1234

Kontakty

Symbol pro neslyšícíOn-line přepis pro neslyšící

starosta - Mgr. Ing. Michal Kozár, MBA
 1. místostarosta - Bc. Radim Staněk
 2. místostarosta - Ing. Bohumil Komínek
 uvolněná radní - Ing. Magda Blížilová
 tajemník - Mgr. Bc. Karel Holý
  odbor dopravy
   vedoucí odboru dopravy - Ing. Zbyněk Heřman
    oddělení silničního hospodářství
     vedoucí oddělení silničního hospodářství - Luděk Antušek
      siln. doprava, obslužnost - Jaroslav Krátký
      silniční hospodářství - Bc. Simona Hanousková
    oddělení evidence řidičů
     vedoucí oddělení evidence řidičů, dopr. přestupky - Mgr. Miroslav Rohrbach
      řidičské průkazy - Dana Malíková; Dagmar Vlková
      bodový systém - Marie Čoudková; Miluše Janíková
      dopravní přestupky - Bc. Petr Ježek; Ing. Jaroslava Krupicová; Bc. Jan Nováček
      zkušební komisař - Václav Hůzl; David Měrtl
    oddělení registrace vozidel
     vedoucí oddělení registrace vozidel, technik - Ing. Jozef Krahulik
      registrace vozidel, technik - Ing. Petra Bednářová
      registrace vozidel - Lenka Bílková; Bc. Jana Charvátová, DiS.; Lenka Pokorná; Miroslava Závodská
  odbor finanční
   vedoucí finančního odboru - Ing. Gabriela Dvořáková
    oddělení účetnictví a rozpočtu
     vedoucí odd. účetnictví a rozpočtu, hl. účetní, výkazy - Milena Dvořáková
      účtování příjmů, pohledávky, platby - Blanka Zárubová
      účtování výdajů, platební styk - Jana Hořejší
      evidence faktur, závazky, platební styk - Daniela Kaucká
      DPH, fakturace - Ing. Hana Vondrušová
      rozpočet města, RO - Ing. Jana Nováková, DiS.
      hlavní pokladna, pokutové bloky - Eva Sedláčková
      účt. fondů, ztráty a nálezy - Veronika Píchová
      úč. a evid. majetku, pojištění - Alena Píchová
    oddělení místních poplatků
     vedoucí odd. míst. poplatků, metodika, popl. ze psů, pobytu - Alena Fleišmanová
      poplatky za kom. odpad, veř. prostr. - Ing. Barbora Heine; Kateřina Kopáčková
  odbor kanceláře starosty
   vedoucí odboru kanceláře starosty - JUDr. Jana Říhová
    oddělení organizační
     vedoucí org. oddělení, agenda tajemníka, koordinace a řízení projektů - Ing. Karolína Bartošková
      zahraniční vztahy, dotace - Mgr. Petr Kolář
      sekretariát, zápisy ZMě, spis. sl. - Iva Korandová
      sekretariát, zápisy RMě, arch. sl. - Eliška Nápravníková, DiS.
      tisková mluvčí - Mgr. Eliška Čermáková
    oddělení právní
     vedoucí právního oddělení, zastupování města, normotvorba - Mgr. Barbora Pešková
      smlouvy, informace, veř. podpora - Mgr. Zuzana Matějů
      evid. pohled., vymáhání - Mgr. Michal Bulant; Ing. Nikola Tajmlová
      ev. smluv, vymáh., admin. - Lukáš Čapek
    oddělení přestupků
     vedoucí oddělení přestupků, přestupková agenda, metodika - Ing. Bc. Pavel Smrž
      projednávání a evidence přestupků - Rudolf Gabriel; Bc. Miroslav Stellner; Ing. Michaela Závodná, DiS.
    oddělení cestovního ruchu a marketingu
     vedoucí odd. cest. ruchu a marketingu, IS, zastupování v CR - Zuzana Bedrnová
      Jindřichohradecký zpravodaj, akce CR - Marcela Kozlová
      destinační management, propag. materiály, marketing - Barbora Píšová
      IS, propagace města, obchod - Pavlína Pípalová; Jana Popelková
    oddělení krizového řízení
     vedoucí oddělení krizového řízení, válečné hroby - Ing. Bc. Jaroslav Pešek
      kriz. řízení, BOZP a PO - Bc. Karel Kotil
  odbor rozvoje
   vedoucí odboru rozvoje - Ing. Karel Hron
    oddělení strategického rozvoje
     vedoucí odd. strategického rozvoje, rozvoj. programy - Bc. Martina Pechová
      rozvoj. programy, dotace - Ing. Lenka Baranová; Radka Vacková
      rozvoj. programy, administrativa - Miroslava Nováková
      administrace veřejných zakázek - Ing. Ivan Nápravník
    oddělení investic
     vedoucí odd. investic, invest. činnost, VŘ - Karel Tejčka
      investiční technik - Václav Bombala; Bc. Martin Klhůfek; Pavel Stručovský
      kontrola rozpočtů, BOZP - Ing. Iva Nováková
    oddělení památkové péče
     vedoucí odd. památkové péče, přestupky v oblasti PP - PhDr. Milan Bureš
      památková péče - RNDr. Sylva Mynaříková
  odbor sociálních věcí
   vedoucí odboru sociálních věcí - Mgr. Zdeňka Šindelářová
    oddělení sociálně-právní ochrany
     vedoucí oddělení sociálně-právní ochrany dětí - Mgr. Marcela Longinová
      sociálně-právní ochrana dětí - Bc. Kateřina Arnoštová; Bc. Ivona Dušková, DiS.; Bc. Eva Dytrichová; Bc. Ivana Houserová; Mgr. Lucie Papáčková; Marika Picková, DiS.
