1234

Nejdůležitější používané předpisy

Zákon, vyhláška
(ve znění pozdějších předpisů)
Znění
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí
1/1993 Sb., Ústava ČR
100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů
99/2004 Sb., o rybářství
102/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související s vydáním zákona č. 509/1991 Sb., kterým se mění, doplňuje a upravuje občanský zákoník
105/1990 Sb., o soukromém podnikání občanů, ve znění pozdějších předpisů
111/1994 Sb., o silniční dopravě
114/1988 Sb., o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy
117/1995 Sb., o státní sociální podpoře
119/1992 Sb., o cestovních náhradách
119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu
12/1997 Sb., o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích
128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení )
129/2000 Sb., o krajích
13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů
133/1985 Sb., o požární ochraně
133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech
141/1961 Sb., o trestním řízení soudním a změně některých souvisejících zákonů (trestní řád)
326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči
356/2003 Sb., o chemických látkách a přípravcích a o změně některých zákonů
162/1992 Sb., o působnosti orgánů České republiky při provádění zákona č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků některých majetkových křivd
165/1997 Sb., o vyplacení jednorázové náhrady ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem
166/1999 Sb., o veterinární péči
167/1998 Sb., o návykových látkách
168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla
18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon)
185/2001 Sb., o odpadech
40/2004 Sb., o veřejných zakázkách
20/1987 Sb., o státní památkové péči
200/1990 Sb., o přestupcích
202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách
585/2004 Sb., branný zákon
218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky
105/1990 Sb., o soukromém podnikání občanů
222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky
227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů
229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku,
231/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v mimosoudních rehabilitacích
239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému
240/2000 Sb., o krizovém řízení
241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy
242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství
243/2001 Sb., o registraci vozidel
246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů
247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů
247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel
248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech
248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
254/2001 Sb., o vodách
256/2001 Sb., o pohřebnictví
258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen
266/1994 Sb., o dráhách
273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin
274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu
139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech
289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon
22/2004 Sb., o místním referendu
3/1993 Sb., o státních symbolech ČR a zákona č. 352/2001 Sb., o užívání státních symbolů ČR
301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení
302/2001 Sb., o technických prohlídkách a měření emisí vozidel
353/2003 Sb., o spotřebných daní
309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv
312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků
320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě
325/1999 Sb., o azylu
328/1999 Sb., o občanských průkazech
328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení IZS
329/1999 v o cestovních dokladech
334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu
337/1992 Sb., o správě daní a poplatků
353/1999 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky a o změně zákona č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících, ve znění pozdějších předpisů (zákon o prevenci závažných havárií)
357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí
359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí
36/1960 Sb., o územním členění státu
361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích
365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy
634/2004 Sb., o správních poplatcích
379/2005 Sb., o ochraně před škodami způsobenými tabákem, alkoholem, návykovými lákami
388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností
39/1993 Sb., o pokutách a sankcích za nedodržování zákonů upravujících transformaci zemědělských družstev a nápravu majetkových křivd v oblasti vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku
40/1964 Sb., občanský zákoník
40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky
41/1993 Sb., o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu okresními a obecními úřady a o vydávání potvrzení orgány obcí a okresními úřady
44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon)
449/2001 Sb., o myslivosti
455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon),
48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění
491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí
50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
526/1990 Sb., o cenách
553/1991 Sb., o obecní policii
56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla)
561/2004 Sb., školský zákon
565/1990 Sb., o místních poplatcích
570/1991 Sb., o živnostenských úřadech
582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě
62/1988 Sb., o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu
500/2004 Sb., správní řád
84/1990 Sb., o právu shromažďovacím
86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů
89/1995 Sb., o státní statistické službě
435/2004 Sb., o zaměstnanosti
327/2004 Sb.,

o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravku na ochranu rostlin

94/1963 Sb., o rodině
499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů

Přístup k předpisům je každému umožněn v úředních hodinách v kanceláři č. 103 a 104 v 1. poschodí budovy Klášterská 135/II.

Vytvořeno 5.4.2011 10:59:23 | přečteno 3179x | Mgr. Bc. Štěpán Mach
load