv, plyšové hračky, tašky, kabelky a batohy.

Vzhledem k tomu, že prvotní myšlenkou tohoto projektu je předávat tento materiál přímo charitativní společnosti, je potřebné veškerý materiál vkládat čistý, suchý, zabalený v pytlích, případně obalený textilem , fólií a pod. Více v ikona souboruinformačním letáku.

Radouňkač.p. 31 - u návesního rybníka

Otín

č.p. 52 - za pneuservisem u potoka

U Cihelny sběrný dvůr
 Kontejner na textil Diakonie

Nádoby 240 l na sběr potravinářských olejů a tuků:

Smyslem této služby je zamezit vylévání potravinářských olejů a tuků do kanalizace, kterou značně zanáší, podporují korozi stěn, komplikují funkci plováků a tím následně způsobují problémy čistírně odpadních vod. Vylité v přírodě působí zdravotní problémy zvířatům a odložené v komunálním odpadu prodražují tuto službu. Sebrané oleje se čistí a používají jako přísada do biopaliv a část zpracuje kosmetický průmysl.

  Dodržujte prosím tato pravidla: - oleje a tuky shromažďovat ve vhodných plastových uzavřených obalech, - oleje a tuky nikdy nevylévat přímo do nádoby, - nepoužívat jiné obaly než plastové, - plné obaly do nádoby ukládat opatrně, pevně uzavřené a uzávěrem vzhůru, - pro vložení odpadu použít vkládací otvor, případně po vložení zavřít víko, - odpad neukládat mimo nádoby (v případě plné nádoby, je možné tyto odpady odložit na sběrném dvoře), - s vloženými odpady nemanipulovat a nezcizovat je, - do nádob neukládat jiné odpady a zvláště NE ropné oleje a tuky !!!!!

Sídliště Vajgarseparační stání před MŠ u čp. 562
Sídliště Vajgarseparační stání před bývalým výměníkem, proti čp. 664
Sídliště Vajgartzv. Kosův Dvůr, separační stání pro sklo
Sídliště U Nádražíseparační stání u čp. 789 
Sídliště Hvězdárnaseparační stání, Hvězdná čp. 56 
Sídliště Hvězdárnaseparační stání, Kosmonautů čp. 28 
Sídliště Hvězdárnaseparační stání, Na Točně čp. 7 
Mládežnickáseparační stanoviště čp. 165 
Sládkův kopecseparační stanoviště čp. 1132
Sídliště Pod Kasárnyseparační stání, Anglická čp. 1213

Jakubská

separační stání mezi čp. 206 a čp. 248

Otín - Jitka separační stání u čp. 66 
 Na Palici  u garáží, č.p. 322
 Pravdova ve dvoře, u č.p. 1125
Nádoba na olej 


Nádoby 240 l na sběr kovových obalů:

Nádoby na sběr kovových obalů jsou zkušebně rozmístěny v několika částech města.

Do nádob na kovové obaly můžete odhodit prázdné a čisté kovové obaly, jako např. plechovky od nápojů, konzervy od potravin, psí konzervy, kovové uzávěry od sklenic, drobný kovový odpad apod.

Do nádob NEPATŘÍ kovové obaly od barev, benzínu, motorových olejů či jiných nebezpečných látek a znečištěné obaly se zbytky potravin. Tyto obaly odevzdejte ve sběrném dvoře U Cihelny.

Děkujeme, že dodržujete tato pravidla.

 
sídl. Vajgar - "Kosův dvůr", stání před č.p.699sídl. Vajgar - stání u čp. 679
sídl. Vajgar 2x - "Velká podkova", stání u č.p. 562

sídl. Vajgar - stání u čp. 590

sídl. Vajgar - před výměníkem - stání před č.p. 664 sídl. Vajgar - stání u čp. 575

sídl. Hvězdárna - Na Točně, separační stání u č.p. 2

sídl. Vajgar - stání u čp. 716

sídl.  Hvězdárna - Hvězdná, separační stání u č.p. 56sídl. Vajgar - stání u čp. 553
sídl.  Hvězdárna - Kosmonautů, separační stání u č.p. 28 sídl. Vajgar - stání u čp. 563
sídl. Hvězdárna - Hvězdná, separační stání u čp. 34Zborovská - stání u čp. 418
sídl. Hvězdárna - Na Piketě, separační stání u čp. 746Řečička - u čp. 779
Mládežnická - separační stání u č.p. 165Pravdova - stání u čp. 774
Sládkův kopec - separační stání u č.p. 1132 Družstevní - stání před čp. 226
Jakubská - separační stání mezi č.p. 206 a č.p. 248 Jakubská - separační stání u čp. 212
Sídliště Pod Kasárny - Anglická, separační stání u č.p. 1213 sídl.  U Nádraží - 2x - separační stání u č.p. 851
Radouňka - "Obora", Novodvorská u č.p. 5sídl. U Nádraží -  u pojišťovny, čp. 1098
Otín - Jitka - separační stání u čp. 66 Otín - vilky u čp. 1
 Otín - u točny BUS Radouňka - Na Kopečku u čp.3
Janderova 2x - separační stání u čp. 164 (naproti ZUŠ) Třebického - stání u čp. 1100
Röschova - separační stání u čp. 1353 (naproti MŠ) Denisova - naproti čp.1205
Na Palici - u garáží, č.p. 322 Dolní Radouň - u čp. 116
 Pravdova - ve dvoře, u č.p. 1125 Buk - u čp. 71
Děbolín - na návsi D. Skrýchov - u BUS
K Vilkám - u čp. 825  Políkno - u hasičárny
 Matná - na návsi
 Sídliště 394 - naproti zastávce BUS
 Tyršova 620 (parkoviště za VŠE) 
foto nádoba kovové obaly load