      sociálně-právní ochrana dětí, NRP, PP, vítání - Lenka Burdová, DiS.; Bc. Karolína Dvořáková, DiS.
      kurátor pro děti a mládež - Bc. Žaneta Kubáková, DiS.; Eva Prášilová, DiS.
      kurátor, ZSVČ, VRTD
    oddělení sociálních služeb
     vedoucí odd. sociálních služeb, SP, KP, zvláštní příjemce - Bc. Simona Sotonová, DiS.
      sociální práce, soc. kurátor - Bc. Pavla Tesařová
      sociální práce, DPS, pohřby, parkovací průkazy - Mgr. Blanka Houšková
      sociální práce - Tereza Hurdová, DiS.; Bc. Magda Rešlová, DiS.; Bc. Zuzana Rýparová
      rozp. fin. dotací, admin., koord. soc. bydlení, vítání dětí - Martina Zwickerová
      veřejné opatrovnictví - Štěpánka Hajnová; Petra Jandová; Zdeňka Pavelková
      SENIOR centrum: volnočasové aktivity pro seniory - Bc. Blanka Novotná
    domov pro matky s dětmi Políkno
     vedoucí DMD Políkno - Mgr. Romana Přibylová
    rodinná poradna
     psycholog Rodinné poradny - Mgr. Bc. Karel Mochar
  samostatné oddělení správy bytů
   vedoucí oddělení správy bytů, vyúčtování služeb - Pavla Humlová
    nájmy, služby, administrativa - Tereza Jounová
    nájemné, fakturace - Radka Soudková
    bytový technik, opravy - Miroslav Sedlák
    bytový technik, vyúčtování - Petr Procházka
    správa SVJ, BD, revize - Ing. Ivana Slámová
    účtování správy bytů - Jana Sedláčková
    správce DPS - Petr Blížil
    po pracovní době, víkendy a svátky - Havarijní služba
  odbor správy majetku města
   vedoucí odboru správy majetku města - Ing. Renata Severová
    oddělení majetkoprávní
     vedoucí oddělení majetkoprávního, majetkové dispozice - Hana Mitasová
      majetkové dispozice, rozpočet - Ing. Aneta Gantnerová
      majetkové dispozice, účetní evidence pozemků - Ilona Skalníková
      majetkové dispozice, zápisy do KN - Ing. Pavla Horáková
    oddělení správy majetku města
     vedoucí oddělení správy maj. města, ekonomika odb., správa pasportů - Bc. Petr Lacko
      odpadové hospodářství, rozpočet, honitby - Ing. Vendula Talknerová
      vodohospodářský majetek, majetkové dispozice, účet. ev. - Ladislava Ledvinková
      majetkové dispozice (věcná břemena), správa objektů - Jan Holoubek
      technik správy majetku města - Ing. Petr Uher
  odbor školství, mládeže a tělovýchovy
   vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy - Mgr. Bc. Martin Dvořák
    oddělení školství
     vedoucí oddělení školství - Jana Hemberová
      rozpočty, rozbory ZŠ, MŠ - Ing. Lenka Antušková; Jana Markesová
      výkaznictví ZŠ, MŠ - Ing. Kateřina Hudziecová
      majetek škol, neinv. náklady - Jana Broukalová
      technik, opr. a inv., BOZP - Mgr. Zdeněk Roh
      fin. dot., sport. a dět. org. - Michal Dvořák
    oddělení služeb pro školy
     vedoucí oddělení služeb pro školy, personal. a platy - Jana Hemberová
      personalistika a platy škol - Jana Ptáčníková
      personalistika a vedení účetnictví škol - Ing. Lenka Baštová; Jitka Schimková
      vedení účetnictví škol - Eva Hanzalová; Ivana Nováková; Hana Vocílková
  odbor vnitřní správy
   vedoucí odboru vnitřní správy - Mgr. Jiří Olšar
    oddělení personální
     vedoucí personálního oddělení, personalistika, platy - Petra Ištvánik Nováková, DiS.
      platy, personalistika, vzdělávání - Lenka Boukalová
    oddělení provozní
     vedoucí provozního oddělení - Miluše Kubů
      podatelna MěÚ, úřední deska, ověřování - Radka Pešková
      podatelna MěÚ, archiv - Hana Kostková
      podatelna MěÚ, ověřování - Mgr. Marie Packová
      řidič, údržba budov - Lukáš Bušta
      řidič, údržba vozidel - Pavel Kudrfalec
      úklid, údržba, řízení vozidel - Břetislav Mach
    oddělení informatiky a výpočetní techniky
     vedoucí oddělení informatiky, GIS, SW, správa sítě - Ivo Šicner
      městský IS, programové vybavení - Ing. Ondřej Černý
      správa sítě, HW, ICT - Ladislav Vítů
      webmaster, publikační IS - Mgr. Bc. Štěpán Mach
  odbor výstavby a územního plánování
   vedoucí odboru výstavby a územního plánování - Ing. Bohumil Krejčí
    oddělení stavebního a územního řízení
     vedoucí oddělení stavebního a územního řízení - Bedřich Šafránek
      administrativa, spis. služba - Eva Pundová, DiS.
      stavební a územní řízení - Blanka Bednářová; Ing. Lucie Petráková; Iva Soukupová; Romana Šánová; Helena Špilauerová; Ing. Eva Tůmová; Jana Zemanová
    oddělení územního plánování
     vedoucí oddělení územního plánování - Ing. Petra Vozábalová
      ÚP ve správním obvodu - Josef Bojanovský; Bc. Veronika Jirsová; Ivana Přibylová
      územně analytické podklady - Ing. Vladimír Kopp
  odbor živnostenský a správních činností
   vedoucí odboru živnostenského a správních činností - Ing. Jaroslav Krafka
    oddělení živnostenské
     vedoucí odd. živnostenského, obec. živnost. úřad, zeměděl. pod. - Karel Veith
      registrace živností, výpisy - Ing. Jana Nováková, DiS.; Pavla Pešková
      správní řízení, hazard - Mgr. Markéta Jelínková
      živnostenská kontrola - Jana Tóthová
    oddělení matriky
     vedoucí oddělení matriky, obč. obřady - Radka Svitáková
      matrika, obřady, ověřování - Milena Bočková; Petra Zabloudilová
    oddělení správních činností
     vedoucí oddělení správních činností, občanské průkazy - Věra Svobodová
      občanské průkazy - Jana Krůšková, ml.; Jana Krůšková
      cestovní doklady - Radomíra Hrabinová; Dagmar Nováčková; Gabriela Rypalová
      evidence obyvatel, ISEO - Dana Sládková
      evidence obyvatel, změna trvalého pobytu - Jaroslava Schrutzová
  odbor životního prostředí
   vedoucí odboru životního prostředí - Ing. Ivana Nováková
    oddělení ochrany prostředí
     vedoucí odd. ochrany prostředí, ochrana přírody a krajiny - Petra Šelepová, DiS.
      ochrana přírody a krajiny - Ing. Petr Hesoun
      odpadové hospodářství, ZPF, administrativa - Soňa Bartušková
      zemědělství, ZPF - Marie Kozlovská
    oddělení vodního a lesního hospodářství
     vedoucí odd. vod. a les. hospodářství, myslivost, ochr. zvířat - Ing. Vladimír Štěpán
      myslivost, ochrana zvířat proti týrání, ochrana ovzduší - Bc. Markéta Kostková
      rybářství, les. hospodářství, myslivost, admin. - Věra Hrádková
      vodní hospodářství, ochrana ovzduší - Kateřina Svobodová, DiS.
      vodní hospodářství - Ing. Klaudia Caklová; Ing. Veronika Štefanová
 oddělení interního auditu
  vedoucí oddělení interního auditu
   kontrolní činnost - Dana Kuklová
 městská policie
  vrchní strážník - Mgr. Luboš Müller
   zástupce vrchního strážníka - Petr Brabec
    stálá služba - Stálá služba
 obchodní společnosti zřízené městem
  Služby města Jindřichův Hradec s.r.o.
   ředitel společnosti Služby města Jindřichův Hradec s.r.o. - Ing. Ivo Ježek
    vedoucí střediska Služby města Jindřichův Hradec - Bc. Petr Dvořák
    zaměstnanec Služeb města Jindřichův Hradec s.r.o. - Jan Dvořák; Vladimír Mrázek; František Nedvěd; Eliška Reisnerová; Lenka Smrčková; Květa Šteflíčková
 organizační složky zřízené městem
  Městská kultura Jindřichův Hradec
   pověřený vedením org. složky Městská kultura Jindřichův Hradec, výstavní dům Stará radnice - Martin Jedlička
    zástupce vedoucího, dramaturgie kult. akcí - Ivana Bačáková
    čerpání rozpočtu, dramaturgie a produkce kult. akcí - Ing. Jiří Kubát
    dramaturgie a produkce kult. akcí - Bc. Lucie Heřmanská
    pronájmy, propagace kult. akcí - Martina Palkovičová
    dramaturgie a propagace kina - Čestmír Frühauf
    technik - Otakar Dosbaba
    správa budovy KD Střelnice - Petr Snížek
    recepce výstavního domu Stará radnice - Stará radnice


Vytvořeno 22.6.2011 15:38:47 | přečteno 344718x | ernest
load